Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – ”Kan inte ha ett tillståndskrav som i praktiken är verkningslöst”

Henrik Petrén
Henrik Petrén, Foto: Niklas Palmklint

Att assistansberättigade kan få ersättningen utbetald till sig själva och betala en anordnare utan tillstånd undergräver reformens legitimitet, säger Henrik Petrén som vill se en lagändring. Att Försäkringskassan stoppar utbetalningarna bör däremot inte hindra assistansberättigade att välja den anordnaren. Och självbestämmandet måste värnas säger han.
– Funktionsrättsrörelsen måste vara med i utformandet av en lagändring.

Efter HFD–domen 6518–17 feb 2019 kan en assistansberättigade få assistansersättning utbetald till sig själv och anlita en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Henrik Petrén tycker inte det är hållbart.
– Konsekvenserna av domen blir mycket märkliga med tanke på hela det regelverk som finns kring assistansanordnares tillstånd. Tillståndskravet blir i praktiken verkningslöst om den enskilde ändå kan anlita en anordnare som saknar tillstånd. Detta kan knappast ha varit lagstiftarens avsikt.
Vet du hur vanligt detta är?
– Nej, det har jag ingen uppfattning om. Försäkringskassan måste rimligen kunna ge ett precist svar på det.
Vilka följder får det att den här möjligheten finns?
– Det underminerar förtroendet för tillståndssystemet och i förlängningen hela assistansreformen. Både bland anordnare med tillstånd men även hos den breda allmänheten.

Ser flera orsaker

Henrik Petrén kan se flera förklaringar till att assistansberättigade anlitar anordnare utan tillstånd.
– Det kan vara alltifrån att den assistansberättigade inte känner till att anordnaren saknar tillstånd eller att man känner till det men ändå väljer att anlita en sådan för att man tycker att det fungerar bra till rent brottsliga upplägg.
Vilka risker/följder kan det få för assistansberättigade som gör på detta sätt?
En risk för den assistansberättigade är förstås att man står med det fulla ekonomiska ansvaret gentemot Försäkringskassan om assistansmedlen inte skulle hanteras korrekt hos den som man skickar dem till.

Vill se lagändring

Henrik Petrén anser att det krävs en lagändring för att åtgärda situationen.
– Ja, i den här frågan har vi varit eniga med Försäkringskassan ända sedan domen kom. Detta är en anomali i systemet som inte är bra. Exakt hur det ska åtgärdas lagtekniskt har vi ingen uppfattning om.
Ser du en risk för att oseriösa aktörer, om det blir en lagändring här, förmår assistansberättigade att bli egna arbetsgivare, anställa sina egna assistenter men samtidigt anlita den oseriösa aktören för administration av assistansen?
– Ja, det finns absolut en sådan risk.

Utbetalningsstopp bör inte vara avgörande

Idag stoppar Försäkringskassan ibland utbetalningarna till företag som har tillstånd. Bör då en assistansberättigad kunna anlita ett företag som har tillstånd från IVO men som fått utbetalningarna stoppade? Henrik Petren anser här att tillståndet från IVO bör vara avgörande efter en eventuell lagändring för vem ska få bedriva verksamhet med personlig assistans.
– Det måste ifrågasättas om Försäkringskassans beslut om utbetalningsstopp idag når upp till rimliga krav på rättssäkerhet. Dessa beslut är mycket ingripande och får stora konsekvenser för både anordnaren och de assistansberättigade. Besluten kan exempelvis inte överklagas eftersom de juridiskt definieras som endast administrativa beslut.

Hoppas IVO gör en självständig prövning

Idag har Försäkringskassan stoppat utbetalningar till ett antal företag och IVO har återkallat tillstånd för några av dessa företag. Henrik Petrén hoppas här att IVO verkligen gör en egen självständig prövning.
– IVO fäster i sin tillsyn stor vikt vid ett beslut om utbetalningsstopp från Försäkringskassan trots att dessa inte alltid framstår som så välunderbyggda. Om IVO inte gör en helt självständig prövning utan lägger Försäkringskassans beslut om utbetalningsstopp, vilket som sagt inte kan sägas vara rättssäkert eftersom det inte kan överklagas, till huvudsaklig grund för ett indraget tillstånd är det illa.

Värna självbestämmandet

Den ursprungliga idén med assistansersättningen med en relativt fri kontantstödsmodell var att ge den enskilde makt över sitt eget liv och hur man ville ordna den service man behövde i vardagen säger Henrik Petrén.
– Med åren har systemet blivit alltmer reglerat, bland annat genom införandet av tillståndskrav för anordnare. Men vid alla eventuella förändringar är det viktigt att minnas de tankar som låg bakom assistansreformen så att man inte slänger ut barnet med badvattnet. Den enskildes självbestämmande har redan påverkats med kravet på att anordnare ska ha tillstånd, men samtidigt är det en fråga om att värna reformens trovärdighet och förtroende bland hela befolkningen.
Hur ska assistansberättigades självbestämmande skyddas vid en lagändring?
Det är en fråga som de assistansberättigade själva måste svara på. Det viktigaste är därför att de ges alla möjligheter att medverka vid utformningen av en lagändring, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2020–08–10


Skicka sidan till: