Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning

Frösunda LSS blir från 1 maj 2010 och fyra år framåt kommunal utförare av Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Göran Fredriksson svarar på frågor om hur han ser på uppdraget och vad det innebär för assistansberättigade och assistenter.

Hur ser ni på ert uppdrag som kommunal utförare i Södermalms stadsdelsförvaltning?
- Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet att bedriva personlig assistans för Södermalms stadsdelsförvaltning. Det är ett stort uppdrag som kräver gott samarbete med kunder, medarbetare och stadsdelsförvaltningen på Södermalm. I startskedet ligger fokus på att skapa en så trygg övergång som möjligt för kunder och medarbetare.
Vad kommer det att innebära för de assistansberättigade att ni blir kommunal utförare?
- Det innebär att de kunder som väljer södermalms stadsdelsförvaltning som utförare får sin assistans utförd av Frösunda LSS AB. Vi arbetar med trygghet, trivsel, personlig utveckling och självständighet som ledord. De får en seriös utförare som månar om kvalitet och LSS-lagstiftningens intentioner.

Södermalms stadsdelsförvaltning hade fem utvärderingskriterier i upphandlingen, Göran Fredriksson kommenterar dessa.

1. Den assistansberättigades inflytande vid rekrytering och anställning av assistenter.
- Enligt LSS har kunden rätt att själv välja sina personliga assistenter. Frösunda rekryterar personliga assistenter utifrån kundens önskemål och behov. Kunderna deltar i rekryteringen i den utsträckning kunden själv önskar och avgör därefter vilken personlig assistent den vill anställa.

2. Kontinuitet och tillgång till vikarier.
- Frösunda garanterar den personliga assistansen. Det innebär att vi garanterar att det alltid finns en personlig assistent tillgänglig för beslutade timmar. Varje kund har en egen vikariepool. Arbetsledning finns tillgänglig dygnet runt bl.a via vår centrala kris och bemanningsenhet.

3. Den assistansberättigades inflytande över hur assistansersättningen används.
- Kunden är delaktig i hur assistansersättningen fördelas mellan olika poster, t.ex utbildning, omkostnadsersättning, lön, arbetsledning osv varierar för alla assistanser. Fördelningen mellan dessa kostnadsslag sker i dialog med kunden.

4. Utveckling av assistenternas yrkesroll.
- För att ge personlig assistans med god kvalitet är det viktigt att de personliga assistenterna känner sig trygga i sin yrkesroll och har tillgång till kompetensutveckling. I Frösunda är kvalitetsarbetet centralt. Vi är också kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. Frösunda erbjuder utbildning i 5 steg samt kundspecifik utbildning där behov av detta finns. Som personlig assistent jobbar du i kundens hem utan daglig kontakt med arbetskollegor. Ur den synpunkten kan det vara ett ensamt yrke. Det är också ett arbete som kräver fingertoppskänsla. Frösunda satsar mycket på ett nära chefsskap där arbetsledning och stöd i yrkesrollen finns tillgängligt. Regelbundna personalmöten, utvecklingssamtal och lönesamtal är också betydelsefulla verktyg för att utveckla yrkesrollen.

5. Tillgång på arbetsledning för assistenterna.
- Som personlig assistent har man tillgång till arbetsledning dygnet runt. Under kontorstid kan man vända sig till sin uppdragschef och efter kontorstid vänder man sig till vår centrala kris och bemanningsenhet.

Vad kommer det att innebära för assistenterna att ni blir kommunal utförare?
- Det innebär att de personliga assistenterna som inte aktivt väljer att avsluta sin anställning automatiskt kommer få Frösunda som arbetsgivare från den 1 maj 2010.

Skillnaderna i Vårdföretagarnas kollektivavtal gentemot kommunens HÖK-avtal är i huvudsak att fasta anställningar ersätts med visstidsanställningar som knyts till den assistansberättigade (kunden) som assistenten arbetar hos. I Vårdföretagarnas avtal är uppsägningstiden en månad om den assistansberättigade avlider eller hamnar på sjukhus och 0 dagar om den assistansberättigade inte längre vill anlita Frösunda LSS eller vill byta assistent. Gäller detta för de assistenter som får er som ny arbetsgivare?
- Frösunda tillämpar kollektivavtalet skrivet mellan Kommunal och Vårdföretagarna, men som företag tillämpar vi samtidigt 1 månads uppsägningstid även när den assistansberättigade inte längre vill anlita Frösunda eller vill byta assistent. Den största skillnaden mellan kollektivavtalen är att större hänsyn tas till kundens rätt att välja sina personliga assistenter i det kollektivavtal vi använder.

För tillsvidareanställda assistenter (ca 2/3 av de anställda på Södermalm) ersätts 37-timmarsveckan med 40-timmars vecka (med samma lön som tidigare) och jourersättningen blir 24,40 kr/timme på vardagar och 48,85 på helger. I HÖK-avtalet som tillämpas för tillsvidareanställda i kommunen är ersättningen för jour 30,70 kr på vardagar och 61,40 på helger. (OB-ersättning är i princip likadan mellan avtalen) Göran Fredriksson kommenterar.

- Frösunda tillämpar här kollektivavtalet skrivet mellan Kommunal och Vårdföretagarna, där anställningsförhållandena är väl reglerade. Assistenterna fär även övertidsersättning vid aktivt arbete. Samtidigt innebär Vårdföretagarnas avtal att de assistenter som idag är visstidsanställda via kommunens PAN-avtal (ca 1/3 av de anställda) får samma arbetstid (40 timmar) som tidigare och rätt till jourersättning. Dessutom får anhörigvårdare i kommunen som idag inte har varken jourersättning eller OB-ersättning, nu rätt till detta.

Tror du det kan bli problem i att alla assistenter inte följer med sin brukare vid övergången, vad kan man isåfall göra åt det?
- Självklart finns det en risk vid en övergång att medarbetare väljer att inte följa med. För oss är det viktigt att informera om hur vi arbetar och vilka fördelar det finns med Frösunda som arbetsgivare. Att kunna svara på alla frågor och ge ett så bra bemötande som möjligt med förståelse för att detta är en unik situation för varje medarbetare blir viktigt. Vi har över 3700 anställda och ser framemot att välkomna ytterligare drygt 250 engagerade medarbetare.

I en total budget på 90 miljoner lägger Södermalm 7 miljoner utöver vad man får från Försäkringskassan . Vilka kostnader som kommunen har idag bedömer du att ni kan spara in eller inte har för att hålla kostnaden inom ramen för schablonbeloppet?
- Genom att arbeta kvalitativt och långsiktigt med varje assistans gör man det möjligt att bedriva verksamhet inom ramen för schablonbeloppet. Frösunda tillämpar det kollektivavtal som är skrivet mellan Kommunal och Vårdföretagarna. Det innebär att vi sällan har övertalig personal vilket naturligtvis innebär en kostnadsbesparing.

Hur ser du på att ni som kommunal utförare kommer att få stå för sjuklönekostnader när ordinarie assistententer är sjukskrivna?
- Det kräver att vi har stort fokus på att våra medarbetare är friska. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger man många sjukskrivningsdagar. God arbetsledning och friskvårdsbidrag är andra sätt för oss att påverka.

Det har varit mycket tal om kommunala riktlinjer, Gotlands kommun anser tex att en assistent aldrig ska utföra trädgårdsskötsel. Stockholms stad har inga sådana för vad en assistent kan utföra, var anser du att gränsen går för vad en assistent kan utföra?
- Vad den personliga assistenten ska utföra och hur uppgiften ska utföras beskrivs i den personliga genomförandeplanen som kunden och uppdragschefen gör tillsammans. Frösunda tar det fullständiga arbetsgivaransvaret och har därigenom en skyldighet att den anställde har en bra arbetsmiljö. I övrigt utgår vi från beslutet och kundens rätt att leva ett liv som alla andra.

Hur ser du på möjligheterna att vinna fler upphandlingar?
- Frösunda har assistansverksamhet över hela landet och med våra 29 lokalkontor som bas har vi alla möjligheter att ta emot fler liknande uppdrag. Att vinna en upphandling av denna storlek är naturligtvis både en ära och ett stort åtagande som vi tar på största allvar, säger Göran Fredriksson.

Göran Fredriksson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-03-25

Vidare läsning

Frösunda LSS AB ny assistansutförare till Södermalms stadsdelsförvaltning

Kjell Carlsson, Södermalms stadsdelsförvaltning - " assistansberättigade bör ha stort inflytande hos den nye utföraren"

Tilldelningsbeslut om utförare av personlig assistans (LASS) av Södermalms stadsdelsförvaltning


Vidare läsning från Södermalms stadsdelsförvaltning om upphandlingen

Anbudsunderlaget med villkor för upphandlingen

Anbudsformulär, bilaga 1 till förfrågningsunderlaget

Avtalsförlaga, bilaga 2 till förfrågningsunderlaget

Förteckning över HÖK-fastanställd personal

Förteckning över PAN-anställd personal

Förteckning över assistansberättigade med beviljade timmar

Information om faktureringsrutiner till Stockholms stad

Skicka sidan till: