Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kommenterar intervju med Lars U Granberg

Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, håller med Lars U Granberg att den av LSS-kommittén föreslagna LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" hotar möjligheten att arbeta och utöva föräldraansvar för de som får den istället för personlig assistans. Han anser att den gamla vårdobjektsynen skymt assistansbehov som möjligheten att arbeta och utöva föräldraansvar.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var enVilhelm Ekensteen ickefråga i LSS-kommittén?
- Det är en självklarhet att rätten till personlig assistans bland annat handlar om assistansberoendes rätt och möjlighet att arbeta eller utöva sitt föräldraskap. Om parlamentarikerna inte reflekterade över den saken blir jag förvånad. Men kommittén hade ett mycket omfattande uppdrag, det var inte alla aspekter som kom upp i öppen diskussion medan vi som var företrädare för assistansanvändarna var närvarande. De avgörande beslutssammanträdena höll parlamentarikerna för sig.
- Det är viktigt att komma ihåg att det är många andra assistansberättigade, även de som kanske inte kan arbeta eller inte är föräldrar, som också kommer att drabbas hårt och får sin tillvaro sönderslagen om de tappar sin assistans samtidigt som de hänvisas till en "personlig service med boendestöd" som är av hemtjänstkaraktär.

Hur ser du på hans uttalande att det av tradition varit så i en svensk syn på personlig assistans?
- Vi närmar oss frågorna från olika håll ibland. Jag är själv förälder och skulle inte ha kunnat vara det utan personlig assistans och jag skulle inte kunna arbeta utan personlig assistans. Samtidigt har utan tvivel den gamla vårdobjektsynen på oss skymt dessa assistansbehov.

Hur ser du på hans syn att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" riskerar leda till att personer som har personlig assistans i LSS-beslut och som idag kan arbeta och utöva föräldraansvar riskerar att förlora den möjligheten?
- I IfA har vi starkt kritiserat utformningen av personlig service med boendestöd. De assistansanvändare som arbetar eller är föräldrar och som mister assistansen och får hemtjänstliknande insatser enligt förslaget om personlig service som det nu föreligger hotas definitivt på ett förödande sätt i sitt arbete och föräldraskap - liksom många fler kommer att drabbas mycket svårt, som jag redan påpekat.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" riskerar att komma i konflikt med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där rätt att arbeta och utöva föräldraskap ingår?
- Det är helt rätt.

Hur ser du på att han anser att nivån på 20 timmar grundläggande behov för att beviljas personlig assistans bör sänkas eller att kommunerna ska fortsätta att ge personlig assistans enligt LSS tills lagstiftningen samordnats med FN-konventionen?
- Att sänka nivån från 20 timmar är naturligtvis tänkbart, men vart? Det är alltid djupt otillfredsställande att göra någon person med personlig assistans beroende av en insats personlig service med boendestöd som försämrar hans eller hennes liv. Om den kommande propositionen inte kan innefatta en personlig service med valfrihet, självbestämmande och ett borttaget tak så är det antagligen bättre att låta det hela vara som det är i dag till dess ett sådant förslag kan presenteras.

Hur ser du på att Lars U Granberg vill göra en valfråga av införandet av LSS-insatsen "personlig service med boendestöd"?
- Det allra bästa för oss assistansanvändare är givetvis att politikerna kommer överens om en bra lösning. Strid för stridens skull vill säkert ingen ha. Men det värsta är å andra sidan om de kommer överens om något dåligt. En ohelig allians över blockgränserna som sätter mördarklacken på assistansberättigade. Så gärna politisk debatt. Fast jag hoppas inte att något parti går till val för förslaget om personlig service med hemtjänstkaraktär för någon som i dag har rätt till personlig assistans, säger Vilhelm Ekensteen.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2009-10-04

Vidare läsning

Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"


Skicka sidan till: