Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Nu behövs det snabba lagändringar”

Pia SteenslandLSS-utredningen sägs överväga att barn förlorar rätten till assistans och att enbart praktiska hjälpbehov skulle ge rätt till assistans. Detta vore förödande säger Pia Steensland som tvärtom vill se snabba lagändringar där tex andning och sondmatning blir en självklar del av grundläggande behov. Hon vill även att hela det grundläggande behovet, inte bara integritetsnära delar, ska räknas.
– Behovet ska vara avgörande, inte hjälpens karaktär.

Utskottsinitiativ om snabba lagändringar

Kristdemokraterna har lagt ett utskottsinitiativ i Socialutskottet för att driva på regeringen att, så snabbt som möjligt, sätta igång en lagändringsprocess för grundläggande behov i personlig assistans. Pia Steensland är riksdagsledamot och partiets talesperson i funktionshinderfrågor.
– Vi måste omgående hjälpa dem som hamnat i kläm i den rådande rättspraxisen som strider emot lagens intentioner. Vi måste skapa en juridiskt hållbar definition av grundläggande behov. Att andning och sondmatning ska räknas dit är en självklarhet.
Pia Steensland vill se en rättssäker bedömning som säkerställer att hela behovet, inte bara integritetskänsliga delar av hjälpinsatsen omfattas av assistansersättningen.
– Behovet ska vara avgörande, inte hjälpens karaktär.

”Vi kan inte vänta på LSS–utredningen”

Pia Steensland vill inte vänta på att LSS–utredningen blir klar den 15 dec. Den har inte till uppgift att hitta lösningar på de akuta effekterna av den rådande rättspraxisen säger hon.
– Rapporterna från Socialstyrelsen och Försäkringskassan som presenterades för snart ett år sedan och som beskriver konsekvenserna av rådande rättspraxis ger tillräckligt underlag för en lagändring.
Med vilka partier tänker du dig en uppgörelse?
– Under valrörelsen var samtliga partier, inte minst Socialdemokraterna, eniga om att det krävs förändring. Därför väckte vi utskottsinitiativet på Socialutskottets första möte. Det är dags att gå från ord till handling. Om ett enigt utskott sluter upp bakom utskottsinitiativet bedömer vi att även en övergångsregering har mandat för att hitta de politiska lösningar som krävs i denna akuta situation. Vår förhoppning är att samtliga partier nu är redo att gå från ord till handling.

Utläckt förslag skulle innebära försämringar

I en utläckt text från LSS–utredningen, framgår det att LSS-utredningen överväger att barn under 16 år inte ska beviljas assistans, en schablon på 15 timmar per vecka för vissa andra personliga behov som fritidsaktiviteter och att enbart praktisk hjälp ska ge rätt till personlig assistans. Pia Steensland är mycket kritisk till att assistansen skulle tas bort och ersättas med andra insatser för dessa grupper.
– Om uppgifterna i media stämmer, anser vi att förslagen saknar en tydlig förbättring jämfört med dagens insats. Tvärtom ser vi risker för förödande konsekvenser om de blir verklighet.

Förödande om enbart praktisk hjälp ger rätt till assistans

LSS-utredningen sägs överväga att enbart praktisk hjälp ska ge rätt till personlig assistans och att det femte grundläggande behovet inte längre ska ge rätt till assistans. Detta skulle få svåra följder enligt Pia Steensland.
– Tack vare personlig assistans kan idag flera personer med exempelvis autism och utåtagerande beteende bo och leva ett gott liv tillsammans med sin familj eller i en egen lägenhet. De får en chans att vara delaktiga och självständiga i samhället. Det är den trygghet och tillit som skapas mellan den assistansberättigade och assistenten som är nyckeln till friheten. Om bara praktisk hjälp ska ge rätt till personlig assistans ser vi en risk att många personer med psykisk funktionsnedsättning skulle förlora rätten till delaktighet och att kunna leva som andra. Många skulle i värsta fall emot sin vilja bli hänvisade till institution. Det är en situation som vi kristdemokrater inte kan acceptera.

Förödande om barn förlorar rätt till assistans

Pia Steensland hänvisar till Socialstyrelsens rapport från december 2017 och säger att den tydligt visar att barn och deras familjer är de som drabbas extra hårt när de förlorar rätten till assistans.
– Dagens frihet att själv kunna välja vem som ska ge dig stöd och hjälp i vardagen skapar en trygghet och ökad livskvalitet. Vi ser en risk att denna frihet kommer inskränkas om barn under 16 år skulle förlora rätten till assistans och istället hänvisade till en kommunal insats utan rätt att välja utförare. Barnens självständighet minskar och livskvaliteten försämras. Föräldrar riskerar att inte mäkta med och syskon blir försummade. Familjer trasas sönder.
Pia Steensland befarar att många kommuner kommer få svårt att hantera de ökade kostnaderna som den föreslagna insatsen kommer medföra.
– Om kommunerna inte kommer klara av att ge ett fullgott stöd kommer familjer som redan idag kämpar för att klara vardagen få det ännu svårare om den nya insatsen medför att föräldrar eller anhöriga förlorar möjligheten att vara assistenter.

Assistans kan aldrig vara punktinsatser

Den stora vinsten med personlig assistans är enligt Pia Steensland att den till skillnad från punktinsatser via hemtjänsten eller andra omsorgsinsatser ger ett sammanhängande stöd utifrån helheten av varje individs enskilda behov. Det är nödvändigt att den tilldelade insatsen ska kunna utföras i praktiken och inte bara i teorin fortsätter Pia Steensland.
– Assistenter kan inte hoppa in och göra korta punktinsatser för att exempelvis koppla på och av en sond för att däremellan magiskt försvinna under tiden som näringen förs igenom sonden. Ingen skulle acceptera att narkosläkaren bara får räkna arbetstid när han eller hon aktivt söver ner eller väcker patienten men inte under själva operationen när patienten övervakas. I båda fallen kan övervakningen handla om liv och död.

Förslagen är beställda av regeringen

Det var enligt Pia Steensland väntat att LSS–utredningen skulle föreslå förslag som inskränker rätten till assistans.
– Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beställt förslag som ska minska kostnaderna för assistansersättningen eller i vart fall, enligt tilläggsdirektivet, inte överstiga dagens kostnadsläge vilket i sig är en kraftig kostnadsminskning sedan 2016. Av de medieuppgifter som finns i nuläget ser det ut som att utredningen levererar underlag för att uppnå det målet.
Hur ser du på LSS–utredningen, är den fortfarande aktuell eller behövs det en ny utredning med andra direktiv?
– Vi anser att det behövs andra direktiv. LSS behöver reformeras och utvecklas, men inte utifrån aspekten att kostnaderna ska minskas till priset av mänskligt lidande vilket är det som nu sker.

Positiv till statligt huvudmannaskap

Pia Steensland är däremot positiv till ett statligt huvudmannaskap, vilket hon tror ger bättre möjligheter att säkerställa att alla får ett jämlikt stöd utifrån deras behov oavsett var i landet de bor.
– Idag riskerar personer i behov av assistans att förlora eller få minskat stöd om de flyttar från en kommun till en annan eftersom kommunerna gör olika bedömningar. Det hämmar självständigheten och möjligheten att leva som andra.
Du har sagt att assistansersättning är en billig insats, på vilket sätt?
– Assistansersättningen är en stor kostnadspost i statsbudgeten det kan vi inte förneka. Men om man ser till den ökade livskvaliteten som den assistansberättigade och deras anhöriga vittnar om anser vi kristdemokrater att insatsen är välinvesterade skattemedel. Rätten till personlig assistans och andra stödinsatser enligt LSS är en fråga som jag prioriterar högt i mitt arbete i riksdagen. Jag vill ha tät kontakt med de som är berörda och lovar att göra mitt yttersta för att hjälpa de personer som har hamnat i kläm i LSS–krisen, säger Pia Steensland.

Pia Steensland intervjuades av Kenneth Westberg 2018–10–29

Skicka sidan till: