Joel Westerlund, Konsumentverket - "Jag bedömer det som oskäligt av ett assistansföretag att kräva att tvister med en konsument ska lösas i skiljeförfarande"

En konsument har alltid rätt att ta en tvist till allmän domstol eller Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Vid ett skiljeförfarande blir den förlorande parten vanligtvis skyldig hundratusentals kronor enligt Joel Westerlund, jurist på Konsumentverket, som uppmanar assistansanvändare att anmäla avtal med krav på skiljeförfarande.
Mathias Blomberg, advokat på CJ advokatbyrå, ser stora risker för assistansanvändare att lösa tvister i skiljeförfarande, exempel på tvisteområden inom assistans skulle kunna vara uppsägningstider eller medel för assistansomkostnader säger han.

Strider mot Avtalsvillkorslagen

Assistanskoll har fått uppgifter om det kan förekomma att vissa assistansföretag i sina avtal med assistansanvändare kräver att eventuella tvister ska lösas i skiljeförvarande istället för i allmän domstol. Joel Westerlund på Konsumentverket bedömer det som oskäligt att en näringsidkare kräver att tvister ska lösas via skiljeförfarande med en konsument.
- Det anses som oskäligt eftersom det skapar en obalans mellan parterna. Eftersom skiljeförfarande riskerar att bli mycket dyrt begränsar det i praktiken möjligheterna för en konsument att få sin sak prövad.
För standardavtal mellan företag och konsument regleras frågan i Avtalsvillkorslagen som bygger på ett EG-direktiv med en lista på klausuler som ses om oskäliga, där är skiljeklausul med som en punkt.
- Krav på skiljeförfarande i ett standardavtal i med en konsument bedömer jag som direkt stridande mot avtalsvillkorslagen. Om avtalet är individuellt utformat, gäller den vanliga Avtalslagen. Även där är en skiljeklausul, enligt min bedömning, att bedömas som oskäligt enligt 36 § i Avtalslagen.

Den förlorande parten riskerar hundratusentals kronor i kostnader

I lagen om skiljeförfarande sägs det att parterna ska bära sina egna kostnader och den som förlorar får stå för samtliga kostnader i processen, vilket kan bli mycket stora summor för en privatperson enligt Joel Westerlund.
- Förutom sina egna och motpartens kostnader får den som förlorar får även stå för skiljedomstolens kostnader, vilket kan bli hundratusentals kronor. Skiljeförfarande är inte tänkt att användas mellan företag och konsumenter utan är tänkt för kommersiella sammanhang mellan näringsidkare.
Vad kan en konsument göra som har skrivit på ett avtal med krav på skiljeförfarande?
- Dels kan man ogiltigförklara avtalsvillkoret i efterhand om det bedöms som oskäligt, det finns det rättsfall ända upp till Högsta Domstolen på. Konsumentombudsmannen kan anmäla detta till Marknadsdomstolen som kan utdöma vite för företaget och förbud mot att villkoret används i fortsättningen, det hjälper inte den enskilda konsumenten men det hjälper kommande konsumenter. Jag vill uppmana konsumenter att anmäla avtal med skiljeförfarandeklausuler till oss på Konsumentverket, så vi kan ta del av dem och utöva tillsyn, säger Joel Westerlund.

Skiljeförfarande

Den vanligaste instansen för skiljedom är Stockholms handelskammare, ett privat företag som anlitas av näringslivet vid tvister. Till skillnad från en process i allmän domstol vittnar ingen under ed, processen är sekretessbelagd och domen går inte att överklaga. Ett skiljeförfarande är snabbare än en process i allmän domstol och det är normalt avtalat att skiljedomen är bindande för parterna. I ett vanligt skiljeförfarande utser båda parter en skiljeman och Stockholms Handelskammare utser skiljenämndens ordförande.
I ett skiljeförfarande tvingas den förlorande parten, om inget annat anges, att bära hela kostnaden vilket är registreringsavgiften och arvodena till skiljedomaren och skiljemännen. Enligt en uträkning på Stockholms Handelskammares egen hemsida är den minsta kostnaden vid ett normalt skiljeförfarande, 11 845 Euro + moms (ca 155 000 kr) om det omtvistade värdet understiger 25 000 Euro. Är det omtvistade värdet 100 000 Euro beräknas kostnaden till 23 000 Euro + moms (ca 258 000 kr).
Uppdrag granskning på SVT har granskat skiljeförfarande där man varnar privatpersoner för att skriva på avtal med krav på skiljeförfarande vid tvister.

LSS- Advokat varnar för stora kostnader vid skiljeförfarande

Mathias Blomberg, advokat på CJ Advokatbyrå och specialiserad på LSS-frågor, ser stora risker för assistansanvändare att lösa tvister med assistansföretag i ett skiljeförfarande.
- Jag anser att användande av skiljeförfarande i ett avtal med en assistansanvändare är omotiverat, det är en mycket kostsam process och den enskilde, som redan från början är i underläge gentemot ett bolag, befinner sig därför i en mycket besvärlig situation om det uppstår en tvist. Det finns förvisso fördelar med ett skiljeförfarande, såsom sekretessen och det går relativt fort, men fördelarna uppväger generellt sett inte nackdelarna för den enskilde.
Vilka ärenden brukar oftast komma upp till tvist mellan en assistansanvändare och ett företag?
- Jag kan tänka mig att det att det rent generellt kan vara tvister om uppsägningstider eller medel till assistansomkostnader, som kan bli aktuellt exempelvis när någon vill byta anordnare.
Kan skiljeförfarande användas i avtal mellan assistent och assistansföretag?
- Det är nog synnerligen ovanligt. Arbetsrättsliga tvister hanteras uteslutande i tingsrätt och Arbetsdomstolen. När det gäller assistenter styrs hanteringen av tvister av kollektivavtalen, säger Mathias Blomberg.

Alltid rätt att gå till Allmänna reklamationsnämnden och allmän domstol

Den normala vägen för tvistelösning för konsumenten är enligt Joel Westerlund ARN, Allmänna reklamationsnämnden, där prövningen är kostnadsfri eller i allmän domstol, med start i tingsrätten.
- Utfallet från ARN är ingen dom utan en rekommendation, där vet man inte om företaget följer utslaget. I en allmän domstol är själva prövningen, till skillnad från skiljeförfarande, kostnadsfri eftersom den betalas via skattemedel. Kostnaderna i allmän domstol kan bli att man får betala sitt och motpartens ombud om man förlorar, kostnaden beror då på antalet arbetstimmar. En grov gissning är att det kan hamna i tiotusenkronorsklassen, till skillnad från hundratusenkronorsklassen vid ett skiljeförfarande.
Kan man skriva in i ett avtal att tvister ska avgöras i ARN?
- Ja, det kan man men den möjligheten ska alltid finnas, liksom att gå till allmän domstol, Joel Westerlund.

Joel Westerlund och Mathias Blomberg intervjuades av Kenneth Westberg 2011-03-25

Vidare läsning

Information från Konsumentverket om oskäliga avtalsvillkor

Avtalsvillkorslagen gäller standardavtal mellan näringsidkare och konsument.

Avtalslagen gäller individuellt utformade avtal, 36 § kan tillämpas på skiljeförfarande

Lagen om skiljeförfarande

Stockholms handelskammare används ofta för skiljeförfarande

Reportage från Uppdrag Granskning om skiljeförfarande


Skicka sidan till: