Per Granath, VD för Assistansia AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare i Staffanstorps kommun

Hur ser ni på ert uppdrag i Staffanstorps kommun?
- Vi är glada och stolta över att ha vunnit denna upphandling. Det är, såvitt vi vet, den första driftentreprenadupphandlingen av personlig assistans, och det är naturligtvis en strategiskt betydelsefull affär för oss. Det är också mycket tillfredsställande att Assistansias höga kvalitet på våra tjänster varit avgörande för kommunens beslut.

Vad kommer det att innebära för de assistansberättigade?
- Kommunens avtal med Assistansia innebär att vi tar över verksamhetsansvaret för assistansen. Formellt innebär detta att de assistansberättigade har kvar sina avtal med kommunen, men att kommunen i sin tur anlitar Assistansia för att utföra arbetet. Uppdraget och kundansvaret kommer att skötas från vårt Malmö-kontor och Staffanstorp kommer att få sin egen enhetschef.

Vad kommer det att innebära för personalen?
- De personliga assistenter som arbetar med de assistansberättigade som har avtal med kommunen erbjuds givetvis anställning hos oss. Efter inrangeringsförhandlingar med Kommunal (avseende befintligt kollektivavtal gällande kommunal verksamhet) kommer Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal att tillämpas, eftersom Assistansia är medlem i denna arbetsgivarorganisation.

Vad anser du krävs av en assistansanordnare som blir kommunal utförare?
- Först och främst måste assistansanordnaren ha ett genomarbetat och väl dokumenterat verksamhetssystem. Att driva personlig assistans är en ansvarsfull uppgift och jag tror att många underskattar komplexiteten i denna typ av verksamhet. En kommun som väljer att lägga ut utförandet av personlig assistans, har fortfarande ansvaret gentemot kunden för att assistansen utförs på rätt sätt och håller rätt kvalitet. För att kommunen ska känna sig trygg i att assistansanordnaren har erforderlig kompetens och resurser för att sköta uppdraget, är det nödvändigt att assistansanordnaren kan visa upp väl inarbetade kvalitetssäkringsrutiner mm för att tillgodose kundernas såväl som personalens intressen.

Kommer kommunen att kvalitetskontrollera assistansen för alla era kunder? (Alltså även för de som har er som assistansanordnare i Staffanstorps kommun redan före upphandlingen)
- Staffanstorps kommun kommer att kontrollera kvaliteten för de kunder som är berörda av övergången till Assistansia, inga andra kunder. Vi på Assistansia gör ingen skillnad på kunder, alla kunder ska ha god och kvalitetssäkrad service, oavsett vem som har tecknat avtalet med oss.

Kommer personalen att få andra löne- och/eller anställningsvillkor ett år efter övertagandet, (med tanke på reglerna för verksamhetsövergång)?
- Assistansia har, när vi tagit över personal som följer med en brukare, alltid eftersträvat att erbjuda villkor som såväl assistenter som brukare blir nöjda med. När det gäller Staffanstorp, har vi i vårt avtal kommit överens om att medarbetare som går över till oss ska ha minst samma lönevillkor som de har vid tidpunkten för verksamhetsövergången. Likheterna mellan kollektivavtalen är stora, vilket förenklar övergången. På några punkter, dock inte alla, kommer våra nya medarbetare, även efter att det första året passerat, att få behålla sina gamla villkor. Vi hoppas att vi ska kunna erbjuda nya möjligheter och en intressant utveckling för de medarbetare som kommer från kommunen, eftersom vi har en ganska stor verksamhet i regionen.

Ser du ett problem i att alla assistenter kanske inte följer med sin brukare vid en upphandling?
- Både ja och nej. Om assistenten är mycket viktig för kunden, är det självklart att det kan upplevas som ett problem för kunden, åtminstone under en övergångsperiod. För assistansanordnaren kan det på kort sikt innebära ett bekymmer att lösa själva assistansen. Å andra sidan har vi stor vana och god kompetens i att rekrytera assistenter och vi har startat många assistanser på kort tid där det varit mycket rekrytering.

Varför lade inte fler anbud i Staffanstorp tror du?
- Det är svårt att veta. Att lägga ut assistans på entreprenad är nytt och det är nog många som inte känner till att detta är möjligt. Men sedan är det en helt annan sak att utforma ett anbud till en kommun jämfört med att lämna en offert till en enskild individ.

Hur ser du på att Konkurrensverket anser att det kan förekomma kartellbildningar vid offentlig upphandling, och att företag delar upp områden/kommuner mellan sig?
- Jag känner inte till att något sådant förekommer. Jag har svårt att föreställa mig att detta skulle vara ett stort problem.

Hur anser du att kartellbildningar kan förebyggas?
- Det är inget jag funderat på, men spontant skulle jag säga att det inom personlig assistans borde vara ganska lätt att förebygga. Rimligtvis ska kommunala upphandlingar vara prisneutrala, då det finns ett fastställt schablonbelopp som bestämmer vad assistansen får kosta. Därmed blir det kvaliteten på levererade tjänster och assistansanordnarens förutsättningar att sköta verksamheten som blir avgörande vid upphandlingen. Det tycker jag är sunt.

Hur ser du på möjligheterna att vinna fler upphandlingar och hur många kommuner tror du kommer att upphandla sin assistans?
- Vi kommer självfallet att vara med och bjuda i de upphandlingar som blir aktuella framöver. Vi hoppas och tror att personlig assistans i entreprenadform kommer att bli stort i framtiden. Det är en bra affärsmodell som ger fördelar för alla parter. Kan vi visa att vi lever upp till det vi säger att vi ska göra, är förutsättningarna goda för att vinna fler upphandlingar. Antalet kommuner som kommer att upphandla assistans är svårt att sia om. Det behövs några goda exempel och därefter kommer det att bli mer vanligt. Se på boenden idag, det är många kommuner som lägger ut detta på entreprenad, vilket inte var fallet för några år sedan.

Per Granath intervjuades av Kenneth Westberg 2008-07-10


Skicka sidan till: