Proposition 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Regeringen under Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson lade den 23 mars 2010 fram den första propositionen utifrån LSS-kommitténs slutbetänkande. Pressmeddelande från Socialdepartementet

Huvuddrag i propositionen

 • Tillsyn och tillståndskrav för enskilda assistansanordnare.
 • Kontroll av belastningsregister för assistenter som ska arbeta med minderåriga (föräldrar till barnet undantagna).
 • Att dubbelassistans ska beviljas endast under förutsättning att möjligheterna att tillgodose behovet genom bostadsanpassning eller andra hjälpmedel har utretts.
 • Att assistansberättigade som är egna arbetsgivare åt sina assistenter ska vara skyldiga att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen.
 • Ställning bör tas till differentierat timbelopp i assistansersättningen, men först efter att frågan remissbehandlats.
 • De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Regeringen föreslår dock inte:

 • Förändringar av huvudmannaskapet mellan stat och kommun.
 • Införande av den av LSS-kommitten föreslagna LSS-insatsen: "personlig service med boendestöd"

I propositionen har två områden tillkommit jämfört med den lagrådsremiss som låg till grund för propositionen.

 1. Regeringen vill ge i uppdrag till Statskontoret att utreda om förekomsten av felaktiga utbetalningar av assistansersättning från Försäkringskassan. Avsnitt 8.4 sid 58
 2. Regeringen vill att frågan om kommunernas ansvar att bistå med vikarier eller ersätta kostnader då en ordinarie personlig assistent är sjuk samt ansvar för tillfälligt utökad personlig assistans bör utredas mer och att regeringen avser att återkomma om detta vid ett senare tillfälle. Avsnitt 9.6 sid 65
  LSS-kommitten föreslog här att staten bör överta kommunernas ansvar för sjuklönekostnaderna och att assistansersättningens schablonbelopp bör höjas som kompensation. LSS-kommittén ansåg även att staten bör ta över beslut om tillfälligt utökad assistans.


Artiklar/intervjuer kring propositionen

Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS"

Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga"

Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"

Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"

Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"

Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet"


Skicka sidan till: