Arbetsgivarföreningen KFO – ”Försäkringskassan tolkar lagen om arbetstid m.m i husligt arbete selektivt”

Hanna Kauppi
Hanna Kauppi


Björn Jideus
Björn Jideus

Försäkringskassan hävdar att 40-timmars arbetsvecka och fyra veckors beräkningsperiod att fördela arbetstid i är det som gäller när assistenter anställda hos egna arbetsgivare ska redovisa utförd assistans.
Detta är orimligt enligt Björn Jideus och Hanna Kauppi på KFO. De vill se en lösning som gör det möjligt att tillämpa kollektivavtalet fullt ut för egna arbetsgivare som är medlemmar i KFO.

Stor ovisshet för egna arbetsgivare

Sedan augusti i år kontrollerar Försäkringskassan att assistenter följer arbetstidslagstiftning med tillhörande undantag i kollektivavtal, när utförd assistans rapporteras. KFO har inte så mycket att säga om kontrollen av lämnad assistans av assistenter som är anställda hos assistansanordnare eller kommuner där arbetstidslagen (ATL) gäller.
–När det gäller ATL borde Försäkringskassans kontroll inte utgöra ett problem om man följt regelverket från 2007, men för egna arbetsgivare råder nu stor ovisshet. Redovisningen till Försäkringskassan ställer krav som inte överensstämmer med vare sig gällande rätt eller kollektivavtal, säger Hanna Kauppi.
Björn Jidéus menar att situationen omöjliggör en stringent rådgivning till KFO:s medlemmar.
– Egna arbetsgivare kan inte åtnjuta kollektivavtalets begränsningsperiod. Samtidigt får de i rapporteringen till Försäkringskassan inte tillämpa lagen om arbetstid m.m i husligt arbete fullt ut, eftersom Försäkringskassan tolkar lagen selektivt.

Arbetsgivaren ska avgöra när fyraveckorsperioden börjar och slutar

Tomas Sundberg på Försäkringskassan säger att beräkningsperioden som assistenter kan fördela sin arbetstid i alltid är fyra veckor för egna arbetsgivare. Enligt lagen om arbetstid m.m i husligt arbete är det korrekt säger Björn Jidéus. Problemet är dock att Försäkringskassan anser att fyraveckorsperioden ska gälla i varje kalendermånad och att man låst sig vid en uppfattning om arbetstidens omfattning.
– I internmeddelande 2014:067 gör Försäkringskassan tolkningen att det inte är tillåtet att arbeta mer är 160 timmar under en månad med 28 dagar eller 177 timmar under en månad med 31 dagar (att jämföra med situationen där arbetstiden styrs av ATL eller kollektivavtal – 192 timmar under en månad med 28 dagar eller 213 timmar under en månad med 31 dagar). Det blir tokigt eftersom det är arbetsgivaren som avgör när en fyraveckorsperiod börjar gälla. Vidare är vi inte överens med Försäkringskassan i frågan om vad som är arbetstid enligt den här lagen.

Anser att 52 timmars arbete/vecka är tillåtet

Tomas Sundberg på Försäkringskassan säger vidare att den schemalagda arbetstiden för assistenter hos egna arbetsgivare är max 40 timmar/vecka. KFO är tveksamma till den tolkningen.
– När det gäller ordinarie arbetstid i lagen om arbetstid m.m i husligt arbete 2§ står det att utöver 40 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod kan arbetstiden, om arbetet innefattar ”tillsyn av barn eller annan hushållsmedlem, som icke kan taga vård om sig själv” och det inte finns någon anhörig i hushållet att tillgå, uppgå till ytterligare högst 12 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor. Ordinarie arbetstid i lagen om arbetstid m.m i husligt arbete torde således kunna utgöras av 52 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod, resonerar Björn Jidéus och Hanna Kauppi.

Det finns ingen skrivning om maxarbetstid

Hanna Kauppi säger även att det saknas en skrivning om maxarbetstid i lagen om arbetstid m.m i husligt arbete.
– Den här lagen gäller vid sidan av ATL och 48-timmarssregeln. Om Försäkringskassans inte godtar att vi tillämpar principer i kollektivavtalen, blir frågan på vilken grund det är möjligt att begränsa arbetstiden till 40 timmar per vecka under en fyraveckorsperiod.
Det sägs ju även att det finns möjlighet att ta ut övertid med 300 timmar/år? Hur ska man tolka det?
– Ja, det är att tolka som det står. För egna arbetsgivare gäller 300 timmar. Övertid är tid utöver ordinarie arbetstid och särskilda skäl kan vara olika akuta situationer utöver det vanliga, så kallade tillfälliga arbetsbelastningar, säger Björn Jidéus

Jourtid regleras inte

Det finns ingen skrivning om jourtid i lagen om arbetstid m.m i husligt arbete säger Björn Jidéus. Här ska kollektivavavtalet gälla menar han.
– Försäkringskassan lämnar heller ingen information om jour för egna arbetsgivare vare sig i sitt Internmeddelande eller i instruktioner till assistansberättigade. Således gäller kollektivavtal på den här punkten, vilket för KFO:s medlemmar innebär 48 timmars jour under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. Det finns även möjligheter till ytterligare jour i lokal överenskommelse.

Försäkringskassan har inte informerat

Björn Jidéus och Hanna Kauppi är kritiska mot att det saknats kommunicering eller information från Försäkringskassan om deras nya rutiner kring rapporterad arbetstid.
– Försäkringskassans hantering av arbetstiden med anledning av lagen om arbetstid m.m i husligt arbete har inte överhuvudtaget hanterats i arbetsgivarsidans sittningar med Försäkringskassan och kommer därför som en överraskning. Informationen till utförare och assistansberättigade har kommit alldeles för nära inpå Försäkringskassans nya rutiner kring arbetstid och varit svår att tolka, säger Hanna Kauppi.

Försäkringskassan kontrollerar enbart lämnad tid för assistans

Hanna Kauppi reagerar på att det i intervjun med Försäkringskassan kan uppfattas som om Försäkringskassan nu kontrollerar arbetstidslagstiftningen.
– Det är missvisande att säga att Försäkringskassan kontrollerar att arbetstids-lagstiftningen efterföljs. Försäkringskassan tittar efter att arbetad tid som utgörs av lämnad assistans står i paritet med arbetstidsdirektivet – inte om arbetsgivaren följer arbetstidslagstiftningen. Det arbetsrättsliga begreppet arbetstid är mycket vidare och omfattar även lön för utbildning, sjukfrånvaro, semesterledighet osv..

Undantag för kollektivavtal måste tillåtas

Att lagen om arbetstid m.m i husligt arbete nu gäller före KFO:s kollektivavtal för egna arbetsgivare beror på att lagen inte är dispositiv vilket innebär att inga undantag får göras i kollektivavtal. Lagen måste därför ändras, säger Björn Jidéus.
–Det finns flera orsaker till att parterna på arbetsmarknaden har kommit fram till branschanpassade avtal i det här avseendet, som handlar både om en anpassning till assistanslagstiftningen och ett jämställande av arbetstagare. Det är orimligt att egna arbetsgivare ska ha särskilda regler i det här avseendet, menar Hanna Kauppi.
– KFO kommer nu att skriva till berört departement och försöka förmå lagstiftaren till att lagen om arbetstid m.m i husligt arbete antingen tas bort och ersätts av arbetstidslagen eller görs semidispositiv för de centrala parterna så att kollektivavtal möjliggörs fullt ut, säger Björn Jideus.

Björn Jidéus och Hanna Kauppi intervjuades av Kenneth Westberg 2014-10-17

Skicka sidan till: