Vellinge kommun, Charlotte Unosson, - "I Vellinge kan alla assistansanordnare ansöka om att bli assistansutförare åt kommunen"

Charlotte Unosson
Foto Christer Brynielsson

I Vellinge kan alla privata assistansanordnare bli assistansutförare åt kommunen förutsatt att de godkänns. En assistansanvändare som väljer kommunen tilldelas den privata utförare som står i tur på en framlottad turordningslista.
Om assistansanvändaren vill byta privat utförare ska ett byte kunna ske inom 30 dagar enligt Charlotte Unosson,
utvecklingsansvarig i Vård och Omsorg.

Assistansanordnarna blir kommunala utförare i LOV

Den 1 september 2010 införde Vellinge kommun LSS-val med val av privata utförare i LSS-insatserna personlig assistans, ledsagning och avlösarservice inom ramen för LOV(Lagen om valfrihetssystem). I alla andra kommuner som upphandlat sin personliga assistans har ett enda företag fått uppdraget, men i Vellinge kommun kan i princip hur många som helst få uppdraget och hittills har Assistansia AB, Frösunda LSS AB, Nordström Assistans, Trea Assistans, Poolarna, Norlandia Care Personlig Assistans godkänts. Idag finns det 36 assistansanvändare i kommunen berättar Charlotte Unosson, flertalet har redan valt privata anordnare.
- Av totalt 36 personer med assistans enligt LASS och 1 med assistans enligt LSS i Vellinge kommun har 34 redan valt privata assistansanordnare. Det finns alltså endast fyra assistansanvändare som har privata assistansutförare inom kommunens LOV-system.

Den som väljer kommunen får en privat utförare lottad till sig

När LSS-valsystemet infördes kunde de som redan hade kommunen som anordnare välja något av de privata företagen på listan säger Charlotte Unosson.
-När vi införde systemet kunde de som redan hade kommunen antingen välja ett av de företag som kommunen godkänt eller låta kommunen välja ett. Om någon däremot vill ha kommunen som utförare idag kan det bara ske om man inte väljer något specifikt företag.
Varför kan man inte välja en utförare som är med i LOV och ha kommunen som anordnare?
- Jag ser LOV som en förlängning av det kundvalssystem som redan skapats i personlig assistans. Vi vill inte ersätta den modellen utan anser att den enskilde ska få assistans av kommunen bara när han/hon inte vill välja någon specifik privat utförare.
Ickevalsalternativet för den som väljer kommunen men inte vill välja en speciell utförare tas fram genom en i förväg fastställd turordningslista där de godkända utförarna ingår, turordningen i listan är lottad. Enligt Charlotte Unosson är det en även målsättning att det ska vara lätt för brukaren att byta utförare om han/hon inte är nöjd.
- Byte av privat utförare ska ske inom 30 dagar efter att brukaren begärt detta. Kommunen följer samtidigt upp att brukaren får den hjälp den behöver genom att utöva tillsyn över utförarna som är med i LOV-systemet.

Kraven på den som vill bli utförare i kommunal regi

Alla assistansanordnare kan ansöka om att bli utförare och de antas om de uppfyller kraven i kommunens Förfrågningsunderlag (PDF). Det assistansföretag/kooperativ som utför assistans åt Vellinge kommun får ersättning för assistanstimmarna enligt Försäkringskassans schablonbelopp, men kommunen ersätter utföraren för merkostnad för sjukvikarier när ordinarie assistent är sjuk. I Ansökningsformuläret får utföraren intyga att man kan ge assistans dygnet runt, bifoga årsredovisningar två år bakåt, tre referenser, förteckning över tidigare uppdrag, verksamhetschefens och personalens kompetens samt presentera sin verksamhet på en bilaga som sedan läggs upp på kommunens hemsida. Kommunen säger sig gärna se att det finns kollektivavtal men det är inget krav. Det ställs krav på f/fa-skattsedel och att det inte finns avgifts- eller skatteskulder till Skatteverket eller Kronofogden. Kommunen samarbetar även med Skatteverket i granskningen av de företag som vill vara kommunala utförare enligt Charlotte Unosson.
- Vi gör avstämningar med Skatteverket en gång om året för att kontrollera att utförarna utför uppdraget/åtagandet på ett korrekt sätt.

Inga begränsningar av assistenternas arbetsuppgifter

Utförarna måste rätta sig efter vissa kommunala riktlinjer, personalen får exempelvis inte röka under arbetstid och det ska finnas meddelarskydd och meddelarfrihet som i vanlig kommunal verksamhet. Det finns däremot inga begränsningar för vilka arbetsuppgifter assistenterna kan utföra hos en privat utförare i kommunal regi.
- Nej, det finns inga begränsningar, det är upp till utföraren och den enskilde att komma överens om det, däremot följer vi upp i tillsynen att den enskilde får det stöd den ska och att han/hon är nöjd med sina insatser.
Assistansutföraren ska även vara beredd på att ställa upp vid extraordinära situationer exempelvis vid pandemier och när ett privat assistansföretag inte klarar att ge assistans till en person som hamnar utan stöd i kommunen.
- Även här avgör turordningslistan vilken av de kommunala utförarna som ska ställa upp, säger Charlotte Unosson.

Charlotte Unosson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-11-03

Vidare läsning


Skicka sidan till: