Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén"

LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" riskerar att leda till att många som idag har assistans får en minskad möjlighet att leva ett självständigt liv, exempelvis i att kunna arbeta och vara föräldrar.
Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i socialutskottet, anser att detta kan vara i konflikt med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

"Vår politik ska samordnas med FN-konventionen"

Lars U GranbergLars U Granberg säger att hans målsättning är att Socialdemokraternas politik vad gäller LSS ska överensstämma med FN:s mål och krav i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, en konvention som Sverige ratificerade den 15 december 2008. Konventionen ska enligt Lars U Granberg även genomsyra den motion Socialdemokraterna lägger i samband med regeringens proposition utifrån LSS-kommitténs slutbetänkande. Om regeringen står fast vid att införa den nya LSS-insatsen skulle detta kunna bli en valfråga i valet 2010 anser han.
- Det tror jag vore hälsosamt för LSS-reformen och svensk handikappolitik, vi lider av konsensus, alla är överens om problembilden, ingen gör något. Nu kan det bli en rejäl debatt kring handikappfrågorna, det har det väl aldrig hänt tidigare, säger Lars U Granberg.

"Vi tappade fart i utredningen"

Det är ett år sedan LSS-kommitténs slutbetänkande "Möjlighet att leva som andra" lämnades, utredningen startade upp förra mandatperioden under socialdemokraternas ledning. Efter valet 2006 tog Centerpartisten Kenneth Johansson över efter Socialdemokraternas Jan Andersson. Idag är Lars U Granberg, tidigare ledamot i LSS-kommittén, kritisk till hur Socialdemokraterna skötte uppdraget.
- Jag är kritisk till att vi tappade fart i utredningen, det visade sig vara dyrbar tid vi förlorade. Den fortsatta utredningen drevs sedan vidare av två huvudfrågor, dels att värna reformen under ett ökande kostnadstryck, dels att lösa huvudmannaskapet, dvs hur mycket ska stat respektive kommun ska bekosta.
När LSS-kommittén landade i att staten skulle ta hela kostnaden för assistansen fanns "personlig service med boendestöd" ännu inte med i bilden enligt Lars U Granberg.

Lars U Granberg kritisk till "personlig service med boendestöd"

I slutet av LSS-kommitténs arbete kom en ny LSS-insats "personlig service med boendestöd" upp, en insats som ska ges till de som inte når upp till 20 timmars grundläggande behov/vecka och som ska ersätta den personliga assistans som idag beviljas av kommunerna. Den nya LSS-insatsen ska utgå från hemtjänstens definition, vara maximerad till 40 timmar per vecka, och det saknas rätt för den enskilde att välja vem som ska ge stödet. Idag anser Lars U Granberg att den nya LSS-insatsen har stora brister eftersom många som idag kan arbeta och vara föräldrar med hjälp av assistans riskerar att mista den möjligheten.
- Vår analys av konsekvenserna för de som förlorar sin assistans tog inte upp frågeställningar som att kunna arbeta eller utöva föräldraansvar, säger Lars U Granberg som menar att detta är icketraditionella frågeställningar i ett svenskt seende på assistansen.
- Man har normalt inte sett på assistansen som ett medel att direkt få människor i arbete eller vara autonoma personer som utövar föräldraskap, det var mig veterligen inte uppe till diskussion i LSS-kommittén.

Remisserna visar att "personlig service med boendestöd" bör slopas

En utredning är alltid ett första steg säger Lars U Granberg, sedan kommer remissrundan, som ska fylla igen kompetensbristen. För ett år sedan hade kommunerna skatteöverskott, då fanns det enligt Lars U Granberg en liten chans att kommunerna skulle kunna bygga upp "personlig service med boendestöd" som en fungerande insats fram till 2010. Nu är bilden helt annorlunda menar han, dessutom har remisserna visat på tydliga brister i den nya LSS-insatsen.
- I mitt parti ser vi nu två vägar att gå, antingen att sänka tröskeln från 20 timmar grundläggande behov för att få assistans, eller att ha kvar det kommunala ansvaret för assistans tills vi samordnat lagstiftningen med FN:s konvention.
I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar Artikel 19 om rätten till personlig assistans för att kunna leva och vara inkluderad i samhället. Artikel 27 handlar om rätten att fritt kunna välja ett arbete och ha lika förutsättningar att kunna utföra det. Artikel 23 handlar om rätten att utöva föräldraskap.
- Vi befinner oss nu i ett läge där vi har möjlighet att förändra lagstiftningen kring assistansen och LSS och samtidigt uppfylla kraven i FN:s konvention, säger Lars U Granberg.

Lars U Granberg intervjuades av Kenneth Westberg 2009-09-25

Vidare läsning

FN:s huvudsida om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Information om FN-konventionen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Det frivilliga tilläggsprotokollet (engelska)


Skicka sidan till: