KFO presenterar lagförslag som återställer personlig assistans

Cecilia Blanck
Cecilia Blanck

KFO visar i en skuggproposition en lagändring i LSS 9a § 1 som upphäver effekterna av fyra domar från Högsta Förvaltningsdomstolen. Syftet är att återställa rättsläget i personlig assistans till hur det var före 2009. Cecilia Blanck, Ordförande i KFO Personlig assistans, säger att man främst riktar sig till nästa regering.
– Det är de som har makten att snabbt rätta till konsekvenserna av den glidning i rättspraxis som vår analys beskriver.

Bakgrunden till KFO:s lagförslag är att ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen och Försäkringskassans tolkning av dessa begränsat rätten till assistansersättning. Detta har lett till att antalet assistansberättigade har minskat från runt 16 000 till drygt 14 600 och 8 av 10 som söker assistansersättning får avslag.

Enligt KFO:s lagförslag skulle 9a § 1 i LSS ändras till:

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande behov av personlig karaktär: kroppsvård och att upprätthålla en god hygien (personlig hygien), att inta mat och dryck (måltider), att klä av och på sig, att förmedla och ta emot budskap i syfte att skapa och upprätthålla kontakter (kommunikation) eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrades behov.

Hela det grundläggande behovet är integritetskänsligt

Att formuleringen ”grundläggande behov av personlig karaktär” sätts före uppräkningen gör att det inte behövs någon ytterligare bedömning om dessa behov är integritetskänsliga eller komplicerade, säger Cecilia Blanck, Ordförande i KFO.
– Vi konstaterar att de grundläggande behoven ÄR av personlig karaktär. Det betyder att ingen ytterligare bedömning av integritetskänsligheten i olika moment behöver göras och den nedhackning i minuter som drabbade många efter domen 2009 kan därmed upphöra.

Syftet: återställa rättsläget till hur det var innan 2009

Rapporten innehåller en redogörelse av fyra rättsfall mellan 2009 och 2015 i Högsta Förvaltningsdomstolen som begränsat rätten till assistansersättning. Främst gäller det (RÅ 2009 ref, 57) om integritetsnära grundläggande behov (HFD 2012 ref, 41), om egenvård och (HFD 2015 ref, 46) om det femte grundläggande behovet. Mathias Blomberg från IGNE Advokatbyrå har varit med och utarbetat lagförslaget.
– Lagförslagets syfte är att återställa rättsläget till hur den var innan avgörandet RÅ 2009 ref. 57. Det behövs tydliga definitioner av de grundläggande behoven samt en beskrivning i förarbetena av hur tidsberäkningen ska göras. Vissa begrepp som t.ex. ”personlig hygien har varit otydliga från början. Dessutom har det saknats en definition av måltider och kommunikation som bidragit till en oklar rättstillämpning.
Lagförslaget innebär också att behovet är avgörande, inte hjälpens karaktär och hur den ges, t ex om den är praktisk eller inte säger Mathias Blomberg.
– En markant skillnad är att lagförslaget inte gör någon uppdelning mellan praktisk hjälp och icke praktisk hjälp.

Förarbeten till lagen behöver kompletteras

Mathias Blomberg
Mathias Blomberg

Förutom att lagtexten ändras behöver förarbetena till LSS kompletteras fortsätter Mathias Blomberg. Det bör vara tydligt när en aktivitet ska anses vara påbörjad och avslutad och att samtliga moment för att tillgodose de grundläggande behoven räknas.
– Genom att införa en ny lagstiftning med välskrivna och tydliga förarbeten begränsas tolkningsutrymmet för myndigheter och domstolar. Därmed minimerar man också risken för ett upprepande av vad som förevarit de senaste 10 åren. Syftet och ändamålet med lagen – att främja goda levnadsvillkor och en rätt att leva som andra – måste stå i fokus och bilda utgångspunkt för all tillämpning.

Riktar sig till den kommande regeringen

Cecilia Blanck säger att lagförslaget i första hand är riktat till de partier och politiker som kommer att bilda regering i höst.
– Det är de som har makten att snabbt rätta till konsekvenserna av den glidning i rättspraxis som analysen beskriver. Och det är bråttom!
Vill ni även påverka LSS–utredningen?
– Det vore toppen om de inspireras av vårt förslag. Men de har egentligen inte i direktiv att hitta en snabb lösning på de här problemen. Det vi sett hittills tyder ju snarare på att de försöker utesluta nya grupper ur assistansen.
LSS–utredningen får ju inte lägga förslag som ökar nuvarande kostnadsnivå..
– Precis, det i kombination med att de fortfarande har i uppdrag att utveckla andra insatser och ta pengar från assistansen gör att de i praktiken fortfarande har ett sparbeting på just personlig assistans.

Flera partier säger sig vilja återställa rättspraxis

I Assistanskolls valenkät säger alla partier utom S och M (som vill avvakta LSS–utredningen) att de vill ändra lagstiftningen för att återställa rättspraxis till hur det var innan tre av de aktuella HFD–domarna. Detta tycker Cecilia Blanck är mycket positivt och hoppas att lagförslaget ska föra diskussionen vidare.
– Vi vill visa hur ett sådant återställande skulle kunna göras. Lagtexten behöver förtydligas för att skapa en ny tillämpning, men vi betonar också hur viktigt det är att förarbetena är väl genomtänkta för att inte nya vantolkningar och inskränkningar ska vara möjliga. Vårt förslag är helt enkelt en present till en ny regering så att de kan uppfylla de löften de nu ger!

Hoppas politikerna tar sitt ansvar

Hur snabbt en sådan här lagändring kunna göras är helt beroende av den politiska viljan, säger Mathias Blomberg.
– Med hänsyn till att lagändringen innebär att många fler skulle bli berättigade till insatsen personlig assistans så är det väl framförallt de ekonomiska konsekvenserna som måste utredas ytterligare. Jag hoppas att rapporten kommer att läsas av de som kan åstadkomma en förändring, dvs. politikerna och att de till slut tar ansvar och vidtar nödvändiga åtgärder, säger Mathias Blomberg.

Cecilia Blanck och Mathias Blomberg intervjuades av Kenneth Westberg 2018–07–02

Vidare läsning

Skuggproposition 9a § 1 st LSS

Skicka sidan till: