Malin Danielsson, Liberalerna – ”Jag har uppfattat att statsrådet är mån om att hitta en lösning om föräldraavdraget”

Malin Danielsson
Malin Danielsson

Malin Danielsson känner tillförsikt om regeringens analys kommer att leda till åtgärder mot dubbla föräldraavdrag.
– För Liberalernas del är viktigt att regeringens analys sker skyndsamt och att vi har förslag till åtgärder före Försäkringskassans rapport den 2 sep.

Den 13 mars avslog Socialutskottet motioner som krävde snabba åtgärder mot föräldraavdraget. C, S, V och MP reserverade sig mot beslutet. M-KD-L-regeringen och SD hänvisade istället till Försäkringskassans utredning som kommer 2 sep och att regeringen inlett en egen analys av föräldraavdraget. Malin Danielsson, funktionsrättslig talesperson för Liberalerna, säger att hela utskottet var överens om att dubbla föräldraavdrag inte är rimligt. Hon litar nu på att regeringen kommer att agera mot dubbla föräldraavdrag.
– Ansvarig minister, Camilla Waltersson Grönvall, besökte utskottet och beskrev vad regeringen avser att göra för att komma till bukt med detta. Jag känner tillförsikt i att regeringen kommer att arbeta fram lösningar på den nuvarande situationen.

Camilla Waltersson Grönvall besökte Socialutskottet

Malin Danielsson säger att Camilla Waltersson Grönvall vid utskottssammanträdet meddelade att hon kommer låta departementet göra en analys för att få en heltäckande bild över problematiken och handlingsalternativ som finns.
– Idag har vi bara en bild av Försäkringskassans hantering av föräldraavdrag och inte hur kommunerna hanterat frågan.
Vad innebär den analys som regeringen vill göra?
– Att vi får en heltäckande bild av hur föräldraavdraget har hanterats men även en analys av vilka handlingsmöjligheter som finns för att komma till bukt med de dubbla föräldraavdragen.
Är Liberalerna delaktiga i arbetet med den analysen?
– Arbetet sker på socialdepartementet men vi kommer hålla oss informerade om hur arbetet fortskrider.
Har du och Liberalerna fått garantier att regeringen utifrån analysen kommer att agera med åtgärder mot hur det schabloniserade föräldraavdraget hanteras av Försäkringskassan?
– Jag har uppfattat att statsrådet är mån om att hitta en lösning som gör att vi inte ska se dubbla föräldraavdrag framöver.
Vilka konkreta åtgärder vill du se mot dubbla föräldraavdrag?
– Jag litar på att socialdepartementet i analysen kommer fram till vilka konkreta åtgärder som är mest lämpliga att vidta för att komma till bukt med problemet.

Vill se åtgärder före kassans rapport

Den 2 sep kommer Försäkringskassans analys av utfallet av det schabloniserade föräldraavdraget, vilket regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att göra i regleringsbrevet för 2024(sid 7). Malin Danielsson vill dock inte vänta med åtgärder tills Försäkringskassans rapport är klar.
– Nej, för Liberalernas del är viktigt att regeringens analys sker skyndsamt och att vi har förslag till åtgärder innan Försäkringskassans rapport. Det är också viktigt att i analysarbetet adressera de rättsfall som nyligen kommit i Kammarrätten.
Kan
Försäkringskassan själv göra något åt situationen?
– Jag hoppas att även Försäkringskassan analyserar de rättsfall som nu avgörs kring föräldraavdraget och utifrån det säkerställer att man gör en rättssäker bedömning, säger Malin Danielsson.

Malin Danielsson intervjuades av Kenneth Westberg 2024-04-03

Skicka sidan till: