Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Svensk lag går före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”

Eftersom FN-konventionen inte gjorts till svensk lag gäller annan svensk rätt över den menar Thomas Bull. Det går dock att göra en så kallad konventionskonform tolkning av lagen för att uppfylla tex FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
– Men ett sådant hänsynstagande kan knappast gå längre än vad lagen och dess mer direkt uttryckta syften medger.

Borttagen assistans går emot FN–konventionen enligt Hammarberg

Thomas Hammarberg, fd människorättskommissarie, anser att ett land som ratificerat FN–konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inte kan ”backa tillbaka” och ta bort redan införda rättigheter. Han anser att detta sker när rätten till assistansersättning begränsas genom förändrad rättspraxis. Thomas Bull menar däremot att det resonemanget inte går att förena med svensk rätt.
– Hammarberg verkar föra ett mer allmänt resonemang som inte främst vilar på juridiska överväganden. Helt naturligt. För en jurist och domare kommer dock några andra saker med i bilden. Det finns en sedan 1970–talet etablerad syn att folkrättsliga fördrag såsom olika FN–traktater inte utgör en del av den svenska rättsordningen.

Svensk lag går före FN-konventionen enligt Thomas Bull

Thomas Bull förklarar detta med att Sverige är en ”dualistisk” stat i sitt förhållande till folkrätt, vilket betyder att det är skillnad på nationell och internationell rättsordning.
– De svenska domstolarna är enligt grundlag och lag skyldiga att följa svensk lagstiftning (med undantag av en liknande skyldighet visavi EU–s regler). Enskilda kan inte inför våra myndigheter eller domstolar med framgång direkt hänvisa till folkrättsliga regler som inte ”gjorts om” till svensk lag, utan måste hitta bestämmelser i lag som domstolen/myndigheten sedan kan grunda sitt beslut på.
Det är enligt Thomas Bull bara den folkvalda riksdagen som beslutar om vilka regler som gäller i Sverige, inte internationella organ eller sammanslutningar.
– Att med hänvisning till en folkrättslig förpliktelse som den Thomas Hammarberg hänvisar till vägra att följa svensk lag vore därför i strid med skyldigheten att följa svensk lag och kanske även brottsligt (tjänstefel).

Konventionskonform tolkning kan ibland ske

Folkrättsliga förpliktelser kan dock ges betydelse vid tolkningen av lag, med utgångspunkten att lagstiftaren i normalfallet vill hålla sina folkrättsliga åtaganden. Detta kallas ibland för ”konventionskonform” tolkning av svensk lag.
– Eftersom rättspraxis i hög grad utgör tolkningar kan man alltså tänka sig att där ge utrymme åt hänsynstaganden till folkrättsliga traktat.
När anser du att en sådan ”konventionskonform tolkning kan göras?
– Ett sådant hänsynstagande kan knappast gå längre än vad lagen och dess mer direkt uttryckta syften medger, så det finns en gräns för vilken inverkan fördrag av den typ som Thomas Hammarberg nämner kan ges vid rättsliga prövningar i domstol, säger Thomas Bull.

Thomas Bull intervjuades av Kenneth Westberg 2017-11-25

Skicka sidan till: