Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Detta är förslag som begränsar rättigheter”

Maj KarlssonDet behövs lagändringar mot alla de HFD-domar som sedan 2009 begränsat rätten till personlig assistans, säger Maj Karlsson. Förslagen i det utläckta utkastet från LSS-utredningen anser hon tvärtom försämrar rätten till personlig assistans.
– Med utredningens förslag känns som att vi rör oss mot hur det såg ut innan assistansreformen infördes.

Kristdemokraterna har krävt snabba lagändringar för att tex sondmatning, andning och integritetsnära delar av grundläggande behov åter ska räknas som grundläggande behov. Maj Karlsson säger att Vänsterpartiet självklart står bakom detta men hon tror att läget är låst tills det finns en regering på plats.
– Vi har under 10 års tid krävt lagändringar för att få en funktionsduglig lagstiftning men inte fått stöd för det. Senast 2016 la vi ett skarpt förslag om krav på lagändring i utskottet men blev nedröstade. Nu står vi inför en akut situation där vi förlorat massa tid för att politiken inte vågat agera.
Vilka lagändringar behövs och hur snabbt bör beslut tas om dessa?
– Vi behöver justera lagen efter alla de domar som fallit och fått genomslag sedan 2009 för att gå tillbaka till det som är grundintentionen med LSS.
Vill du se en blocköverskridande uppgörelse om personlig assistans?
– Självklart kommer vi fortsätta arbeta för att vi ska få en majoritet för våra krav.

Återupprättelse för de med indragen eller nekad assistans

Maj Karlsson vill dessutom ha en systematisk genomgång över hur de som nekats eller fått neddragen assistans påverkats. Konsekvenserna bör dokumenteras för att synliggöra vilka följder de politiska besluten fått.
– Efter översynen behöver vi se vilka åtgärder som behöver vidtas för att de som nekats eller fått neddragen assistans skall få sina rättigheter tillgodosedda igen.

Ser inget i utredningen som förbättrar personlig assistans

Maj Karlsson delar även kritiken från Pia Steensland mot de förslag som blivit offentliga i ett andra utläckt utkast från LSS–utredningen.
– Det finns ingenting i utredningen som jag i dagsläget kan se förbättrar den personliga assistansen. Vi har från början kritiserat utredningens besparingskrav och att det inte fanns med någon översyn av HFD-domarna. Dåvarande regering backade i sista sekund på den första punkten men grundproblemet kvarstår och syns i utformandet av förslagen.

Obegripligt varför barn inte ska få ha assistans

I det utläckta utkastet sägs det att barn under 16 år inte skulle beviljas assistans, utan istället en ny kommunal LSS–insats utan samma valfrihet. Maj Karlsson kan inte se vad som skulle bli bättre med det förslaget.
– Vad är innehållet i den? Vem ska utföra den? Vi vet bara vem som ska betala för den. Intressant är att det i det läckta förslaget går att läsa att man inte ser några större brister med personlig assistans för barn. De flesta som blir beviljade insatsen är mycket nöjda och den ger möjlighet för våra barn att leva ett liv som andra. Det är därför helt obegripligt varför vi ska utforma en helt ny insats. Med det här förslaget är risken överhängande att barn i vårt land kommer få olika möjligheter att utvecklas till fria individer beroende av deras funktionalitet. Det är inte acceptabelt.

”En schablon rör oss mot hur det såg ut före assistansreformen”

I det utläckta utkastet talas det vidare om att införa en schablon på 15 timmar per vecka för andra personliga behov som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter. Utredaren menar att det är en förenkling som syftar till att den sökande inte skall behöva redovisa för varje del av sitt liv. Maj Karlsson befarar tvärtom en uppstyckning av assistansen.
– Med en schablon känns som att vi rör oss mot hur det såg ut innan assistansreformen infördes. Problemet är att vi inte vet konsekvenserna av förslaget. Hur svårt kommer det att vara att få mer timmar än de schabloniserade? Jag är orolig för att detta kan låta som en förenkling men att man i själva verket frångår grundtanken med reformen.

”Innebär att vissa inte längre kan leva som andra”

Det läckta utkastet säger även att enbart praktisk hjälp ska ge rätt till personlig assistans, och att femte grundläggande behovet ska ersättas med en kommunal LSS–insats utan samma valfrihet. Maj Karlsson är även här mycket kritisk och menar att detta innebär att vissa grupper av människor inte längre skulle få möjlighet att leva ett liv som andra.
– Detta är ett förslag som begränsar rättigheter. Behov som tillgodoses med personlig assistans för det femte grundläggande behovet är svåra att tillgodose med andra insatser än personlig assistans. De handlar om hjälp som behöver ges utifrån ingående kunskap om den enskilde av ett begränsat antal personer.

Några ljuspunkter trots allt

Maj Karlsson är dock positiv till tanken på ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans och att utredaren konstaterar att det inte finns något större problem med fusk och överutnyttjande inom personlig assistans.
– Det här är det som både den borgerliga och s/mp regeringen angivit som skäl till den attack de utfört mot reformen. Nu kan de helt släppa det spåret och vi kan äntligen prata om behov och rättigheter istället.

”Vi har fått rätt på punkt efter punkt”

Maj Karlsson anser att funktionshinderrörelsen och Vänsterpartiet fått rätt på punkt efter punkt om personlig assistans. Från kritiken mot rättstillämpningen till regleringsbrev, utredningsdirektiv och felaktiga påståenden om fusk och kriminalitet.
– Nu har vi bevisat för nästkommande regering att vi vet vad som krävs och vad konsekvenserna blir när man väljer att inte lyssna på oss. Det är hög tid att man går vår väg. Det enda vi vill är att säkra den här fantastiska rättighetslagstiftningen som är en vinst för oss alla, säger Maj Karlsson.

Maj Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2018–11–14

Skicka sidan till: