Debatt och röstning om lagändring i riksdagen

Riksdagen
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag

Tvåårsomprövningarna avskaffas (tillfälligt) och en assistent ska kunna finnas till hands i väntan på att hjälp behövs. Idag röstar riksdagen om den av regeringen föreslagna lagändringen i LSS. Lagändringen börjar gälla 1 april 2018. Samtidigt görs många reservationer av partier som vill gå längre än regeringen.

Se debatten på Web-TV

Socialutskottet har sagt ja till regeringens lagändring som innebär att personlig assistans kunna beviljas för:

  • väntetid, när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.
  • beredskap, när en assistent behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den som har assistans behöver hjälp.
  • tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

Lagändringen innebär även att tvåårsomprövningarna av assistansersättning tas bort. Försäkringskassan ska bara ompröva rättennär den minskat pga väsentligt ändrade förhållanden. Regeringen har dock sagt att de vill återinföra tvåårsomprövningarna igen i samband med kommande lagändringar utifrån de förslag som läggs av LSS-utredningen 1 oktober 2018.

Reservationer av partier som vill gå längre än regeringen

I Socialutskottets betänkande 2017/18: SoU17 (sid 20-22) framgår följande:

Tvåårsomprövningarna: SD, C, V, L och KD vill att regeringen ger tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om hur tvåårsomprövningarna av rätten till assistansersättning kan förenklas så tex att personer med oförändrade funktionsnedsättningar inte omprövas som tidigare.

Likvärdiga beslut i LSS: KD vill att även de som har kommunalt beviljad assistans ska omfattas av stoppet för omprövning.

Grundintention i LSS: V vill att rättspraxis ska återställas till hur den var före domen i Regeringsrätten 2009.

Egenvård: SD, C, L och KD vill att assistans ska kunna beviljas för egenvårdsbehov och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den assistansberättigade.

Tillsyn: M vill att regeringen bör se över tillsynen över och uppföljningen av lagstiftningen om personlig assistans. Regeringen bör vidta särskilda åtgärder för att stävja felaktiga utbetalningar och fusk till följd av de nu föreslagna lagändringarna.


Vidare läsning

Läs: Socialutskottets betänkande 2017/18: SoU17

Se debatten på Web-TV

Skicka sidan till: