SKL, Sveriges kommuner och landsting - "Slutbetänkandet är positivt, men det går inte hela vägen"

SKL ser positivt på att assistansen får statligt huvudmannaskap men hade även velat se övriga LSS-insatser i statlig regi.
SKL ser dock samtidigt en risk i att den nyligen startade utredningen kring behovsbedömning av assistans ska leda till en mer restriktiv hållning, speciellt med tanke på Försäkringskassans agerande den senaste tiden.

Om slutbetänkandet

Ellinor Englund, jurist på SKL, välkomnar det statliga huvudmannaskapet för assistansen, men är samtidigt kritisk till att staten tar vid först vid 20 timmars grundläggande behov per vecka.
- Vi hade hellre sett att staten tar över från första timmen, nu finns samma problematik kvar med dubbel handläggning, eftersom det från början inte går att veta om en person kommer att hamna över eller under 20 timmar. Det här innebär också att diskussionerna om övervältring av kostnader kommer att finnas kvar.
Andra positiva saker är enligt Ellinor Englund att schablonbeloppet delas upp i tid med och utan OB-ersättning, och att man anser att assistansen inte ska innehålla tvångsåtgärder.
- LSS-kommittén vill ta bort assistans för skyddsåtgärder och skapa en egen lagstiftning för dessa personer, det är bra. Idag finns det en gråzon här, tvångsåtgärder hör inte hemma i assistans.

Om kommunernas roll i ljuset av slutbetänkandet

Att kommunen enligt Kenneth Johansson inte längre ska ha sistahandsansvaret om en assistansanordnare inte lyckas ordna assistenter anser Ellinor Englund är en sanning med modifikation.
- Kommunen har alltid det yttersta ansvaret, och kan aldrig lämna en person som är beroende av assistans och som inte får sin insats. Då måste kommunen gå in, men det kommer i och för sig inte att kallas assistans utan kommunen får kalla det något annat om man ska fatta beslut enligt LSS.
Kommunen har en fortsatt skyldighet att vara utförare, hur ser du på det?

- Det tycker vi är självklart, det är kommunens ansvar.
Hur ser du på att kommuner börjat upphandla assistans och lägga ut den på entreprenad?

- Det är en möjlighet kommunerna har, de måste inte ha verksamheten i egen regi. Det här gäller både vid LSS- och SoL-insatser.
Hur ser du på möjligheten att välja för de som tidigare haft assistans men som nu kan hamna i den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd"?

- 177 kommuner har sökt om medel för att ta ställning till ett valfrihetssystem enligt LOV att välja - Lag Om Valfrihetssystem på äldresidan, men hur det är på funktionshindersidan vet vi inte ännu.
Bör den här gruppen kunna fortsätta välja och stanna kvar hos de assistansanordnare de har idag?

- Det återstår att se hur kommunerna agerar, det avgör varje kommun, men lagstiftningen ger vid årsskiftet troligen möjlighet att införa fria val här.

Om arbetet med en ny behovsbedömningsmodell

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har just fått i uppdrag att utarbeta ett vetenskapligt instrument för behovsbedömning för assistans. Ellinor Englund ser här en risk i att det kan leda till en skärpning av beviljade assistanstimmar.
- Redan idag finns det tendenser hos Försäkringskassan att bli mer restriktiv i att bevilja assistanstimmar, vi vill kunna vara med och påverka resultatet av den här utredningen, och vi har mycket kunskap om de praktiska förhållandena ute i kommunerna.
Ellinor Englund tar som exempel att Försäkringskassan idag kan bedöma tid för att hantera aggressionsutbrott hos en person exakt efter den tid som det antas förekomma, exempelvis 45 minuter per dag.
- Det är fel att resonera på det här sättet eftersom det totala behovet inte täcks, vi på SKL är oroliga för att arbetet kring behovsbedömningen kan leda till att den beviljade tiden inte ska täcka de verkliga behoven. Det måste gå att driva en verksamhet och det gäller oavsett om den drivs av en kommun eller en enskild utförare. Det går inte att vara hur fyrkantig som helst vid behovsbedömningarna, säger Ellinor Englund.

Ellinor Englund intervjuades av Kenneth Westberg 2008-10-25

Vidare läsning

LSS-kommitténs slutbetänkande SOU 2008:77 "Möjlighet att leva som andra"

2008-09-15 Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén, svarar på frågor om LSS-kommitténs slutbetänkande

Stefan Pelc - "en lång tid av osäkerhet väntar många assistansberättigade"


Skicka sidan till: