ISF vill definiera vad föräldraansvar innebär

Det behöver definieras vad barn normalt behöver hjälp med i olika åldrar i samband med att assistansersättning beviljas anser ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, i en ny rapport.
Enligt ISF varierar bedömningen mellan lokala försäkringscentra, handläggare kan tex utgå från sina egna eller kollegors erfarenheter om vad barn klarar av.

Föräldraansvaret är det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose, även hos ett barn som har assistansersättning. ISF har i rapporten Vad är normalt? - föräldransvaret i assistansersättningen granskat vad Försäkringskassan bedömer som föräldraansvar och anser att bedömningen är för olik i olika delar av landet.

Skillnader kan vara olika åsikter om i vilken ålder barn slutar använda blöjor, om avdrag för föräldransvar för andra personliga behov som tex fritidsaktiviteter ska göras när ett barn fyllt 12 år eller 16 år.

ISF föreslår att...

  • Försäkringskassan utvecklar ett verktyg som kan bedöma vad som är normalt i omhändertagandet av barn i olika åldrar, tex i ett klassifikationssystem av typen ICF-CY där barn klassificeras från spädbarnstid till 17 års ålder
  • Försäkringskassan utvecklar rutiner kring hur föräldransvaret dokumenteras i utredningar och beslut
  • regerigen låter utreda utformningen av den rättsliga regleringen av föräldransvaret.

Vidare läsning

ISF, Vad är normalt? - föräldransvaret i assistansersättningen (rapport 2014:6)


Skicka sidan till: