Kommunal, Lia Scheding – ”Modellen för hur schablonbeloppet räknas upp fungerar inte”

Lia SchedingDet minsta man kan begära är att schablonbeloppet räknas upp med samma nivå som assistenternas löneökningar, säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal. Hon vill även att ersättning ges till uppsägningstid för assistenter när den assistansberättigade avlider eller hamnar på institution och sjukhus.

Regeringen vill höja assistansersättningens timbelopp med 1,5 % för 2022. Kommunal som tecknar kollektivavtal för personliga assistenter tycker att nivån är för låg, Lia Scheding är ombudsman på Kommunal.
– Höjningen inte är i paritet med den löneutveckling som arbetsmarknadens parter, inom ramen för industrimärket, kommit överens om.

Systemfel att staten bestämmer timbeloppet

Socialminister Lena Hallengren sade dessutom att 1,5 % är en standardhöjning och att höjningen 2021 med 3,5 % var ett undantag pga bland annat pandemin. Lia Scheding är kritisk till det sätt som schablonbeloppet bestäms på.
– Det är ett systemfel. Det finns ingen annan bransch där staten har så stort inflytande över kollektivavtalsbärande parters ramar för villkor på arbetsmarknaden. Både genom uppräkningen av schablonbeloppet och utformningen av assistansersättningen.
Hur stor uppräkning av schablonbeloppet anser du behövs?
– Åtminstone i nivå med löneökningarna, gärna mer om pengarna går till rätt saker, nämligen assistenternas löner.

Hindrar goda arbetsvillkor

Om timbeloppet alltid höjs 1,5 % får personliga assistenter inte samma förutsättningar för goda arbetsvillkor som övriga arbetsmarknaden, säger Lia Scheding.
– Förutsättningar att skapa goda arbetsvillkor för våra medlemmar i branschen bromsas upp. Kommunals mål är istället jämna ut skillnader mellan personliga assistenter och övriga yrken på arbetsmarknaden.

Schablonbeloppet styr andra ersättningar

Förutom möjligheten till löneutveckling av grundlönen påverkas allt annat som kostar pengar, tex kompetensutveckling, säger Lia Scheding.
– Schablonersättningen är lika oavsett när assistanstimmen utförs. Rörliga ersättningar som Ob- och jourersättning ökar också i takt med lönerna. Den s.k. väntetiden som beviljas är en fjärdedel av schablonbeloppet. Under ”väntetiden” tillbringar våra medlemmar mycket arbetstid utan en lön värd namnet, trots att faktiskt arbete ibland utförs under jourpasset.
Hur påverkas assistansbranschen av uppräkningen av schablonen?
– Yrket kommer inte kunna vara tillräckligt attraktivt för att täcka upp för det rekryteringsbehov som finns.

Ersättning för uppsägningstid

Ett annat fel i modellen för assistansersättning är att pengar aldrig betalas ut från Försäkringskassan för uppsägningstid. Detta missgynnar personliga assistenter gentemot andra grupper på arbetsmarknaden, säger Lia Scheding
– Försäkringskassan stoppar utbetalning av assistansersättningen från dag ett om den assistansberättigade skulle hamna på institution, avlider eller i vissa fall vid sjukhusvistelser. Detta försvårar för våra medlemmar att ha samma villkor för uppsägningstid som övrig arbetsmarknad.

Vill jobba med arbetsgivarorganisationerna

Lia Scheding säger att Kommunal kommer att fortsätta att, både på egen hand och tillsammans med arbetsgivarorganisationerna i branschen, uppvakta politiker och myndigheter.
– Vi behöver synliggöra de hinder som uppstår när de politiska besluten inte harmoniserar med den svenska modellen och arbetsmarknadens parters förfogande över villkoren på arbetsmarknaden, säger Lia Scheding.

Lia Scheding intervjuades av Kenneth Westberg 2021-09-23

Skicka sidan till: