Förslag till propositionstext för kommande LSS-proposition lämnat till lagrådet

Lagrådsremiss -Personlig assistans m.m - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet

Lagrådsremiss är det förslag till propositionstext som regeringen skickar till Lagrådet för granskning innan propositionen lämnas till riksdagen. Angående insatsen personlig assistans föreslår regeringen:

  • Tillsyn och tillståndskrav för enskilda assistansanordnare.
  • Kontroll av belastningsregister för assistenter som ska arbeta med minderåriga (föräldrar till barnet undantagna).
  • Att dubbelassistans ska beviljas endast under förutsättning att möjligheterna att tillgodose behovet genom bostadsanpassning eller andra hjälpmedel har utretts.
  • Att assistansberättigade som är egna arbetsgivare åt sina assistenter ska vara skyldiga att anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen.
  • Ställning bör tas till differentierat timbelopp i assistansersättningen, men först efter att frågan remissbehandlats.
  • De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Regeringen föreslår dock inte:

  • Förändringar av huvudmannaskapet mellan stat och kommun.
  • Införande av den av LSS-kommitten föreslagna LSS-insatsen: "personlig service med boendestöd"

Tidigare artiklar

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Jag bedömer att en första LSS-proposition kommer i mars 2010" , 2009-12-08
Till våren kan det komma en LSS-proposition som innehåller bland annat förslag om tillsyn av anordnare och justeringar i schablonmodellen bedömer Kenneth Johansson. Den föreslagna LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" och förändringar i huvudmannaskapet tror Kenneth Johansson däremot kan behöva ytterligare beredningstid.


Skicka sidan till: