Roko Kursar, Liberalerna, Malmö – ”Restriktionerna i Coronapandemin visar oss alla värdet av personlig assistans”

Roko KursarDen isolering som många utsätts för i Coronapandemins spår borde få oss att inse värdet av personlig assistans som frihetsreform för personer med funktionsvariation, säger Roko Kursar, Funktionsrättskommunalråd i Malmö.
– Vi behöver satsa mer på och återupprätta assistansen som rättighet istället för att begränsa den.

Lagändring om integritetsnära delar nödvändig

Socialdemokraterna och Liberalerna styr tillsammans i Malmö Stad. Roko Kursar anser att Coronakrisen visar att återställandet av LSS och personlig assistans är viktigare än någonsin. Det handlar om mänskliga rättigheter och att kunna leva ett självständigt liv säger han.
– Den sociala distansering och isolering som många i samhället upplever nu borde få fler att förstå hur viktigt och brådskande det är att vi reformerar och återställer LSS och personlig assistans med minst lika hög ambitionsnivå som vid införandet för drygt 25 år sedan.
Vad innebär det att LSS ska återställas till sina ursprungliga intentioner?
– Ett tydligt exempel är att vi bör skapa ett lagförslag som utökar rätten till personlig assistans så att den praxis som utvecklats efter domarna HFD 2015 ref. 46 och RÅ 2009:57 kan återställas till den nivå som rådde tidigare. Det måste bli ett slut på att grundläggande behov delas in i integritetsnära delar. Detta har Malmö stad i remissyttrande till regeringen antagit som sin officiella hållning.

Restriktionerna visar värdet av personlig assistans

Roko Kursar hoppas att restriktionerna med social distansering och isolering skapar en medvenhet om den frihet assistans ger personer med funktionsvariation.
– Förhoppningsvis förstår nu fler att ifall man inte kan komma ut och röra sig fritt i samhället så skapas ett utanförskap. Förståelse för människor som dagligen är isolerade och begränsade i sin livsföring kan frambringa ett mer solidariskt och inkluderande samhälle, ifall vi drar lärdom.

Den ekonomiska krisen får inte ursäkta nedskärningar

Den ekonomiska kris som följer Coronaepidemin får inte leda till nedskärningar i LSS och personlig assistans säger Roko Kursar.
– Ifall det finns sådana tankegångar hos ansvariga beslutsfattare är det av största vikt att röster höjs för att minimera den risken. Det finns kanske de som säger att en reformering och återställning av LSS får vänta till bättre ekonomiska tider men de som berörs av LSS har inte tid att vänta.
Hur bör man agera i en ekonomisk kris?
– Det faktum att LSS kunde införas i tider av ekonomisk kris i början på nittiotalet bör vara en påminnelse och uppmaning till våra lagstiftare att inte använda ett tuffare ekonomiskt läge som en ursäkt för lägre ställda ambitioner i reformarbetet av LSS.

Håller med Stefan de Vylder

Nationalekonomen Stefan de Vylder har i en tidigare intervju på Assistanskoll sagt att LSS–insatsen personlig assistans fungerar som en stötdämpare i en lågkonjunktur, tex genom att hålla efterfrågan och konsumtion uppe. Den ger också utsatta grupper en chans att komma in på arbetsmarknaden. Roko Kursar håller med.
– Jag tycker att Stefan de Vylder har en väldigt viktig poäng som fler borde ta till sig. I ett samhällsekonomiskt perspektiv är assistans inte bara kostnader. Tvärtom.

SKR:s hemställan fel väg att gå

SKR gjorde nyligen en hemställan till regeringen om att kunna upphäva gynnande beslut i SoL och LSS tillfälligt vid ev personalbrist och smittspridning av Coronaviruset. Roko Kursar tycker inte det är rätt väg att gå.
– Med tanke på att LSS är en rättighetslagstiftning tycker jag att man istället måste prioritera att göra allt för att upprätthålla kvalitén i verksamheterna i enlighet med gjorda individuella behovsbedömningar och individens rättigheter.
Vilka åtgärder hare gjorts i Malmö för att bemöta personalbrist och smittspridning i en coronakris?
– Vi har överrekryterat för att möta det ökade personalbehovet pga Coronautbrottet samtidigt som vi vill hålla antalet personer nere runt brukarna. En särskild rekryterings– och bemanningsenhet har tillsatts och vi har även gjort en inventering bland våra 26 000 anställda för att identifiera kompetens och erfarenhet av omsorgsarbete. För anställda inom kommuner och regioner finns även ett så kallat krislägesavtal mellan fackliga och kommuner och regioner. Om det skulle behöva aktiveras ger det oss som arbetsgivare större flexibilitet med arbetstider och arbetsuppgifter och att vi som kommuner och regioner kan låna personal av varandra.

Privata utförare kan få skyddsutrustning i akut situation

När det gäller skyddsutrustning mot smitta följer Malmö stad folkhälsomyndigheten, smittskyddet och vårdhygien Skånes riktlinjer säger Roko Kursar.
– Det har inte varit någon akut bristsituation hos oss avseende skyddsutrustning.
Hur är det med de privata assistansutförarna?
– De har eget arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar och ska ansvara för skyddsutrustning. Om det skulle vara en brist i det akuta läget så har vi som kommun skyddsmaterial som de kan komma och hämta i avvaktan på att deras beställning kommer. Även länsstyrelsen och socialstyrelsen har en viss beredskap i en akut situation. Vi har inte fått någon information att det ska ha varit brist hos något assistansbolag.

Utöka rätten till assistans och slopa 65 årsgränsen

Hans Winberg i Leading health care menar att personlig assistans har stora fördelar jämfört med hemtjänst när det gäller smittspridning dels genom att färre personer är anställda och att relationerna blir starkare.
– Jag håller med om att det är en fördel ju färre personer som är inblandade. Och starka relationer är såklart något positivt.
Hur ser du på att utöka rätten till personlig assistans till personer över 65 år?
– Jag tycker att lagen ska ändras så att man ska ha rätt att beviljas personlig assistans även efter 65. Det borde egentligen vara en självklarhet att äldre ska ha samma rättigheter till välfärd som yngre, säger Roko Kursar.

Roko Kursar intervjuades av Kenneth Westberg 2020–05–12

Skicka sidan till: