Besim Akdogan, VD för Omsorgshuset AB, svarar på frågor om uppdraget som assistansutförare för vuxna i Visbyområdet i Gotlands kommun

Omsorgshuset AB har från 1 januari 2010 - 31 december 2013 uppdraget som kommunal utförare för vuxna assistansberättigade i Visbyområdet på Gotlands kommun.

Hur ser ni på ert uppdrag som kommunal utförare i Gotlands kommun?
- Vi är stolta över att blivit utvalda som utförare av Gotland kommuns assistans och med största ödmjukhet har vi startat förberedelserna för ett övertagande av verksamheten - personlig assistans enligt LASS för vuxna med postadress Visby. Vi ser framemot att ta del av Gotlands kommuns erfarenhet och kompetens. Vi håller på som bäst att träffa var och en av de assistansberättigade, anhöriga eller företrädare samt assistenterna, vid mötet gör vi en överenskommelse om hur fortsättningen skall se ut.

Vad kommer det att innebära för de assistansberättigade att ni blir kommunal utförare?
- Vi vill att den assistansberättigade skall vara delaktiga i planeringen för sin assistans och bestämma hur den ska se ut. Vi kommer kontinuerligt följa upp om han eller hon upplever att det är som det var tänkt. Skillnaden gentemot kunder som väljer oss på vanligt sätt är att vi kommer att utföra assistansen tillsammans med kommunen. I det samarbetet gäller det att vara lyhörd för kommunens önskningar och förväntningar, samt uppfylla kraven som är ställda på oss genom avtal.

Hur ser ni på att Gotlands kommun har begränsningar i vad en assistent får göra i kommunal regi (beskrivs i dokumentet "Innehåll i insatsen") i form av att trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel inte får utföras och att ensamstående assistansberättigade inte får hjälp till mer än två rum och kök med en uteplats?
- När det gäller personlig assistans så har vi (minst) tre uppdragsgivare som förväntar sig resultat av oss; kommunen, försäkringskassan och den assistansberättigade. Vi är ett omsorgs- och serviceföretag som utgår utifrån våra uppdragsgivares beställningar och behov. I särskilda fall finns det olika uppfattningar hos uppdragsgivarna om hur ett uppdrag skall utföras och hur ett behov skall tillgodoses. Vårt mål är att hitta lösningar för den assistansberättigade så att hon eller han kan leva det liv som han eller hon vill. Vi har dock också regler och lagar att följa vad det gäller t ex personal och arbetsmiljö. Vidare är det viktigt för oss att det vi utför är gjort av personal som har utbildning och erfarenhet. Så när det gäller så skilda områden som städning, trädgårdsskötsel och fastighetsskötsel så är det inte bara att sätta dit någon som skall utföra det. Vi måste se till att vi utför det på rätt sätt och på ett säkert sätt.

Hur agerar ni om det finns kunder som vill ha stöd utöver begränsningarna i de kommunala riktlinjerna från er som kommunal utförare?
- Som vi har sagt tidigare så är vi utförare av den assistans som kommunen och försäkringskassan har bestämt. Om den assistansberättigade har behov av något ytterligare som inte har framgått i utredningen, beslutet och beställningen från myndigheterna, så kan vi hjälpa den assistansberättigade med att ta fram den information som myndigheterna behöver för att ta ställning om ytterligare behov. Vi har också möjlighet att tillgodose den assistansberättigades behov genom hemservice och hushållsnära tjänster som den assistansberättigade som privatperson kan köpa av oss.

Hur ser ni på att Länsstyrelsen Gotland (se intervju) har kritiserat dessa kommunala riktlinjer?
- Länsstyrelsen har olika uppdrag och i det här fallet har de undersökt och kontrollerat om LSS- lagens intentioner efterlevs av kommunerna. Det framgår i länsstyrelsens rapport "Riktlinjer - till hjälp eller stjälp" från år 2007 att det ser väldigt olika ut och att riktlinjerna på många håll inte följer LSS-lagens förarbeten och praxis. Vi tycker det är bra det finns tillsynsmyndigheter som granskar både det offentliga och privata. Vi håller med om att det ska vara en individuell bedömning kring den assistansberättigades assistans.

Idag betalar kommunen ca 24 kr utöver assistansersättningens schablonbelopp för att driva den assistans som är upphandlad, vilket ni också kompenseras för det första året. Vilka kostnader som kommunen har idag bedömer ni att ni därefter kan spara in för att hålla kostnaden inom ramen för schablonbeloppet?
- Vi ser just nu över verksamheten och målet är att hålla kostnaden inom ramen för schablonbeloppet.

Hur ser ni på att ni som kommunal utförare kommer att få står för sjuklönekostnader när era ordinarie assistententer är sjukskrivna?
- Omsorgshuset har ingått ett avtal med Gotlands kommun som vi avser att följa. En del i avtalet är att finansiera sjuklönekostnaderna själva.

Var anser ni att gränsen går för vad en assistent kan utföra?
- Assistansjobbet är unikt på det sättet att man arbetar i någon annans hem och lär känna den man hjälper och sina kolleger på ett sätt som inte sker i många andra yrken. Det kan göra att gränsen för vad som skall utföras och vad som görs, utöver det som är överenskommet, inte alla gånger är klart för alla inblandade. Vi anser att det ska göras en individuell bedömning från fall till fall. Men säkerheten för den assistansberättigade och assistenten får inte tummas på. Samt att det som utförs blir korrekt utfört.

Vad kommer det att innebära för assistenterna att ni blir kommunal utförare?
- Om den personliga assistenten fortsätter att arbeta hos en assistansberättigad som väljer att vara kvar i kommunen, så är assistentens anställningsvillkor oförändrade första året. Det andra året, från den 1 januari 2011, kommer anställningsvillkoren till viss del att förändras.

Kommer assistenterna att få andra löne- och/eller anställningsvillkor ett år efter övertagandet?
- Ett lokalt kollektivavtal kommer att slutas (inrangering) med Kommunal på Gotland, som skall gälla från 1 januari år 2011. Det kommer inte att ske några väsentliga förändringar, men jag kan inte gå in på exakt vilka förändringarna blir.

Ser ni ett problem i att alla assistenter kanske inte följer med sin brukare?
- Vi har inte den situationen där den assistansberättigade vill att alla assistenter skall följa med och att alla assistenter inte gör det. I de allra flesta fall så följer flertalet assistenter med sina assistansberättigade. Vi tror att skälet till det är att Omsorgshusets har varit på plats på Gotland med information och svarat på de frågor som uppstått kring övergången. Ett annat skäl kan vara att vårt kollektivavtal stämmer väl överens med Gotlands kommuns. Sedan kommer vi naturligtvis ordna med rekrytering av assistenter när de assistansberättigade så önskar.

Hur ser ni på möjligheterna att vinna fler upphandlingar?
- Genom Lagen om valfrihetssystem (2008:962), finns det möjlighet för kommuner och landsting att öka valfriheten för den enskilde genom att främja en mångfald av utförare. LOV är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU). Vid upphandlingar enligt LOV är priset fastställt på förhand och utförare konkurrerar med kvalitet. Omsorgshuset kommer att arbeta vidare med att hålla hög kvalité. Sedan är det upp till kommunerna, genom LOV/LOU, och för de assistansberättigade eller företrädarna, att välja utförare, som fäller avgörandet om Omsorgshuset får fler uppdrag eller inte, säger Besim Akdogan.

VD Besim Akdogan intervjuades av Kenneth Westberg


Vidare läsning

Avtal mellan Gotlands kommun och Omsorgshuset AB

Tilldelningsbeslut till Omsorgshuset AB

Gotlands kommuns Kravspecifikation för utförande av personlig assistans för vuxna i Visby

"Innehåll i insatsen"
Beskriver vad som ingår i personlig assistans som utförs i kommunal regi på Gotland


Skicka sidan till: