Per Lodenius, Centerpartiet – ”Att barn under 16 år inte skulle kunna beviljas assistans är oacceptabelt”

Per LodeniusCenterpartiet vill liksom Kristdemokraterna se snabba lagändringar där tex sondmatning och andning åter räknas som grundläggande behov. Per Lodenius är också kritisk till utläckta förslag från LSS-utredningen.
– Vi ställer oss kritiska till stora delar av de förslag som hittills förts fram.

Kristdemokraterna krävde nyligen snabba lagändringar för att tex sondmatning, andning och integritetsnära delar av grundläggande behov åter ska räknas som grundläggande behov vid bedömningar av assistansersättning. Centerpartiet delar den uppfattningen säger Per Lodenius, funktionshinderpolitisk talesperson i partiet.
– Centerpartiet har hela tiden varit tydliga med att vi vill se snabba lagändringar. Nu pågår samtal och vår förhoppning är att hitta bred enighet kring detta.
Vilka lagändringar behövs och hur snabbt bör beslut tas om dessa?
– Ja, vi anser att man bör slå fast att till exempel andning och sondmatning är grundläggande behov. Detta bör ske så snabbt som det är möjligt.
Bör åtgärder vänta tills LSS–utredningen ska vara klar den 15 dec i år?
– Det kommer sannolikt bli svårt att ta fram ett skarpt förslag innan dess.
Vill du se en blocköverskridande uppgörelse om detta?
– Ja, det är önskvärt med en så bred överenskommelse som möjligt för att garantera långsiktighet i frågan.

Delar kritik mot läckta förslag från LSS-utredningen

Pia Steensland i Kristdemokraterna har riktat stark mot förslag som läckt ut från LSS–utredningen, tex en schablon på 15 tim/vecka för dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter och att personlig assistans inte ska beviljas till barn under 16 år eller till personer som inte behöver praktisk hjälp. Per Lodenius är mycket kritisk mot tex att barn under 16 år inte skulle beviljas assistans, utan en annan LSS–insats utan samma valfrihet från av kommunen.
– Det ser vi som oacceptabelt. Valfriheten måste kunna garanteras.
Vilka konsekvenser skulle det få om assistans för barn ersätts med en kommunal LSS-insats?
– Kvalitén blir så klart lidande och intentionerna inom LSS blir svåra att upprätthållas, vad jag kan se utifrån det som kommit fram så här långt. Möjligheten att leva som andra begränsas. Risken finns också att föräldrarna inte längre har samma möjlighet att kunna påverka utifrån både sitt barn som sitt egna välbefinnande.
Hur ser du på att enbart praktisk hjälp ska ge rätt till personlig assistans, och att femte grundläggande behovet skulle ersättas med en kommunal LSS–insats utan samma valfrihet?
– Vi är kritiska till ett sådant förslag.
Hur ser du på en schablon på 15 timmar per vecka för vissa andra personliga behov som fritidsaktiviteter?
– Vi tror på en mer individanpassad modell.

Assistansen bör förstatligas

Intentionerna i LSS måste återupprättas, säger Per Lodenius – den som har behov av assistans för att klara sin vardag, ska också få det.
– Förutom att slå fast att sondmatning och andning med mera är grundläggande behov måste vi skifta fokus från besparingar till att säkerställa rätten till stöd för dem som behöver det.
Bör personlig assistans förstatligas helt?
– Ja, vi vill att staten tar hela huvudmannaskapet för assistansen. På detta sätt kan kontinuiteten och valfriheten för den enskilde förbättras. Det leder sannolikt även till en mer effektiv administration.

”Får se vad som behöver kompletteras eller göras om i LSS-utredningen”

Direktiven för LSS–utredningen har varit starkt präglade av besparingsdirektiv, säger Per Lodenius. Centerpartiet hade hellre sett en utredning som haft inriktningen mot hur man kan stärka LSS säger han.
– Nu behöver vi först se hela utredningen för att utifrån det ta ställning till vad som behöver kompletteras eller göras om. Intentionerna i LSS måste återupprättas – den som har behov av assistans och LSS olika insatser för att klara sin vardag, ska också få det. Vi måste skifta fokus från besparingar till att säkerställa rätten till stöd för dem som behöver det, säger Per Lodenius.

Per Lodenius intervjuades av Kenneth Westberg 2018–11–09

Skicka sidan till: