Rapport från Försäkringskassan tyder på vändning

2016 kan vara året då utvecklingen inom assistansersättningen vände enligt Försäkringskassans rapport Assistansersättningens utveckling. Från att i flera år ha legat på runt 16 000 personer minskade antalet assistansanvändare med ca 400 personer till 15 691 användare i december 2016. Samtidigt avtog tillväxten i antalet timmar. Nedan en sammanfattning av rapporten.

Antal assistansberättigade ökade, låg sedan stilla, och minskar nu något

Den tidigare ökningen tros till hälften bero på två lagändringar, dels att man 2001 fick behålla ersättningen efter 65 år, dels införandet av behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskap. Sedan 2009 har antalet legat relativt stabilt på ca 16 000. Nya siffror från 2016 visar en minskning med 3 procent. Antalet assistansmottagare är nu 15 691. Det är för tidigt att säga om detta är ett trendbrott eller inte.

Antalet nybeviljade minskar sedan 2006

Detta beror troligen på förändrad rättspraxis sedan 2006 om hur de grundläggande behoven beviljas och beräknas, vilket lett till att färre har rätt till statlig assistansersättning. Här nämns HFD-domen från 2015 om att det femte grundläggande behovet bara ska beviljas vid psykisk funktionsnedsättning och en HFD-dom från 2012 (som började tillämpas 2016) om att egenvård inte kan beviljas som ett grundläggande behov. Tillämpningen av dessa domar kom stegvis under 2015 och 2016.

Stark timökning som kan ha bromsat in i slutet på 2016

Nio av tio som ansöker om fler timmar de två åren efter att de beviljats assistansersättning får det, i genomsnitt 32 timmar mer per vecka. När barn blir äldre, beviljas det fler timmar eftersom den tid som bedöms som normalt föräldraansvar minskar. När barn slutar skolan beviljas de ofta avsevärt fler timmar eftersom det inte beviljas när man går i skolan. För vuxna ökar assistanstimmarna med åldern, allra mest det sista året innan man fyllt 65 år. Helt nya siffror från 2016 visar att det kan ha skett ett trendbrott även när det gäller timutvecklingen. Det är ännu för tidigt att säga om timökningen avstannat.

Två HFD-domar gör att färre timmar beviljas

Behovet av tillsyn förklarar en del av den timökning som skett tidigare. Tillsyn kan beviljas antingen som grundläggande behov, det vill säga annan hjälp som förutsätter ingående kunskap eller som andra personliga behov. Efter att Försäkringskassan förtydligat tolkningen av annan hjälp som förutsätter ingående kunskap utifrån två domar från HFD beviljas färre personer tid.

Tvåårsomprövningarna dämpar kostnadsökningen

De flesta tvåårsomprövningar leder till att timantalet är oförändrat eller ökar. År 2015 förlorade dock åtta procent sin assistansersättning vid omprövningen, vilket motsvarar ungefär 200 personer. Tvåårsomprövningarna dämpar ökningen av det totala antalet beviljade timmar något.

Vidare läsning

Assistansersättningens utveckling (2017:4)


Skicka sidan till: