Staffan Olsson, - "Att lämna ut kontaktuppgifter är ett allvarligt sekretessbrott"

Staffan OlssonAtt kontaktuppgifter till assistansberättigade lämnas ut från en kommun eller från Försäkringskassan utan lagstöd, t.ex. ett samtycke, är ett allvarligt brott enligt Staffan Olsson som föreläser om sekretess och tystnadsplikt.
Han anser att marknadsföring via telefon är klart olämpligt också om en anordnare på annat sätt fått tag i kontaktuppgifter till assistansberättigade.

Sekretesslagstiftning kring personuppgifter

Staffan Olsson har bland annat skrivit boken "Sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans inom LSS". Han reagerar starkt på att assistansföretag kontaktar assistansberättigade och samtidigt vägrar säga varifrån man fått adress och telefonnummer.
- Om man inte kan stå upp för vilka man samarbetar med, när man kontaktar presumtiva kunder är det mycket allvarligt. Den enda orsaken jag kan se är att vissa oegentligheter har skett.
Är det en olaglig handling att lämna ut sådana uppgifter om det sker från kommun eller Försäkringskassa?
- Ja, Sekretesslagens bestämmelser i 7 kap 4 samt 7 § gäller om uppgifterna lämnas ut från någon del av kommunen eller Försäkringskassan. Där sägs det att det måste stå klart att uppgiften kan röjas utan men och det enda giltiga skälet i det fall det här gäller är att den assistansberättigades eller dennes legale företrädare lämnat samtycke.
På vilket sätt är det isåfall ett brott och vad kan straffet bli?
- Det är tystnadspliktsbrott enligt 20 kap. 3 § i brottsbalken, maxstraffet är ett 1 års fängelse och normalstraffet är dagsböter, ibland i kombination med skadestånd.
Kontaktuppgifter kan även nå ett assistansföretag på andra sätt, Staffan Olsson berättar om ett fall en före detta anställd assistent lämnade ut uppgifter till sin arbetsgivare om assistansberättigade han tidigare arbetat för på andra företag.
- I det fallet kontaktade det nya företaget den assistansberättigade och erbjöd denne att byta anordnare. Detta är ett lika allvarligt ett brott mot tystnadsplikten som när en myndighet lämnar ut uppgifter. En assistent binds av tystnadsplikten hela livet, om assistenten är anställd hos kommunen gäller Sekretesslagen7 kap. 4 §, i privata företag gäller LSS 29 §. Hos assistansberättigade som är egna arbetsgivare gäller dock sekretess för assistenterna enbart om det finns ett avtal om detta.

Andra sätt att få tag i kontaktuppgifter

Staffan Olsson berättar att kan finnas andra sätt att komma över kontaktuppgifter. Dels via domar där assistansberättigade överklagat beslut i länsrätt, kammarrätt eller regeringsrätt.
- De domarna är offentliga och vem som helst kan se de adresser som finns där.
Där gäller inte sekretessen?
- Nej, det gör den inte.
Dels skulle uppgifter kunna komma från olika intresseorganisationer, exempelvis handikapporganisationer eller från personer som arbetar där. I det fallet är det inte heller något sekretessbrott.
- Det finns ingen sekretesslagstiftning kring medlemslistorna, men handikapporganisationer har normalt en regel att inte lämna ut sådana uppgifter.

Etik kring marknadsföring samt NIX

Om en assistansanordnare fått ut uppgifter, exempelvis en lista över personer som har personlig assistans, är det inte olagligt i sig att använda uppgifterna, trots att de lämnats på olaglig väg.
- Nej, det betraktas inte heller som ofredande att ringa någon, men jag anser att det är mycket olämpligt och oetiskt.
Även om anordnaren fått tag i uppgifterna på laglig väg är Staffan Olsson mycket kritisk till att direktsamtal på telefon och om assistansanordnaren marknadsför sig via brev måste formuleringarna vägas mycket noga.
- Du kan inte säga nej till direktadresserad reklam, om en anordnare i det läget skriver brev på ett klokt sätt behöver det inte vara något problem,
Var går gränsen etiskt vid marknadsföring av tjänster av detta slag?
- Mycket svårt att säga, det ska vara reklam som bygger på marknadsföringslagen, den ska vara tillbörlig, man måste också tänka på att den man skriver till exempelvis kan ha drabbats av dödsfall. Det ska också vara ett reellt alternativ där man kan ta kontakt själv om man vill. Företaget bör inte ta ny kontakt om personen inte hör av sig.
Ett företag får inte ringa upp ett telefonnummer som varit anslutet till NIX i minst tre månader. Etiska nämnden för direktmarknadsföring - DM-nämnden kan ta upp fall där ett företag upprepade gånger kontaktar ett NIX-anslutet telefonnummer. Även Staffan Olsson ser det som allvarligt att företag ringer upp NIX-anslutna telefonnummer.
- Det strider mot god marknadsföringssed enligt Marknadsföringslagens 4 §, säger Staffan Olsson.

Staffan Olsson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-06-09

Vidare läsning

Sekretesslagen 7 kap. 4 och 7 § behandlar tystnadsplikt

Brottsbalken 20 kap 3 § behandlar tystnadspliktbrott

LSS, lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade 29 § behandlar tystnadsplikt

Marknadsföringslagen 4 § behandlar god marknadsföringssed

SWEDMA Intresseorganisation för företag som arbetar med direktmarknadsföring, har bland annat Etiska nämnden för direktmarknadsföring - DM-nämnden och sköter administrationen åt den ideella föreningen NIX


Skicka sidan till: