Joel Westerlund, Konsumentverket - "Om inte särskilda skäl finns bedömer jag en uppsägningstid på mer än tre månader som omotiverad"

För lång uppsägnings- eller bindningstid för assistansanvändare kan skapa en inlåsningseffekt och hindra deras möjligheter att göra aktiva val enligt Joel Westerlund, jurist på Konsumentverket. Han kan inte säga en exakt siffra för vad som är oskäligt i ett enskilt fall, men om inga särskilda skäl finns anser han mer än tre månader som omotiverat. Om assistenterna har kort eller ingen uppsägningstid kan även tre månader vara för lång tid.
Björn Jidéus, på Arbetsgivarföreningen KFO anser att assistansanvändares uppsägnings- och bindningstid ska vara maximalt tre månader, och ännu kortare om assistenternas uppsägningstid medger det.

Långa uppsägningstider ger inlåsning och hindrar ett fritt val

Det är enligt Joel Westerlund svårt att säga generellt vilka uppsägnings- och bindningstider som är skäliga i ett avtal mellan assistansanordnare och assistansanvändare som kan likställas med näringsidkare och konsument. Grunden är avtalsfrihet och oskälighetsbedömningar uttolkas i sista hand i domstol. Att avtal bedöms som oskäliga är ovanligare än motsatsen, men långa uppsägnings- eller bindningstid kan ge en inlåsningseffekt och leda till sämre tjänster.
- Valmöjligheterna minskar, det blir svårare att välja en anordnare om det tar lång tid att komma ur avtalen. Det påverkar också konkurrensen, om kunderna byter oftare pressar det fram en bättre kvalitet på tjänsterna och bättre priser.
Skäl för uppsägnings- och bindningstider kan vara att assistansanordnaren behöver tid för att planera sin verksamhet och på det viset ge ett bättre pris för tjänsten.
- Här ser vi bland annat på balansen mellan rättigheter och skyldigheter mellan parterna. I ett aktuellt fall från Allmänna reklamationsnämnden, ARN, hade en konsument ingått ett avtal om gitarrlektioner med ett års löptid och tre månaders uppsägningstid. Konsumenten fick därefter förhinder. Då tjänsten inte bedömdes som nödvändig och konsumenten inte hade påmints om uppsägning eller att tjänsten skulle fortsätta på viss tid, rekommenderade ARN att konsumenten inte var bunden av avtalet.

Statistik på Assistanskoll för uppsägnings- och bindningstider

I en granskning av uppsägnings- och bindningstider bland anordnare som deltar i assistanskolls jämförelsetjänst framgår det att de vanligaste uppsägningstiderna är 4, 8 eller 12 veckor, två anordnare har 16 veckors uppsägningstid. För bindningstid är det nästan samma bild, flertalet har 4, 8 eller 12 veckor, någon har 16 veckor och två sticker ut med 52 veckors bindningstid.
Om någon avviker från det som är vanligt i branschen utan att det finns något skäl kan det vara oskäligt enligt Joel Westerlund.
- Vi har inte granskat standardavtal på assistansområdet. Siffrorna i Assistanskoll ger en indikation på hur det ser ut i branschen, det vanligaste verkar vara en till tre månader. Jag skulle bedöma att längre uppsägningstid än tre månader inte är motiverat om det inte finns ett bra individuellt skäl i just de fallen.
Bindningstiden varierar ungefär efter samma siffror med undantaget att två stycken uppger 52 veckors bindningstid…
- Jag skulle vilja se närmare på fallet men om det inte är något särskilt som skiljer detta från andra företag, exempelvis ett lägre pris, kan jag tycka att ett års bindningstid ger en rättighet för företaget som inte balanseras mot kundens rättigheter. Här bör du också vara uppmärksam på om en bindningstid är förenad med automatisk förlängning om man inte aktivt säger upp avtalet.

Upp till två års bindningstid har förekommit

Bland anordnare som inte deltar i Assistanskoll finns ingen statistik, men enligt Assistanskommittens delbetänkande "På den assistansberättigades uppdrag (2005) har det förekommit att vissa anordnare har upp till två års bindningstid och sex månaders uppsägningstid. IfA - Intressegruppen för Assistansberättigade varnar på sin hemsida assistansanvändare att skriva på avtal som har längre uppsägningstid än tre månader eller att på samma sätt förbinda sig att ha sin assistans hos en anordnare längre tid än så.

Färre fast anställda assistenter talar för en kortare uppsägningstid för assistansanvändarna

Om personalen har kortare uppsägningstid talar det för kortare uppsägningstid för assistansanvändarna enligt Joel Westerlund. Hos privata assistansanordnare är assistenternas uppsägningstid vanligtvis en månad när de är visstidsanställda, fastanställda kan ha maximalt sex månades uppsägningstid. Anställda i Vårdföretagarna som är visstidsanställda har dock 0 dagars uppsägningstid när en assistansanvändare byter bolag.
- Om assistansanordnaren inte behöver planera för assistenters uppsägningstid är det inte motiverat med en lång uppsägningstid av det skälet för assistansanvändarna. Här kan det finnas skäl för skillnader i uppsägningstiden för assistansanvändare hos anordnare som har mycket fastanställd personal och de som inte har det.

Konsumentverket utövar tillsyn över avtal

Konsumentverket har hittills inte granskat assistansföretag men skulle kunna bedöma långa uppsägningstider i standardavtal mellan assistansanvändare och assistansanordnare som oskäliga utifrån Avtalsvillkorslagen. Om en assistansanvändare anser att uppsägnings- eller bindningstiden är oskälig kan han/hon anmäla detta till Konsumentverket.
- Om vi skulle bedöma något som oskäligt tillskriver vi företaget och påpekar att avtalsvillkoret kan vara oskäligt och de får ge sin syn på saken. Vanligtvis accepterar näringsidkaren detta men om de inte gör det kan Konsumentombudsmannen, KO, utfärda ett förbudsföreläggande, vilket ska undertecknas och godkännas av näringsidkaren. Gör de inte det kan KO ta saken till Marknadsdomstolen som slutligt får bedöma om avtalet eller ett enskilt villkor i det är oskäligt.
Och om avtalet är individuellt?
- Då tittar vi på det enskilda fallet enligt generalklausulen om oskälighet i 36 § i Avtalslagen. Det prövas i ARN eller i en civilrättslig tvist i en vanlig domstol. Då skulle villkoret i det individuella fallet kunna ändras så det blir skäligt eller inte tillämpas, säger Joel Westerlund.

Maximalt tre månader enligt Arbetsgivarföreningen KFO

Björn Jidéus representerar Arbetsgivarföreningen KFO, som är den största arbetsgivarorganisationen i assistansbranschen med drygt 400 assistansanordnare som medlemmar. Han håller med om att avtalet mellan assistansanordnare och assistansanvändare regleras via konsumentlagstiftningen.
- Det är den lagstiftningen som gäller, vilket betyder att villkoren i avtalen kan bedömas som oskäliga utifrån förhållandet näringsidkare och konsument, det gäller exempelvis uppsägnings- och bindningstid.
Vad anser du är en rimlig uppsägningstid?
- Maximalt tre månader men att man skiljs åt snabbare när det är möjligt. Det är tre parter inblandade, assistansanvändaren, anordnaren och assistenterna, om assistenterna har långa anställningsavtal behöver de avslutas på ett bra sätt. Om assistenterna inte har långa uppsägningstider ser jag ingen anledning att hålla kvar assistansanvändaren längre än nödvändigt, då kan det skötas på en månad.
På Assistanskoll anger vissa anordnare upp till ett års bindningstid…
- Det anser jag inte går att motivera, det skulle jag bedöma som ett oskäligt avtal, säger Björn Jidéus.

Joel Westerlund och Björn Jidéus intervjuades av Kenneth Westberg 2011-04-16


Vidare läsning

Information från Konsumentverket om oskäliga avtalsvillkor


Avtalsvillkorslagen gäller standardavtal mellan näringsidkare och konsument.


Avtalslagen gäller individuellt utformade avtal, § 36.


Uppgiven Uppsägningstid hos anordnare i Assistanskolls jämförelsetjänst

2 veckor 3 st
4 veckor 78 st
5 veckor 1 st
6 veckor 1 st
8 veckor 35 st
9 veckor 1 st
12 veckor 54 st
13 veckor 4 st
16 veckor 2 st


Uppgiven Bindningstid hos anordnare i Assistanskolls jämförelsetjänst

2 veckor 3 st
4 veckor 59 st
8 veckor 29 st
12 veckor 43 st
13 veckor 3 st
16 veckor 1 st
52 veckor 2 st


Här har två skrivit ingen bindningstid och tre att det är förhandlingsbart


Skicka sidan till: