Assistansanordnare kommer att jämföras på etisk plattform

Hanna KauppiAssistansanordnare kommer snart att kunna jämföras på en etisk plattform, där utförare inom vård och omsorg jämförs utifrån kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor. Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO berättar om vad detta kan komma att innebära.

Beslutet om plattformen togs av arbetsgivare och fackföreningar på initiativ av regeringen i september 2013 (se pressmeddelande och Debattartikel). På assistansområdet deltar KFO, Vårdföretagarna, SKL - Sveriges kommuner och landsting och Kommunal. Arbetet med plattformen leds av ett råd med de parter som deltar och med Claes Ånstrand på SKL som Ordförande.

Både offentliga och privata utförare

Den etiska plattformen kommer att kunna fungera som en jämförelsetjänst säger Hanna Kauppi.
– Informationen i plattformen kan användas som en jämförelsetjänst, men det är utförarna själva som kommer att lägga ut informationen och vi vet inget nu om hur informationen kan eller ska kontrolleras.
Just nu diskuteras det vilka krav som ska ställas utifrån tre kriterier, ekonomisk transparens, kvalitetsredovisning och anställningsvillkor.
Plattformen ska omfatta både privata och offentliga utförare enligt Hanna Kauppi.
– Ambitionen är hög när det gäller likvärdigheten och det är inte svårt att föreställa sig att kravnivån på ekonomisk redovisning kan vara en komplex fråga för exempelvis SKL.
Var kommer den etiska plattformen att administreras?
– Plattformen kommer att finnas i form av en webbplats och utförarna kommer själva att lägga ut informationen. Exakt hur plattformen ska administreras är inte bestämt ännu.

Personlig assistans sist ut

Enligt Hanna Kauppi arbetar man först fram en grundstruktur för kravnivån där det sedan är möjligt att fylla på och diskutera olika tillägg beroende på vilken verksamhet det gäller. Just nu arbetar man med vilka krav som ska gälla för området särskilt boende, därefter kommer primärvård och hemtjänst berättar Hanna Kauppi.
– Styrgruppen sammanträder nästa gång den 10 juni och ska då fatta beslut om kravspecifikationen för särskilt boende. Det är också för den målgruppen man tänker sig en första lansering av anslutning till plattformen i mitten på augusti.
Arbetet med kravspecifikationen för personlig assistans är sist ut och börjar någon gång kring vecka 40 säger Hanna Kauppi.
– Utförare från övriga områden, däribland personlig assistans ska kunna ansluta till plattformen under slutet av december om det går som tänkt.

Kvalitetsredovisning

Från början var utgångspunkten att inte skapa nya kvalitetskriterier säger Hanna Kauppi. Tanken var istället att använda befintlig kvalitetsdokumentation, t ex i register över tillstånd och tillsynsrapporter.
– Nu tycker jag att det verkar som att man har släppt lite på den utgångspunkten och diskuterar hur och om värdegrund och egna målsättningar kan beskrivas i plattformen, med tillägget att frågan är långt ifrån färdigdiskuterad.
Ska kvaliteten redovisas genom brukarundersökningar eller information från utförarna?
– I ett av de första utkasten för en kravspecifikation har jag sett både och, det vill säga att det kan finnas utrymme både för NKI - Nöjd kund-index, och för utförarens egen beskrivning av hur man arbetar med kvalitet. Det bäddar till viss del för plattformen som en kanal för marknadsföring. Min personliga uppfattning är att det är bra om plattformen till innehållet är så saklig som möjligt.
Vilka kvalitetsaspekter inom personlig assistans anser du är viktiga?
– Vid tillståndsprövning och tillsyn kvalitet definieras till stor del i modeller hämtade från andra insatsområden än personlig assistans. Därför är det viktigt för KFO:s medlemmar att plattformen lämnar utrymme för beskrivning av hur man säkrar den assistansberättigades självbestämmande.
En annan kvalitetsaspekt som Hanna Kauppi anser är viktig är att anordnaren har schyssta anställningsvillkor.
– Lön och övriga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal är åtminstone på området personlig assistans ett slags garanti för en vettig personalpolitik och att assistansersättningen i det avseendet används till vad den är avsedd att användas för.

Ekonomisk transparens

Utgångspunkten för redovisning av utförarnas ekonomi är i första hand befintlig redovisning och i princip sådant som går att utläsa av en årsredovisning säger Hanna Kauppi. Styrgruppen för plattformen har anlitat revisorskompetens för bedömning av vad som är möjligt och korrekt att redovisa i plattformen.
– En fråga kan vara om och hur det är möjligt att ”bryta ut” det specifika verksamhetsområdet i en koncern eller ett bolag, så att siffrorna renodlat rör exempelvis personlig assistans. Skatte-, betalnings- och revisionsanmärkningar är exempel på annat som kan komma att beaktas. Det kan också vara intressant med verksamhetsspecifika nyckeltal, som exempelvis en redovisning av fördelningen mellan lön för personliga assistenter och övriga kostnader.
Ska resultat, vinst och hur ev vinst hanteras redovisas?
– Nu finns ingen färdig kravspecifikation, men intäkter, kostnader, resultat och vinstdisposition är logiska uppgifter att hämta ur en årsredovisning.
Vilka ägarförhållanden ska de utförare som deltar redovisa, ska hela koncernen redovisas om anordnaren ingår i en sådan?
– Ägarförhållanden kommer sannolikt att redovisas och jag vill ta för troligt att man kommer att efterfråga uppgifter både på koncernnivå och ”enhets-/områdesnivå”.

Anställningsvillkor

Ända sedan arbetet med plattformen påbörjades har det diskuterats om kollektivavtal ska vara ett krav för att delta berättar Hanna Kauppi.
– Meningarna är delade, i bilagan till överenskommelsen inför framtagningen av plattformen framgår att utförarens kollektivavtal ska redovisas, vilket i sig inte är likställt med krav på kollektivavtal.
Blir det ett krav att de anställda har meddelarskydd?
– Vi har sannolikt att vänta en utökning av meddelarskyddet till att gälla privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Jag har svårt att tro att plattformen hinner sättas i bruk innan dess.
Kommer assistenters medellöner att redovisas?
– Då ingen kravspecifikation är färdig ännu så går det inte att sia om.

Assistanskoll och plattformen kan komplettera varandra

Hanna Kauppi tror att assistansanvändare kommer att titta på utförare i plattformen för att göra ett val.
– När plattformen blir en realitet kunde Assistanskoll förslagsvis se över sin jämförelsetjänst så att den kan utgöra ett komplement. Etiska riktlinjer, beskrivningar av avtal mellan berättigad – anordnare och av hur man säkrar självbestämmande är områden som bör finnas med, om det nu inte blir i plattformen, så någon annanstans, säger Hanna Kauppi.

Hanna Kauppi intervjuades av Kenneth Westberg 2014-04-23


Vidare läsning

Debattartikel om Överenskommelse om etisk plattform

Pressmeddelande om överenskommelse om Etisk plattform

Information från regeringen om Etisk plattform

Skicka sidan till: