Linnea Darell, Folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en Intervju bland annat att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör slopas och att gränsen för att få assistans ska sänkas från 20 timmar grundläggande behov. Han varnade också för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65. Linnea Darell bemöter nu hans uttalanden.


Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att han misstänker att regeringen i propositionen kommer attLinnea Darell återinföra 65-årsgränsen så att assistansen tas bort vid fyllda 65?
-
Frågan om assistans efter fyllda 65 diskuterades i kommittén och avvisades av alla partier. Det beslutet gäller fortfarande och framöver både för mig personligen och för Folkpartiet i regering och riksdag.

Hur ser på hans syn att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och inte bör införas?
- Jag vet inte vad "osäkerheten" består i. Om en ny insats förs in i lagstiftningen så har kommunerna att genomföra den enligt lagens intentioner. Den är dessutom starkt önskad sedan länge av bl a synskadade. De förändringar jämfört med kommitténs förslag, som jag anser att regeringen ska föreslå är dels att höja eller ta bort taket på 40 tim efter synpunkter från de flesta remissinstanser. Insatsen kan eventuellt också delas i två (personlig service resp boendestöd), vilket också kommittén flaggade för.

Hur ser du på hans uttalande om att man bör sänka insteget till assistans från de 20 timmar som slutbetänkandet föreslår?
- Det rådde enighet i kommittén om att vid ett förstatligande av personlig assistans föreslå samma gräns som idag finns för att assistansersättning enligt LASS ska utgå. Det är en markering av att LSS i första hand är till för dem med omfattande funktionsnedsättning.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att de borgerliga på sikt vill förstatliga alla LSS-insatser?
- Även om Granberg och hans två partikamrater i kommittén reserverade sig mot Alliansens långsiktiga bedömning så driver ju alla socialdemokratiska kommunpolitiker förstatligandet hårt, vilket framgår av remissvaren. Min personliga uppfattning är att varken kommitténs och SKL:s underlag var tillräckligt för att avgöra huvudmannaskapsfrågan avseende samtliga LSS-insatser.

Hur ser du på att han vill ersätta sexmånadersperioden med en tolvmånadersperiod?
- Det föreslogs av en enig kommitté i det första delbetänkandet. I slutbetänkandet var alla ense om att socialutskottet noga skulle följa den förändring som nyligen hade genomförts och vid behov föreslå förlängning till 12 månader. Jag har inga invändningar mot om regeringen vill föreslå denna förändring i kommande LSS-proposition.

Är det mer du vill kommentera i hans intervju?
- Granberg och hans parti, socialdemokraterna, hade många regeringsår till sitt förfogande om man velat förbättra vardagen för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Men dessa medborgare stod uppenbarligen aldrig först i kön när nya reformer skulle säkra fortsatt regeringsinnehav. För Bengt Westerberg och Folkpartiet var det däremot självklart att förslagen i 1989 års Handikapputredning måste genomföras. Nu väljer Granberg att misstänkliggöra Alliansregeringen i stället för att berätta vad han och socialdemokraterna vill inom handikappolitiken.

Är det något mer du vill tillägga?
- För alla LSS-berättigades och deras anhörigas skull hoppas jag att det kommer att fortsätta att råda politisk enighet om LSS som rättighetslag och dess grundtankar. Det är angeläget för att de berörda ska känna trygghet. Om socialdemokraterna har andra planer bör de berätta om dem före valet, säger Linnea Darell.

Linnea Darell intervjuades av Kenneth Westberg 2009-04-21

Vidare läsning

Intervju med Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén: "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"


Skicka sidan till: