Nejra Milisic, Statskontoret - "Det största underlaget är våra observationer under utredningens gång"

Statskontoret fick nyligen regeringsuppdraget "Ökad säkerhet i utbetalningar av assistansersättning". Till den 30 juni 2011 ska en projektgrupp analysera hur Försäkringskassan betalar ut och kontrollerar hur assistansersättning används och ge förslag till åtgärder som hindrar felaktiga utbetalningar.
En del av underlaget är rapporter från FUT-Delegationen som angett tänkbara orsaker till felaktiga utbetalningar. IfA - Intressegruppen för assistansberättigade har i ett yttrande riktat stark kritik mot FUT - Delegationens metod och slutsatser.

Om regeringsuppdraget

Statskontorets uppdrag är att studera Försäkringskassans interna styrning och kontroll av utbetalningar av assistansersättning och efterkontrollen av hur pengarna använts. Nejra Milisic som leder projektgruppen säger att uppdraget inte innebär att bedöma omfattningen i pengar av felaktiga utbetalningar.
- Uppdraget handlar om att kartlägga risker som gör att pengar betalas ut felaktigt och lämna förslag på hur riskerna ska åtgärdas.
I Regeringsuppdraget hänvisas det till rapporterna Vad kostar felen? och Varför blir det fel? där FUT-Delegationen anger tänkbara orsaker till felaktiga utbetalningar och förslag till åtgärder. FUT-Delegationen verkade mellan hösten 2005 till juli 2008 och bestod av företrädare från 17 myndigheter, bland annat Försäkringskassan, Skatteverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Ekobrottsmyndigheten. Statskontoret utgår dock från mycket mer än FUT-Delegationens rapporter enligt Nejra Milisic.
- Vi tittar på det mesta som skrivits vilket kan vara statliga offentliga utredningar eller vad Försäkringskassan själva skrivit. Det största underlaget är våra egna observationer under utredningens gång.
Hur kommer ni att göra observationer?
- Vi kommer att skicka enkäter till samtliga lokala försäkringscentra och genomföra intervjuer med ett urval av lokala försäkringscentra och kommuner. Dessutom kommer vi att intervjua exempelvis Skatteverket, Socialstyrelsen och IfA - Intressegruppen för assistansberättigade.
Kommer det att göras remissrundor?
- Vi ska avrapportera vårt uppdrag den 30 juni 2011, vilket är en förhållandevis kort tid. Vi vill dock få in åsikter från annat håll och kommer så långt som möjligt att träffa företrädare för olika intressen på området för synpunkter och faktagranskning. Vi inledde arbetet med ett seminarium med bland annat Försäkringskassan, IfA, Skatteverket och branschorganisationer.

Bidragsbrott i Halland

I Halland har det hittills varit tre fall där personer dömts för att ha låtsats ha funktionsnedsättningar för att få assistansersättning. Polisen uppger att assistansföretag medverkat och att fler fall är under utredning. Statskontorets utredning går dock inte in på enskilda fall berättar Nejra Milisic.
- Vi tittar inte på enskilda fall utan på det övergripande systemet. Vi kommer att titta på de risker som finns i Försäkringskassans efterkontroller och hur man arbetar med att förebygga dessa risker. Förekommande fel kan vara både avsiktliga och oavsiktliga och förekomma hos olika aktörer.
Vilka andra aktörer kan det vara?
- Huvudaktören är Försäkringskassan, andra aktörer kan vara kommuner, privata assistansanordnare eller läkare.
Kan du ge exempel på fel som kan förekomma hos andra aktörer?
- Nej, inte i dagsläget, men det är något vi kommer att undersöka i utredningen.

Vad FUT-Delegationen sade i Varför blir det fel?

  • FUT-Delegationen beskrev en rad fel de ansåg kunde finnas rörande assistansersättning, bland annat att assistansberättigade överdriver funktionsnedsättningar vid bedömningar och inte meddelar ändrade förhållanden som tex ingångna samboförhållanden/äktenskap. Assistansanordnare sades göra både slarvfel och medvetna fel i tidsredovisning och som ombud överdriva sina kunders hjälpbehov. Försäkringskassans handläggare sades brista i kontroll av tidsredovisning, ge gynnsamma assistansbeslut av medkänsla, brista i bedömningen av grundläggande behov, inte konsekvent tvåårsompröva beslut och bevilja undantag från tidsredovisning.
  • Förslag från FUT-Delegationen som mer eller mindre genomförts är överföring av ansvar för assistansersättningen från brukare till anordnare i lagstiftningen 1 juli 2008 och certifiering/tillsyn av assistansanordnare i lagstiftningen 1 januari 2011. Andra exempel är konsekvent tvåårsomprövande av assistansbeslut på Försäkringskassan samt likartade riktlinjer över landet för bedömningar av grundläggande behov, vilket sedan 2007 genomförts av Försäkringskassan, och fått stöd i Regeringsrätten.
  • Andra förslag från FUT-Delegationen är att specialistläkare ska anlitas vid nyansökningar av assistansersättning, att en arbetsterapeut ska årligen ska bedöma hjälpbehovet, tydligare definiering av föräldraansvaret för ett barn som har assistansersättning och makars/sambors gemensamma ansvar för varandra när den ena parten har assistansersättning. Vidare ifrågasatte FUT-Delegationen om ett ombud från en assistansanordnare ska få föra en kunds talan vid behovsbedömningar. FUT-Delegationen ville också utreda om begreppet särskilda skäl (vid sjukhusvistelse eller assistans i daglig verksamhet) ska förtydligas eller tas bort, samt om minderåriga överhuvudtaget ska beviljas assistansersättning.


Nejra Milisic kan idag inte säga vilka av FUT-Delegationens förslag som Statskontoret kan komma att ta upp. De behöver dock ha en koppling till fokuset i uppdraget säger hon.
- Vi har ännu inte hunnit analysera alla risker som FUT-Delegationen har identifierat och vilka som kan vara förenliga med fokuset i vårt uppdrag.
IfA - Intressegruppen för assistansberättigade har i ett yttrande riktat stark kritik mot FUT - Delegationens metod och slutsatser, bland annat att det saknas faktaunderlag till uppgifterna att tio procent av felaktiga utbetalningar av assistansersättning till största delen skulle bero på medvetna fel hos assistansberättigade. Nejra Milisic vill dock inte kommentera detta.
- Jag kan inte bedöma deras kritik, vi kommer att ta in synpunkter från IfA utifrån de föreställningar vi har i vår utredning.

Assistansberättigades valfrihet och flexibilitet

Hur assistansberättigades möjligheter och flexibilitet att använda sina assistanstimmar påverkas av olika förslag är inte huvudfrågan i utredningen, men den frågeställningen kommer ingå i arbetet enligt Nejra Milisic.
- Vi kan konstatera att lagstiftningen kring personlig assistans är förknippad med valfrihet och självbestämmande för den assistansberättigade. Det är en utgångspunkt som givetvis ligger till grund även för vår utvärdering, säger Nejra Milisic.

Nejra Milisic och intervjuades av Kenneth Westberg 2011-02-21


Vidare läsning

Statskontoret är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med uppdrag att förse regeringen med underlag för effektivisering och omprövning av statlig verksamhet. Fokus ligger på förvaltningspolitiken och statligt finansierad verksamhet.

Regeringsuppdraget till Statskontoret "Ökad säkerhet i utbetalning av assistansersättning"

FUT-Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Yttrande från IfA - Intressegruppen för assistansberättigade om FUT Delegationens rapport nr 7 och 9


Skicka sidan till: