Stefan Pelc - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistansberättigade"

Förslagen på en gräns på 20 timmar för att få assistans och att sänka genomsnittet assistanstimmar per person kommer att få stor påverkan på enskildas liv. Det anser Stefan Pelc, assistansberättigad och egen arbetsgivare för sina assistenter. Han tror att förslagen i LSS-kommitténs slutbetänkande skulle leda till att han själv får färre assistanstimmar och att hans assistenter kommer att få sämre arbetsvillkor.

Om hur Stefan Pelc tror att han kommer att påverkas

Stefan PelcStefan Pelc har idag dygnetruntassistans och cirka 4 timmar dubbelassistans per dygn. Han tror att besparingarna som föreslås i slutbetänkandet kommer att slå hårt mot honom i form av minskade timmar och borttagen dubbelassistans.
- Eftersom Stockholm ligger högt i det genomsnittliga antalet timmar, 114 per assistansberättigad jämfört med det genomsnitt på 100 som ses som ett mål så tror jag att de flesta i Stockholms län kommer att få minskade timmar, Försäkringskassan kommer nog att mäta min tid med förstoringsglas, då tror jag inte det spelar någon roll att jag exempelvis hävdar arbetsmiljöskäl för mina assistenter.
20 procent av dubbelassistansen beräknas kunna tas bort..
- Ja, det känns obehagligt, eftersom jag värnar om arbetsmiljön. Men om de tar bort dubbelassistans kan jag inte göra något, då får politikerna ta ansvaret för detta och jag kommer att informera de om vad det leder till.
Hur kan assistenterna komma att drabbas?
- Att de tvingas lyfta mig i obekväma situationer eller att de får resa ensamma med mig, vilket kan bli ansträngande eftersom det inte alltid finns hjälpmedel och liftar på samma sätt som hemma i bostaden. Det kan leda till mer sjukskrivningar och att assistenterna oftare byter arbete.
Assistans under sjukhusvistelse förlängs ju till sex månader..
- Ja, det är en viktig förbättring för mig, men samtidigt undrar jag om de som köper sin assistans av ett företag eller kooperativ garanteras samma rätt. Idag betalar Försäkringskassan bara ut assistansersättning vid sjukhusvistelse till egna arbetsgivare, i övriga fall får assistanordnaren bekosta detta.

Bra med statlig huvudman, men för många beslut lämnas över till Försäkringskassan och Skatteverket

En statlig huvudman är bra menar Stefan Pelc, eftersom dubbel administration undviks och att det blir lika villkor över hela landet.
- Kommunerna har inte räckt till för uppgiften. De har bokstavligt talat slösat bort pengar i sin roll som utförare, de privata alternativen har visat sig kunna ge bättre service med mindre pengar.
Samtidigt tycker han att för många frågor lämnas över till Försäkringskassan och Skatteverket, vilket gör att han befarar ett ökande myndighetsstyre.
- Exempelvis nämns det inte i slutbetänkandet om de personliga assistenterna och konsekvensen att många kommer bli arbetslösa.
Företagandet ges också alltför stort utrymme gentemot de assistansberättigades rättigheter anser Stefan Pelc.
- Visst behöver företagen kunna agera som andra företag och kunna vara ett fungerande alternativ till kommunerna. Men samtidigt är den assistansberättigade lite av en kassako. LSS-kommittén borde exempelvis ha krävt en lägsta bindningstid som en assistansanordnare får ha i avtalet med den assistansberättigade, annars finns det risker att folk binds upp och att valfriheten undergrävs. Dessutom borde assistansberättigade ha rätt att se hur assistansersättningen används av assistansanordnaren.

Om besparingar och den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd"

Runt 3000 personer som har kommunala LSS-beslut beräknas får den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd". Dessutom beräknas upp till 600 assistansberättigade falla bort när det grundläggande behovet "ingående kunskap om personen" avskaffas. Det kommer att skapa stor oro menar Stefan Pelc.
- Det finns massor med gränsfall som lätt kommer att kunna flyttas över till hemtjänsten eller den nya LSS-insatsen som kan liknas vid en "assistans light", där man inte kan välja den person som ger stödet. Jag lider med dem som inte har så många assistanstimmar och som riskerar att puttas ut från assistansen, det måste vara så jobbigt för dem nu.
Personlig service med boendestöd ska ju utgå från definitionen av hemtjänst samtidigt som ledsagning ska ingå i den..
- Ja, den maximerad till 40 timmar per vecka samtidigt som Kenneth Johansson säger att det ska gå att söka extra tid vid exempelvis resor, det blir intressant att se hur den kommer att se ut i verkligheten.
Stefan Pelc tror att det kommer att ta lång tid innan förändringarna sätter sig och att det kommer att skilja sig från kommun till kommun hur insatsen utformas. Det kommer också att skapas olika klasser av funktionsnedsatta.
- Människor kommer tydligt att delas upp i de som har hemtjänst, personlig service med boendestöd eller personlig assistans eftersom insatserna har olika grad av valfrihet, självbestämmande och kostnad. Här kan jag tycka att Kenneth Johansson fäller kommentarer som är lite sköna när han talar intensivt om trygghet och att alla assistansberättigade kan vara helt lugna, när han samtidigt föreslår att assistanstimmar ska tas bort och att många ska tas ifrån assistansen.

Om att kunna ha medel för oförutsedda kostnader

I slutbetänkandet sägs det att den tillfälligt utökade assistansersättningen av den assistansberättigade ska ses som ett reellt alternativ till att ha sparade pengar.
- Det låter intressant, men det är så flummigt skrivet, det måste vara tydligt i lagen var gränsen går, annars kommer Försäkringskassan att bestämma ramarna. Lagen behöver ange vad pengar kan betalas ut till och hur snabbt man kan få ett besked och en utbetalning. Det är nödvändigt om jag ska kunna agera snabbt som arbetsgivare, vare sig det gäller utgifter inför en resa eller för en arbetsskada eller uppsägningslön .
Kenneth Johansson säger sig vara öppen för att ompröva sexmånadersgränsen för egna arbetsgivare i att återbetala oanvänd assistansersättning..
- Jo, det vore en stor förbättring om den gränsen blev förlängd, men om de samtidigt säger sig vara öppna för att den tillfälligt utökade assistansersättningen ska vara ett reellt alternativ så är jag osäker om det kommer att bli en förändring av sexmånadersgränsen.

Om sjuklöner, sjukvikarier och tillsyn av Länsstyrelsen

Slutbetänkandet innebär flera förändringar av arbetsgivaransvaret, exempelvis ska assistenters sjuklöner bekostas via schablonbeloppet.
- Här måste jag undersöka vad det innebär att via Försäkringskassan försäkra sig för personalens sjukfrånvaro. Det här känns oroande tills jag får klart för mig vilka kostnader det kommer att innebära och vad kommer att ha att röra mig med, schablonbeloppet ska ju dessutom sänkas med sex kronor från dagens nivå.
En ytterligare osäkerhet enligt Stefan Pelc rör vad som händer om assistenterna blir sjuka och ingen annan i personalgruppen kan arbeta, detta eftersom kommunen inte längre ska ha ansvar för att tillhandahålla vikarier.
- Jag måste ha en säker backup om någon blir sjuk och ingen av mina assistenter kan arbeta. För min del måste det lösas med via samarbete med någon, ett företag, kommunen eller andra assistansberättigade.
Hur ser du på att det blir tillståndsplikt och tillsyn från Länsstyrelsen?
- Så länge det sker på ett snyggt sätt, så ser jag inga problem med det. Jag är redan registrerad hos Försäkringskassan och Skatteverket. Jag ser det snarare som ett skydd med tydliga ramar för mig och mina assistenter, det här tycker jag kunde gjorts för flera år sedan, säger Stefan Pelc.

Stefan Pelc intervjuades av Kenneth Westberg 2008-09-17

Vidare läsning
LSS-kommitténs slutbetänkande SOU 2008:77 "Möjlighet att leva som andra"

Skicka sidan till: