Lars U Granberg svarar

Representanter för M, KD, FP och C har kritiserat Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet och LSS-kommittén för att han fört fram falska rykten om att 65-årsgränsen ska återinföras i personlig assistans och att han inte längre står bakom LSS-kommitténs slutbetänkande. Lars U Granberg bemöter nu kritiken.

Frågor och svarLars U Granberg

Hur ser du på kritiken att du för fram ett falskt rykte om att 65-årsgränsen ska återinföras?
- Min kommentar är att jag står fast vid vad vi sa i utredningen vad gäller 65 årsgränsen, men vad vill regeringen? Det vet vi inte ens nu, trots utspel av dessa borgerliga riksdagspolitiker. En finansministers åsikt väger tungt när regeringen ska lägga en proposition som ska minska kostnadsutvecklingen inom LSS-systemet.
Om denna debatt och andra debatter kan leda till att det kommer klara besked från regeringen att inte röra 65-årsgränsen så vore det bra.

Hur ser du på kritiken att du inte står fast vid vad LSS-kommittén kom fram till rörande den nya LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" och 20-timmarsgränsen?
- Det vore underligt om inte vi politiker visar att vi visst kan ändra oss utefter att vi får till oss information som ger oss en helt annan kunskap än den som hade när vi fattade besluten i utredningen. Ett år har gått och remisserna strömmar in. Remisserna kan påpeka fel i utredningen och saker som vi förbisett under vårt utredande. Varför be om remissvar om man inte tänker lyssna och lära? Det jag känner sorg över är att demokratitanken inte går djupare i de som väljer att kritisera mig för att jag tar till mig av vad remissinstanserna tycker.

Du sade att de borgerliga på sikt vill förstatliga alla LSS-insatser. Hur ser du på kritiken att många socialdemokratiska kommunpolitiker, bland annat via SKL, stödjer förstatligande?
- När vi under utredningen samtalade med de som representerar socialdemokraterna i SKL så kunde vi självfallet känna denna vilja. Men vi kunde ändock känna en förståelse för att det nu var ett styre i vårt land där Moderaterna hade ledartröjan. Ett parti som har gjort frågan om ett förstatligande av hela LSS som sin egen på den rikspolitiska planen. När de svängde och inte orkade driva igenom den linjen med de andra borgerliga partierna i Alliansen, ja då insåg också vi och våra partivänner i SKL att en majoritet för att förstatliga hela LSS inte gick att skapa i utredningen. Frågan var med det död, som vi såg det. Vi var och är kritiska till att vi efter fyra år fortfarande inte kan vara tydliga över hur framtidens LSS ska styras och av vem. Detta gör att det fortfarande finns en stor osäkerhet ute i kommunerna och bland brukarna. Om de som svarat mitt tidigare inlägg tror att Socialdemokraterna i SKL var missnöjda med vårt ställningstagande vad avser huvudmannaskapsfrågan så är det inget mot vad de allra flesta kommunföreträdare känner inför den föreslagna nya reformen, "personlig service med boendestöd". En reform som kommunerna ska stå för i en tid av en ekonomi i fritt fall där skatteintäkterna rasar ute i kommun Sverige.

Hur ser du idag på möjligheten att som slutbetänkandet föreslog spara drygt 2 miljarder på en mer återhållsam, i landet likartad behovsbedömning av personlig assistans, där genomsnittet assistanstimmar går ner till 100 per person och vecka?
- Vi vet inte om det är det förslaget som kommer i regeringens proposition. Återigen, vi är inget alibi för slutbetänkandet längre och det är ett helt annat läge nu än när förslaget lades. En generell minskning av antalet assistanstimmar skulle leda till att många assistansberättigade hamnar under 20 timmar och istället skulle få kommunala insatser. Ekonomin är mycket dålig i kommunerna och många remissinstanser är kritiska till besparingar genom en enhetlig, mer återhållsam behovsbedömning.
Socialstyrelsen och Försäkringskassan har ju uttalat att det inte kan förutsättas att det behovsbedömningsinstrument för assistans de utarbetar ska leda till att färre timmar beviljas..
- I utredningen fanns det ett dokument som visade på spannet över vad som kan förväntas av ett sådant behovsbedömningsinstrument. I slutbetänkandet gick man på den högsta siffran för att kunna göra en så stor besparing som möjligt. Där fanns det förstås en stor osäkerhet, eftersom det var en stor skillnad mellan den lägsta nivån med nästan ingen besparing alls och nivån på 2,1 miljarder som redovisas i slutbetänkandet. Det var mycket luft i systemet här.

Borde hemtjänst i större utsträckning ersättas av personlig assistans eller bli mer lik personlig assistans?
- Det väljer jag att passa på just nu. Men det är tydligt att insatser enligt SoL inte håller samma nivå som insatser enligt LSS. Det beskrivs också i slutbetänkandet. Min syn är efter att varit en del av utredningen av LSS så ser man tydligt att även SoL bör ses över. Och att insatser enligt SoL bör förbättras. Detta kort och gott för att vi ska kunna nå upp till de satta handikappolitiska mål som vi har i vårt land. Men också för att råda bot på fortsatta diskussioner rörande skillnaden i insatser mellan LSS och SoL. Detta är viktigt för den nuvarande regeringen men också för nästkommande regering nästa mandatperiod.

IfA uttrycker sig positivt om att S visar tecken på nytänkande vad personlig assistans, håller en omsvängning på att ske i Socialdemokraternas politik i handikappfrågor och personlig assistans?
- När det handlar om huruvida socialdemokrater skulle vara på väg att omvärdera sin politik för funktionsnedsatta så är det sant. Vi omvärderar just nu en hel del av vår politik, det är klokt att göra det när samhället förändras och när vi ska forma vår politik för att möta väljarna i valet 2010. Vi har i dagarna presenterat förslag när det gäller arbete för personer med funktionsnedsättning, och mer kommer, säger Lars U Granberg.

Lars U Granberg intervjuades av Kenneth Westberg 2009-05-20

Tidigare intervjuer

Ann-Marie Brodén, moderat ledamot i LSS-kommittén, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund, kristdemokratiska ledamöter i Socialutskottet svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, kommenterar Lars U Granberg (s) och övriga ledamöter i Socialutskottet

Margareta B Kjellin, moderat ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Linnea Darell, Folkpartistisk ledamot i LSS-kommittén svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Gunnel Wallin, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet svarar Lars U Granberg

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet, svarar Lars U Granberg, Socialdemokraterna

Lars U Granberg - "Jag ser gärna en lägre tröskel för att få assistans"


Skicka sidan till: