Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg

Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en Intervju bland annat att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör slopas och att gränsen för att få assistans ska sänkas från 20 timmar grundläggande behov. Han varnade också för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65. Maria Lundqvist Brömster bemöter nu hans uttalanden.


Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att han misstänker att regeringen i propositionen kommer attMaria Lundqvist Brömster återinföra 65-årsgränsen så att assistansen tas bort vid fyllda 65?
- Ställer mig mycket frågande till Lars U Granbergs uttalande. Det finns inga som helst avsikter att återinföra 65-årsgränsen. Den togs bort 2001, alla partier var eniga och det förväntar jag mig att man är även fortsättningsvis.
Hur skulle du ställa dig till ett sådant förslag?
- Ett sådant förslag skulle vare sig jag eller Folkpartiet acceptera.

Hur ser på hans syn att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och inte bör införas?
- De synskadade har välkomnat denna insats eftersom de idag inte har någonting. Det har ju från en del håll framförts att man borde dela på denna insats, dvs en personlig service och en del boendestöd. Detta kan ju naturligtvis diskuteras. Jag tycker också att det är viktigt att man ska få behålla sin assistansanordnare om man får denna insats. Jag kan också tycka att det kan finnas anledning att fundera på om taket på 40 timmar ska höjas eller helt tas bort.

Hur ser du på hans uttalande om att man bör sänka insteget till assistans från de 20 timmar som slutbetänkandet föreslår?
- Skulle vi inte ha någon gräns så skulle ju den kommunala delen helt försvinna. Samtidigt så känner jag att den gräns på 20 timmar som är satt också naturligtvis vill visa på att insats över 20 timmar ska riktas till personer med svårare funktionsnedsättning. Om jag inte helt missminner mig så fanns det ingen politisk oenighet i kommitténs arbete kring detta.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att de borgerliga på sikt vill förstatliga alla LSS-insatser?
- LSS
-kommittén har ju menat att regeringen bör utvärdera huvudmannaskapet i samband med uppföljningen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Jag kan känna en viss oro för hur den framtida boendelösningen skulle kunna utvecklas om allt läggs på statligt nivå. Jag tycker att det är bra det kommittén föreslår att staten får ansvaret för personlig assistans . Men som sagt det finns en hel del att fundera kring innan man sätter ner foten i denna fråga.

Hur ser du på att han vill ersätta sexmånadersperioden med en tolvmånadersperiod?
- Jag är själv helt inne på samma linje, 12 månadersperioden skapar goda förutsättningar för framförhållning. Det fanns farhågor kring införandet av sexmånadersperioden som vi i socialutskottet beaktade genom att uppdra till såväl regering som till oss själva att följa upp beslutet.

Är det mer du vill kommentera i hans intervju?
- Jag måste säga att det är anmärkningsvärt att Lars U Granberg misstänkliggör andra partiers handikappolitik. Istället borde han fundera över varför socialdemokraterna inte klarat av att driva en offensiv handikappolitik värt namnet." Folkpartiet gjorde LSS till sin reform" säger Granberg. Det är Folkpartiets reform vill jag understryka. Folkpartiet kommer inte backa vad gäller LSS lagstiftningen . Det är en rättighetslagstiftning som kommit för att stanna, säger Maria Lundqvist Brömster.

Maria Lundqvist Brömster intervjuades av Kenneth Westberg 2009-04-21

Vidare läsning

Intervju med Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén: "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"


Skicka sidan till: