Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga"

LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" och vad som ska hända med de assistansanvändare som har mindre än 20 timmar grundläggande behov/vecka är i högsta grad en valfråga säger Lars U Granberg ledamot i Socialutskottet och socialdemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor.
Om det blir en rödgrön regering är Granbergs förhoppning att den kommunala assistansen ska kunna förstatligas och att det samtidigt regleras att en viss procent av assistansersättningen går till lönekostnader.

Okontroversiella förslag i lagrådsremissen

Lars U GranbergEnligt Lars U Granberg har regeringen i sin lagrådsremiss lagt fram de mer okontroversiella förslagen i slutbetänkandet som tillsyn/tillstånd för assistansanordnare, barnperspektiv i LSS och daglig verksamhet för personkrets tre i LSS. Om det blir en rödgrön regering efter valet ser han gärna att man tar upp förslag från det första delbetänkandet, som 85 % - förslaget som innebär att en viss procent av assistansersättningen ska gå till assistentens lönekostnader.
- Siffran på 85 % som nämndes då kanske inte är exakt rätt nivå men vi tror att en sådan modell är mest träffsäker, dessutom vill vi att avräkningsperioden för assistansersättning utökas till tolv månader för att assistansberättigade som är egna arbetsgivare ska kunna ha en buffert av sparade medel på samma sätt som assistansanordnarna.

All personlig assistans borde ligga på Försäkringskassan

Lars U Granberg tyckte det var väntat att regeringen inte föreslår förändringar av huvudmannaskapet mellan stat och kommun eller införande av "personlig service med boendestöd" som ersättning till de som idag har personlig assistans beviljad av kommunen.
- Efter att tidigare absolut velat ändra detta ser regeringen nu i ansvarig ställning att det inte är så lätt. Förändringar här ger inga större besparingar vilket jag tror de hoppades på, istället hamnar man i kostnadsövervältringar mellan stat och kommun.
Lars U Granberg säger sig vara tveksam till "personlig service med boendestöd", eftersom den ger mindre valfrihet än assistans och för att villkoren riskerar att bli för olika mellan kommunerna. Han är istället öppen för ett förstatligande av hela assistansen, inklusive de som ligger under 20 timmar grundläggande behov/vecka och som därför har kommunala LSS-beslut, partiet har dock inte tagit ställning ännu.
- SKL, Sveriges kommuner och Landsting, vill inte heller införa personlig service med boendestöd, jag ser egentligen inga problem att lägga all assistans under statlig regi, alltså via Försäkringskassan.
Även assistans som idag beviljas i kommunerna?
- Ja, det borde kunna lösas.
Samtidigt vill Lars U Granberg se en översyn av SoL, Socialtjänstlagen, han anser att det är för stor skillnad mellan LSS och SoL idag.
- Om vi vinner valet vill vi tillsätta en utredning för att minska skillnaden genom att höja kvaliteten på SoL-insatserna. Gör man det kan man samtidigt sänka tröskeln för att få assistans, idag är skillnaden för stor mellan insatserna.

Personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga

Kenneth Johansson, Ordförande i Socialutskottet sade tidigare att eftersom den föreslagna LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" inte läggs fram före valet 2010 skulle Socialdemokraterna inte längre ha en valfråga i att stoppa insatsen. Lars U Granberg anser tvärtom att kritiken mot den nya insatsen kan ha gjort att regeringen backat.
- Kenneth Johansson log och sade att nu har jag tappat min valfråga, men jag anser att nu har jag verkligen fått en valfråga. Den här frågan är inte borta från valet, tvärtom återstår den att lösa.
Lars U Granberg anser att det skulle gynna svensk handikappolitik att diskutera detta ordentligt, eftersom han anser att handikappolitiken är ett politiskt område som under lång tid gått i stå, där konsensusbeslut stoppat all debatt. Lars U Granberg tror även att regeringen kan komma att lägga ytterligare en LSS-proposition innan valet.
- Det vore önskvärt om regeringen bekände färg innan valet om "personlig service med boendestöd". En sådan proposition skulle verka över ett val, om alliansen vinner kan den verkställas, vinner vi kan vi besluta att inte verkställa den.

Assistans för att kunna arbeta och vara förälder

Regeringen ser inte något behov av att förtydliga att assistans ska ges för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar. I höstas lade Folkpartiet en motion som krävde att lagstiftningen förtydligades i att assistans är ett medel för att kunna arbeta och utöva föräldraskap, motionen fick stöd av Vänsterpartiet l. Hade regeringen velat genomföra detta hade man gått Folkpartiet till mötes i lagrådsremissen anser Lars U Granberg.
- I Sverige har vi normalt inte sett assistans som ett medel för att kunna arbeta och vara förälder Jag välkomnar en diskussion att se assistans i ett bredare perspektiv där vi ser att den faktiskt leder till saker som arbete och föräldraskap.
Varför stödde inte ni Folkpartiets motion i höstas?
- Som i alla andra fall backade vi inte upp den, Vänsterpartiet gjorde det, och de frågade oss om vi också ville göra det. I sådana här behandlingar kan man vara taktisk som Vänsterpartiet och stödja en motion, men sedan faller den normalt sett ändå. Jag har varit med om detta förr, om vi hade stött den och fått med oss Miljöpartiet och fått majoritet, då hade Folkpartiet med all säkerhet backat inför alliansen. Och även om Folkpartiet stått på sig och motionen vunnit är det inget som säger att regeringen hade gjort något, efter varje mandatperiod finns det x antal motioner som fått bifall men som inte verkställs.
Ett exempel på att lagförtydliganden trots allt behövs är enligt Lars U Granberg att Försäkringskassan bara beviljar assistanstimmar för att utöva föräldraskap tills ett barn är i tvåårsåldern.
- Barn har behov även efter tvåårsåldern, en förälder vill vara delaktig i barnens liv och skolgång.

Gemensam plattform med Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Enligt Lars U Granberg ska Socialdemokraterna samköra sig med V och Mp och ha en gemensam plattform inför valet. Lars U Granberg säger att han hoppas få med sig partiet och V och Mp i att inte röra mer i kostnaderna för assistansen och att den modell som finns idag är kostnadseffektiv.
- Alla är överens om att LSS-lagstiftningen är viktig, om vi kommer fram till att inte röra mer i kostnaderna kan man istället tillåta en viss kostnadsökning.
Lars U Granberg nämner dock ett besparingsförslag från LSS-kommitténs slutbetänkande (sid 522) som har är positiv till, nämligen förslaget med två nivåer på assistansersättningens schablonbelopp beroende på nivån för ersättningen för obekväm arbetstid.
- Vi vill gärna se pröva förslaget med två nivåer på assistansersättningens schablonbelopp. Det är svårt för mig att idag se brister i en sådan uppdelning, men om brukarorganisationerna ser negativa följder vill vi gärna ta del av deras syn på detta.
Målet är enligt Lars U Granberg en gemensam hållning inte bara kring LSS och personlig assistans utan även om diskrimineringslagen och FN-konventionen. Han anser att regeringen valt att förhala frågan om diskriminering utifrån tillgänglighet.
- Hans Ytterbergs interna rapport till regeringskansliet/socialdepartementet visar att hans så kallade utredning är ett arbete som vanligtvis görs för att bereda en proposition. Regeringen hade kunnat fattat beslut om att få lagstiftningen på plats efter diskrimineringsutredningen via en beredning på departementet. Nu har vi förlorat tid och kommer inte att ha en lagstiftning om diskriminering utifrån tillgänglighet före valet 2010.
Lars U Granberg vill även lyfta arbetet kring FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning, där han anser att regeringen inte gör tillräckligt.
- Vi var eniga om att ratificera den, men varje ratificering måste efterföljas av en politisk viljeförklaring i form av en genomförandeplan. Det vore klädsamt om regeringen valde att bjuda in oppositionen till ett sådant arbete.
När presenterar ni ert rödgröna program?
- Det kan jag inte svara på nu, men vi återkommer både som parti och som trepartiallians om vad vi vill göra, säger Lars U Granberg som berättar att han själv inte ställer upp till omval i riksdagsvalet.
- Jag kommer däremot att fortsätta att arbeta med de här frågorna via min roll som förbundsordförande för Cystiskfibrosförbundet i Sverige, säger Lars U Granberg.

Lars U Granberg intervjuades av Kenneth Westberg 2010-03-15


Vidare läsning

Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS"

Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?"

Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS"

Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans"

Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen"


Skicka sidan till: