Gabriel Boulos, jurist, STIL – ”Domen om assistans för arbete bör också kunna tillämpas på studier”

Gabriel BoulosI slutet av oktober fick Nora Eklöv i Kammarrättsdomen Mål nr 8431–19 rätt till assistans under hela sin arbetstid. Den 23 nov gick tiden ut för Farsta Stadsdelsnämnd att överklaga domen. Gabriel Boulos har varit Nora Eklövs juridiska stöd sedan 2016 och de har gått igenom fyra juridiska processer tillsammans.
– Vi har en lång historia. Det har varit jättetufft men vi har krigats oss fram tillsammans för den rätt till assistans som hon behöver.

Assistanskoll har tidigare intervjuat Nora Eklöv om Kammarrättsdomen som säger att hon har rätt till assistans under hela arbetsdagen. Domen har nu vunnit laga kraft efter att Farsta Stadsdelsnämnd har inte överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen. Gabriel Boulos, jurist, började jobba på STIL 2016 och har varit Noras juridiska stöd sedan 2017. Han är mycket nöjd idag.
– Det är väldigt stort. Det innebär att en person som är i behov av assistans i arbetet ska har rätt till det under hela arbetstiden och inte bara för vissa specifika tillfällen.

Fjärde överklagandet

Assistanskoll intervjuade Nora Eklöv redan 2016 då hon nyligen flyttat till Stockholm. Kammarrättsdomen om arbete var den fjärde juridiska process som Gabriel Boulos (och STIL:s tidigare jurist Tove Koppardal) hjälpt Nora Eklöv att driva. Processerna kan sammanfattas i cykler: Nora har inte fått de timmar hon behöver – hon har överklagat och vunnit i domstolen – men Farsta stadsdelsnämnd har tolkat domsluten på ett sätt som gjort att Nora tvingats att överklaga på nytt. Runt runt runt.
– Vi har en lång historia. Det har varit jättetufft men vi har krigats oss fram tillsammans för den rätt till assistans som hon behöver. Det här var det fjärde målet och vi har vunnit, helt eller delvis i samtliga, säger Gabriel Boulos.

Påtryckningar från funktionsrättsrörelsen gav nödstopp

9a § i LSS som domen tillämpats på ändrades 1 april 2018 i samband med ”nödstoppet”. Bakgrunden var att Försäkringskassan i oktober 2017 varnat regeringen om följderna av HFD-domen 2017 ref.27 som skulle innebära att all väntetid, beredskap och assistanstid mellan preciserade hjälpbehov skulle försvinna. Efter stora påtryckningar från funktionsrättsrörelsen lät dåvarande ansvarig minister Åsa Regnér bland annat skriva in följande text i lagen:
”Personlig assistans för andra personliga behov avser även… tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå”.
Kammarrätten tolkar nu alltså att denna text kan tillämpas på arbete utanför hemmet, säger Gabriel Boulos.
– Det är inte så många domar som har prövats men enstaka fall har talat för att man ska beviljas assistans i sin helhet för aktiviteter. Men beträffande arbete har det tidigare varit väldigt ovisst.

Blir domen vägledande?

Tiden för Farsta stadsdelsnämnd att överklaga domen har nu gått ut och det mesta talar för att domen kommer att bli ny praxis, säger Gabriel Boulos.
– Det här är ett kammarrättsavgörande men det blir vägledande i och med att den här frågan inte prövats av högre instanser utan det här är den högsta hittills.
Däremot menar Gabriel Boulos att en ny kammarrättsdom i ett snarlikt fall med ett motstridigt utfall skulle kunna skapa ett nytt osäkert läge.
– Det kan inträffa men sannolikheten är ändå väldigt liten. För att få komma upp på kammarrättensnivå och pröva en fråga så behövs ett prövningstillstånd och i och med att kammarrätten har bekräftat att det är det här som gäller kommer troligtvis förvaltningsdomstolarna fatta liknande beslut.

Hand i hand med lagens intentioner

Domen, menar Gabriel Boulos, gör att praxis nu tar ett steg närmare LSS intentioner.
– Grundintentionerna i lagen, som tydligt framgår av Propositionen 2017/18:178 Vissa förslag om personlig assistans, är att man ska kunna leva ett självständigt liv och i och med det så ska individen kunna arbeta, studera och göra fritidsaktiviteter utanför hemmet om hen så vill. Det här är som en bekräftelse på att förarbetena lyfts upp och att man vill ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett aktivt liv och vara delaktiga i arbetslivet.
Gabriel Boulos anser också att det rimmar med regeringens funktionshinderpolitiska mål där åtgärder för en bättre och mer tillgänglig arbetsmarknad ingår.
– Domen innebär också att assistansberättigade själva blir mer motiverade till att bli aktiva och söka jobb eftersom det finns möjlighet att utföra jobbet.

Gäller domen också studier?

När Nora Eklöv överklagade till kammarrätten arbetade hon heltid som generalsekreterare i Unga rörelsehindrade. Men idag studerar Nora till journalist på Södertörns högskola så frågan för Nora Eklövs personliga del är nu om domen också kommer att gälla för studier. Gabriel Boulos har svårt att se att stadsdelsnämnden ska kunna göra en annan bedömning.
– Studier är snarlikt arbete och dessutom en väg till arbete - studier skapar förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden. I förarbetena till 9a§ i LSS tydliggörs att den även berör studier. Så nu när man har en dom på att man behöver assistans under hela arbetstiden så bör det göras en liknande bedömning vad gäller studier. Det har även kommit andra domar beträffande aktiviteter utanför hemmet som talar för det.

”Misslyckande för samhället”

I domen står att Nora Eklöv kan ersättas för utlägg för assistans mellan augusti 2019 och februari 2020 (den period målet gällde). Det är ett misslyckande att man ska behöva vänta så länge för att få veta om man kommer att bli ersatt, säger Gabriel Boulos.
– Det finns inte så många assistansanordnare som skulle vara redo att ta på sig att utföra assistans och riskera att betala ut ersättning när det är så ovisst om man ska få tillbaka den från kommunen eller Försäkringskassan. Det är ett misslyckande från samhället att man inte har infört den här bestämmelsen tidigare och tydliggjort att assistans ska utges för all tid i arbete eller studier. 9 a § är en självklar regel och det bör inte finnas tvivel från myndigheternas sida att bevilja assistans för all tid i arbete. Det är ett misslyckande att en sådan självklar regel inte tillämpas korrekt.

”Handlar om en människas liv”

I Assistanskolls intervju med Nora Eklöv om kammarrättensdomen uttryckte Nora hur glädjen grumlades av vrede över Farsta stadsdelsnämnds agerande och att de kommit billigt undan. Gabriel har stor förståelse för det.
– Det är inte okej att en kommun eller stadsdelsnämnd kan envisas på det här sättet som de gjort fallet med Nora Eklöv. Det handlar om en människas liv. Det har tagit för lång tid och hon har fått utstått mycket umbäranden och förlorat så mycket av sitt liv. Hon har fått mycket hjälp av anhöriga som hon egentligen inte ska behöva be om hjälp.
I en tidigare en intervju med Nora Eklöv spekulerade hon om det rent av kunde ligga ett mått av prestige bakom stadsdelens agerande. Vad tänker du om det?
– Det kan säkert finnas sådana känslor bakom hur man har bedömt. Jag har själv arbetat på myndighetssidan och jag vet hur den miljön kan vara, att vissa känner att de som handläggare har handlingskraft och vill visa att det är ”jag som bestämmer” och då kan det bli fel. Egentligen handlar det ju inte om vem som bestämmer utan om en person som söker hjälp. Det är den frågan man borde ta sig an och inte hur mycket pengar man sparat åt kommunen.

Kämpar vidare för sin rätt

Gabriel Boulos vill inte gärna spekulera om sin egen roll i att Nora tagit hem den här segern.
– Jag ska inte ta åt mig äran i det här fallet. Jag skulle snarast säga att jag inte skulle klarat det utan henne. Hon är verkligen en brinnande själ som vill få sin rätt och det är det som har motiverat mig i arbetet med henne.
Det finns förmodligen en massa ”Noror” överallt i landet men som till skillnad från Nora Eklöv inte har juridiska kontakter och som får se sina drömmar gå i kras. Vad ska de göra?
– De ska fortsätta kämpa för sina rättigheter. De är alltid välkomna att kontakta mig och eller vända sig till andra organisationer som Bosse råd och stöd eller liknande verksamheter runt om i landet. Jag tycker inte de ska tveka att höra av sig, det är bara att ringa om man undrar över något. Jag försöker hjälpa till i mån av tid men prioriterar förstås våra medlemmar. Men det finns säkert många andra som är duktiga och vill hjälpa till så jag tycker inte man ska sluta kämpa, säger Gabriel Boulos.

Gabriel Boulos intervjuades av Erik Tillander 2020-11-24


Skicka sidan till: