Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg

Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en Intervju bland annat att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" bör slopas och att gränsen för att få assistans ska sänkas från 20 timmar grundläggande behov. Han varnade också för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65. Gunnel Wallin bemöter nu hans uttalanden.


Debatt om slutbetänkandet och personlig assistans, startad av Lars U Granberg

Lars U Granberg, Socialdemokraterna, uttalar sig om förändringar i synen på personlig assistans

Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans" 2009-04-14
Den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och bör slopas, enligt Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet. Samtidigt varnar han för att regeringen kan komma att lägga en proposition med långt större besparingar än i slutbetänkandet, och eventuellt slopa rätten att behålla assistansen efter fyllda 65.

Svar och kommentarer till Lars U Granberg

Lars U Granberg svarar på kritiken

Lars U Granberg svarar 2009-05-20
Representanter för M, KD, FP och C har kritiserat Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén för att han fört fram falska rykten om att 65-årsgränsen ska återinföras i personlig assistans och att han inte längre står bakom LSS-kommitténs slutbetänkande. Lars U Granberg bemöter nu kritiken.


Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att han misstänker att regeringen i propositionen kommer att återinföra 65-årsgränsen så att assistansen tas bort vid fyllda 65?
- Det finns inga signaler på att ändra 65-årsgränsen, inom Centerpartiet har vi samrått med utredningens ordförande. Dessa signaler har Granberg tagit ur luften, de saknar grund, just för att skapa oro i leden!
Hur skulle du ställa dig till ett sådant förslag?
- Både jag och Centerpartiet vidhåller 65-årsgränsen, vi står för tagna beslut.

Hur ser på hans syn att den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" är för osäker och inte bör införas?
- Detta har varit ett starkt önskemål från handikapprörelsen, nu inväntar vi remissvaren och är goda lyssnare. LSS-utredningen var enig, och där var Granberg en av deltagarna.

Hur ser du på hans uttalande om att man sänka insteget till assistans från de 20 timmar som slutbetänkandet föreslår?
- Det är viktigt att ta del av remissvaren. Utredningen var enig, Granberg har ingen reservation. Detta ser jag som ett tydligt sätt att fördela resurserna så att de som har störst behov av stöd får detta.

Hur ser du på Lars U Granbergs uttalande om att de borgerliga på sikt vill förstatliga alla LSS-insatser?
- Centerpartiet står bakom LSS-förslaget för fortsatt stöd för personlig assistans på statlig nivå, att landsting/region har ansvar för råd och stöd och att kommunerna har det övriga ansvaret. Vi anser att detta är en logisk fördelning av ansvaret.

Hur ser du på att han vill ersätta sexmånadersperioden med en tolvmånadersperiod?
- Det är bra med en god framförhållning, och om det visar sig vid uppföljningen, som Socialdepartementet begärt, att det bör vara 12 månader är vi beredda att ompröva beslutet.

Är det mer du vill kommentera i hans intervju
- Jag är förvånad över att Granberg inte står för utredningen, utredningen var enig! Socialdemokraterna har ju haft möjligheter att förändra när de var i majoritet: Varför tog de inte chansen då?

Är det något mer du vill tillägga?
- Centerpartiet vill ha breda, långsiktiga lösningar. Detta är en rättighetslagstiftning som Centerpartiet står bakom och som verkligen behövs.

Gunnel Wallin Intervjuades av Kenneth Westberg 2009-04-22

Vidare läsning

Intervju med Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén: "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"


Skicka sidan till: