Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Kommunerna har en informationsskyldighet i att beskriva hur man kan anordna sin assistans och att informera om Socialstyrelsens register över anordnare som fått tillstånd.
Ulla Clevnert, rekommenderar även att kommunerna hänvisar till den information som finns tillgänglig på Assistanskoll som hon menar kommer att ge kompletterande information till Socialstyrelsens register.

Ska informera om olika sätt att anordna assistans

Ulla ClevnertDet ingår i kommunernas informationsskyldighet i Förvaltningslagens 4 § och LSS 15 § att informera om LSS, inklusive personlig assistans. Ulla Clevnert, utredare på Socialstyrelsen, anser att informationsskyldigheten bland annat innebär att kommunerna ska informera om de olika anordnarformer som finns för assistansanvändare att välja mellan, dvs att låta kommunen, ett privat företag eller brukarkooperativ anordna assistansen eller vara egen arbetsgivare för sina assistenter.
- Idag har kommunerna däremot inte ansvar att informera om vilka privata anordnare som finns i kommunen, det kan de inte förväntas känna till.
Kommunernas informationsskyldighet bör enligt Ulla Clevnert också omfatta Socialstyrelsens register på anordnare som fått tillstånd, när det står klart.
- Kommunerna bör även informera om att det krävs tillstånd för att bedriva personlig assistans och att assistansanvändare kontrollerar att den anordnare de anlitar har eller har sökt tillstånd.

Rekommenderar kommuner att hänvisa till Assistanskoll

Ulla Clevnert ser positivt på att kommunerna hänvisar till den information om assistansanordnare som finns tillgänglig på Assistanskoll. Idag kan det dock finnas anordnare i Assistanskolls jämförelse som saknar tillstånd menar hon.
- De handläggare som känner till Assistanskolls lista bör informera den enskilde om att de kan söka information där, men att det kan finnas anordnare där som inte beviljats tillstånd från Socialstyrelsen.

Assistanskoll kommer enbart att jämföra anordnare med tillstånd

Efter hand som Socialstyrelsens register blir klart kommer enbart anordnare som har eller sökt tillstånd att listas på Assistanskoll och redovisas efter hur mycket uppgifter de lämnar om sin verksamhet. Utifrån den informationen ser Ulla Clevnert positivt på Assistanskolls roll.
- Assistanskoll kan bli ett bra komplement till den information som kommer att finnas på Socialstyrelsens hemsida. På Assistanskoll kan de olika företagen ge ytterligare information om sin verksamhet. Och även kommunerna skulle i framtiden kunna informera på Assistanskoll om hur de anordnar personlig assistans. Kommunerna finns ju inte med på SoS webb eftersom de varken behöver anmäla verksamheten eller ha tillstånd, säger Ulla Clevnert.

Ulla Clevnert intervjuades av Kenneth Westberg 2011-08-31

Vidare läsning

I 4 § Förvaltningslagen behandlas kommunernas informationsskyldighet:

"Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet
"

I 15 § LSS sägs det att kommunerna ska:

  • fortlöpande följa upp vilka som omfattas av LSS och vilka deras behov av stöd och service är
  • verka för att personer som anges i 1 § LSS får sina behov tillgodosedda
  • informera om mål och medel för verksamheten enligt LSS.

Skicka sidan till: