Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, kommenterar Lars U Granberg (s) och övriga ledamöter i Socialutskottet

Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, tycker det är positivt att Socialdemokraterna visar tecken på en mer progressiv politik när det gäller personlig assistans. Han tycker även det är positivt att företrädare för regeringspartierna helt avvisar tanken att ta bort personlig assistans för den som fyllt 65 år.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att han misstänker att regeringen i propositionen kommer attVilhelm Ekensteen återinföra 65-årsgränsen så att assistansen tas bort vid fyllda 65?
- Uppgiften har självklart väckt stor oro och ångest. En sådan förändring skulle vara helt förödande för många människor med stora funktionsnedsättningar och för hela assistansreformen. Jag är därför glad att personligen ha hört LSS-kommittéledamoten Anne-Marie Brodén (m) uttryckligen dementera uppgiften vid ett seminarium om personlig assistans. Maria Lundqvist Brömster (fp) är också glädjande tydlig.
Hur skulle du ställa dig till ett sådant förslag?
- Vi skulle givetvis bekämpa ett sådant förslag. Ingen politiker med minsta anspråk på humanitet kan ställa sig bakom att ta assistansen från den som lever med stora funktionsnedsättningar och därmed är helt beroende av den. Vi som var med minns hur det var då man miste assistansen vid 65: det var som en dödsdom, redan då folk var 60 växte människors ångest, att fylla 61, 62, 63, 64 var inga glädjerika födelsedagar, tvärtom var det mardröm, stigande ångest, sorg och depression inför det kommande dråpslaget. Folks liv slogs i spillror. Tragedierna var många. Det var grymt. Om man förstår vad personlig assistans betyder för den som är beroende av den, då förstår man också hur grymt det var. Ett humanistiskt samhälle får inte göra människor så ont, ta ifrån dem deras möjlighet till ett värdigt liv.

Hur ser du på möjligheten att nybevilja personlig assistans efter 65 års ålder?
- Jag anser att nybeviljande efter 65 måste kunna övervägas i framtiden, som Margareta B Kjellin (m) antyder, om jag förstår henne rätt. Att använda personlig assistans till att förbättra för fler, inte rasera. Personlig assistans som behövs får inte vara ett nedskärningsobjekt, då har man inte förstått vad den handlar om. Personlig assistans måste bevaras som ett medel till ett bättre liv. I dag tvingas samhället värna de mest utsatta för den ekonomiska krisen. Men det är också angeläget att försöka se bortom dagens kris.

Hur ser du på Lars U Granbergs syn att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och inte bör införas?
- Om utredningsförslaget om ett golv på 20 timmars grundläggande behov genomförs måste en kraftfull rätt till personlig service införas för dem som hamnar under. Det måste vara åtskilligt bättre än vad som skisseras i utredningen om det inte ska medföra försämringar för många, t ex vad gäller valfrihet och självbestämmande. 40-timmarstaket för den nya LSS-insatsen är svårbegripligt, vem ska tillgodose behoven däröver? Taket måste bort. Det är politikernas ansvar att knyta ihop förslagen till en godtagbar, fungerande helhet.

Hur ser du på hans uttalande om att sänka insteget till assistans från de 20 timmar som slutbetänkandet föreslår?
- Oavsett var man lägger golvet måste också de med mindre omfattande assistansbehov ha kvar rätten att få dem tillgodosedda med samma kvalitet, valfrihet och självbestämmande som i dag.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att de borgerliga på sikt vill förstatliga alla LSS-insatser?
- IfA har framför allt tagit ställning till assistansfrågorna, naturligt nog. Det statliga huvudmannaskapet för assistansen är oerhört viktigt. Ett ytterligare vidgat statligt ansvarstagande kan vara motiverat, t ex i den mån det stärker den enskildes rättigheter.

Hur ser du på att Lars U Granberg vill ersätta sexmånadersperioden med en tolvmånadersperiod?
- Detta har vi länge varit för.

Hur ser du på att Lars U Granberg fortfarande föredrar 85-% förslaget?
- Detta förslag kom faktiskt ursprungligen från oss i IfA. Det är en modell vi trodde och tror på. LSS-Kommittén höll dock inte fast vid det.

Hur ser du på att Lars U Granberg personligen tycker det inte borde finnas någon gräns där man förlorar sin assistans för att man enbart har grundläggande behov?
- I kommitténs diskussioner sade de ansvariga parlamentarikerna att förslaget endast avsåg personer som är djupt medvetslösa. Själva betänkandet var inte lika entydigt. Jag delar Föreningen JAG:s oro för att det ska resultera i något annat.

Är det mer du vill kommentera i hans intervju?
- Jag uppskattar givetvis Lars U Granbergs klara ställningstagande för assistansreformen och inställningen om en offensiv socialdemokrati med inriktning på ytterligare framsteg.

Är det något du vill kommentera i reaktionerna hos FP, M och C mot Lars U Granberg?
- Jag sätter mycket stort värde på deras starkt uttalade uppslutning bakom LSS-lagstiftningen och assistansreformen.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2009-05-04

Vidare läsning

Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"
Den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och bör slopas, enligt Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet. Samtidigt varnar han för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65.

Margareta B Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna


Skicka sidan till: