Åsa Lindhagen, Miljöpartiet – ”Jag förstår oron över utläckta förslag i LSS-utredningen”

Åsa LindhagenÄven Miljöpartiet vill nu se lagändringar för grundläggande behov, tex gällande sondmatning och andning. Partiets nye funktionshinderpolitiska talesperson Åsa Lindhagen säger att ett självständigt liv med goda levnadsvillkor måste säkras och att det i grunden handlar om mänskliga rättigheter.

Åsa Lindhagen är Miljöpartiets nya funktionshinderpolitiska talesperson och ledamot i Socialutskottet. Hon vill, liksom många andra partier som nyligen intervjuats på Assistanskoll, se åtgärder i form av lagändringar mot de HFD–domar som förändrat bedömningarna av personlig assistans.
– Dels har många blivit av med sin assistans och fått timmar neddragna, dels finns det en stor oro hos de som har assistans att den ska försvinna.
Lagändringar behövs nu för att säkerställa de ursprungliga intentionerna med LSS och att människor kan känna trygghet, säger Åsa Lindhagen.
– Detta handlar också om resurser, vi har varit tydliga med att vi vill skjuta till en miljard, för att möjliggöra lagändringar.

Vill se snabba lagändringar för grundläggande behov

Både Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet kräver snabba lagändringar för grundläggande behov rörande tex sondmatning, andning och integritetsnära delar. Även Åsa Lindhagen vill se lagändringar här.
– Vi behöver återgå till det som var tanken från början. Jag konstaterar att flera partier sagt detta, och vill att vi går fram så snabbt det går med lagändringar för tex sondmatning och andning som drabbat funktionshindrade barn och deras föräldrar.
Skulle du även vilja se lagändringar så att inte bara integritetsnära delar, utan hela det grundläggande behovet räknas vid assistansbedömningen?
– Ja, vi tycker att den tolkning som gjorts är problematisk. Möjligheterna att kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor måste säkras, precis så som var avsikten med lagen innan lagtexten, som visat sig vara otillräcklig, prövades av domstolarna.
Vill du se en blocköverskridande uppgörelse?
– Ja det tror jag vore bra, det behövs samsyn så att det blir tryggt för de som berörs.
Åsa Lindhagen säger även att situationen förändrats i synen på personlig assistans, det finns ett engagemang i samhället idag.
– Människor överlag har blivit mer medvetna om att detta är en fråga om mänskliga rättigheter. Jag tror också att det finns goda förutsättningar att tala om frågan mellan partierna.

Frågan bordlades nyligen i Socialutskottet

Kristdemokraternas initiativ i Socialutskottet om att starta en lagstiftningsprocess bordlades nyligen. Åsa Lindhagen vill gå snabbt fram men säger att läget är komplicerat just nu med en övergångsregering.
– Förhoppningsvis har vi snart en regering på plats vilket skulle göra det lättare. Om vi är överens borde det vara möjligt att gå fram snabbt.
Hur snabbt tänker du?
– Det har jag svårt att säga, så fort det går, men lagen måste beredas.

Har sett problemen på kommunal nivå

Åsa Lindhagen var tidigare Socialborgarråd i Stockholms stad, med ansvar för sociala frågor med bland annat personlig assistans och LSS.
– Jag har sett hur det som görs på riksnivå påverkar kommunen. Människor har farit illa av den hårdnande rättspraxisen de senaste åren. Från ett kommunperspektiv är det otroligt viktigt att vi återupprättar intentionerna med lagstiftningen.
Vilka problem har du sett i Stockholms stad?
– Oro hos människor som får färre timmar eller förlorat sin assistansersättning, barn med assistans som påverkats. Människor har kommit kläm och hamnat i kommunen.

Förstår oron över de utläckta förslagen i LSS–utredningen

Pia Steensland i Kristdemokraterna har liksom fler andra partier kritiserat de förslag som läckt ut från LSS–utredningen. Tex att barn under 16 år och personer som får assistans via det femte grundläggande behovet, inte skulle beviljas assistans, utan en istället få en kommunal LSS–insats utan samma valfrihet. Åsa Lindhagen säger att hon tagit del av detta och att hon förstår att många känner oro.
– Det är viktigt, när utredningen kommer, att ta del av den, läsa varje stavelse och sedan ta del av funktionshinderrörelsens kritik mot förslagen. Det kan också komma viktig kritik i remissrundorna.
Många har blivit skrämda av förslaget med en schablon på 15 tim/vecka för andra personliga behov som fritidsaktiviteter, det beskrivs av vissa som en tillbakagång till hur det var innan assistansen kom. Åsa Lindhagen säger att hon förstår oron.
– Min utgångspunkt är att människor ska få stöd utifrån individuella behov, så jag kan förstå att man reagerar på detta.

En ny utredning skulle kosta tid och pengar

Många blev besvikna på Miljöpartiet under senaste mandatperioden, när regeringen tex gav direktiv till LSS-utredningen om besparingar inom assistans, eller gav Försäkringskassan i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.
Hur ser du på det idag?
– Formuleringarna i direktiven var helt klart problematiska. Senare ändrades de genom ett tilläggsdirektiv, vilket jag skulle ha önskat hade gjorts tidigare. LSS handlar i grunden om individens frihet att leva ett värdigt liv utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. Den friheten kan inte fråntas människor med hänvisning till sparkrav.
Åsa Lindhagen beklagar att LSS–utredningen haft fokus på att skära kostnader.
– Besparingsdirektivet togs visserligen bort för ett halvår sedan och det vad inte vad som behövdes. Mitt parti vill se förbättringar, inte försämringar.
Kan det behövas en ny utredning?
– Jag skulle i det längsta dra mig för en ny utredning, det skulle kosta oss oerhört mycket tid. Jag tycker vi borde kunna ta steg framåt och förbättra lagstiftningen. Vi är i ett läge där lagstiftningen inte fungerar, vi måste komma framåt, säger Åsa Lindhagen.

Åsa Lindhagen intervjuades av Kenneth Westberg 2018–11–21

Skicka sidan till: