Socialstyrelsen, Katarina Pihl - "vi tog över länsstyrelsernas tillsynsroll vid årsskiftet"

Socialstyrelsen utövar nu tillsyn över verksamhet enligt LSS vilket bland annat kan innebära granskning av kommunernas riktlinjer för personlig assistans, att utredningar av LSS sker på ett formellt korrekt sätt och att fattade beslut verkställs.
Om det blir tillståndskrav för LSS-insatsen personlig assistans i den kommande LSS-propositionen kommer tillsynen av assistansen att bli mer omfattande.

Socialstyrelsen tog över 1 januari 2010

Vid årsskiftet, 1 januari 2010 tog Socialstyrelsen över tillsynsansvar och tillståndsuppgifter i LSS från de 21 länsstyrelserna och en majoritet av personalen på länsstyrelserna följde med vid övergången. Katarina Pihl är ledningssamordnare för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen.
- Alla tillsyns och tillståndsuppgifter sköts nu av Socialstyrelsen, det som blev kvar hos länsstyrelserna är olika typer av främjande uppgifter, exempelvis fördelning av statsbidrag till kommunerna.
Socialstyrelsens avdelning för tillsyn är uppdelad i sex regionala enheter och två nationella enheter. De regionala enheterna finns i Malmö, Göteborg, Stockholm, Jönköping, Örebro och Umeå. Totalt arbetar ca 450 personer med tillsyn inom Socialstyrelsen.
- En anmälan lämnas till Socialstyrelsen och tillsyn utförs sedan på någon av de regionala enheterna.

Vad tillsynen omfattar i LSS och personlig assistans

Socialstyrelsens tillsyn av LSS omfattar enligt Katarina Pihl att lämna råd och vägledning, kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps, att förmedla kunskap och erfarenheter som erhållits genom tillsynen samt att informera och ge råd till allmänheten.
- En person kan kanske tycka att det han/hon sökte inte behandlades, att man inte varit delaktig, inte fått läsa utredningen eller att beslutet delgavs på ett felaktigt sätt.
Tillsynen omfattar i de beskrivna situationerna att kontrollera att verksamheten uppfyller de krav och mål som ställs enligt lagar och föreskrifter. Om den enskilde däremot är missnöjd med själva beslutet och fått ett avslag på den sökta insatsen ska han/hon däremot vända sig till förvaltningsdomstolarna med länsrätten som första instans för att överklaga beslutet.
Socialstyrelsens tillsyn omfattar också att följa upp ej verkställda beslut berättar Katarina Pihl. Kommuner och landsting har en skyldighet att en gång i kvartalet rapportera till Socialstyrelsen om vilka beslut som inte verkställts inom tre månader.
- Det har sett olika ut angående vilka insatser som inte verkställs, men det är oftast bostad med särskild service, kontaktperson eller insatser för barn, jag har inte hört om assistansbeslut som inte verkställts.
2007 kritiserade länsstyrelserna kommunala riktlinjer för personlig assistans, i rapporten "Riktlinjer till hjälp eller stjälp", där det framgick att kommuner ofta föreskrev vad assistenter får göra för arbetsuppgifter.
- Ja, i Socialstyrelsens tillsynsuppdrag kan vi granska om kommunala riktlinjer strider mot de krav och mål som ställs enligt lagar och föreskrifter. Rapporten "Riktlinjer till hjälp eller stjälp" var ett regeringsuppdrag till länsstyrelserna, sådana uppdrag kommer lite då och då, för närvarande har vi dock inget regeringsuppdrag inom tillsynen som berör kommunala riktlinjer inom LSS, säger Katarina Pihl.

Vad som sker om det blir tillståndskrav i personlig assistans

Eftersom det idag inte är tillståndskrav på att tillhandahålla LSS-insatsen personlig assistans är det enligt Katarina Pihl en skillnad i tillsynen i förhållande till de insatser som kräver tillstånd (LSS-insatserna 6-10).
- Vid personlig assistans är det den enskilde som avgör vilken utförare man väljer och således själv bedömer om utföraren uppfyller kraven. Om personen inte nöjd kan han/hon byta anordnare.
Kan ni göra något åt exempelvis långa uppsägningstider i kundernas avtal?
- Nej, det är ett avtal mellan den enskilde och ett företag, det inkluderas inte i tillsynen.
Socialdepartementet arbetar dock med proposition som bygger på LSS-Kommitténs slutbetänkande, som föreslog tillståndsplikt för personlig assistans. Om det skulle bli verklighet skulle det innebära en mer omfattande tillsyn enligt Katarina Pihl.
- Då kan Socialstyrelsen kontrollera att assistansanordnarna uppfyller de krav som ingår i tillståndsgivningen. I de LSS-verksamheter som har tillståndsplikt, idag (LSS-insatserna 6-10) kan vi kontrollera om de följer tillståndskraven eller inte.
Kan du ge exempel på tillståndskrav som finns i andra LSS-insatser?
- Det kan vara krav på kompetens hos föreståndare och personal, ändamålsenliga lokaler, att personal har viss erfarenhet och utbildning.
Kommer det att finnas ett register över assistansanordnare, om det blir tillståndskrav?
- Ja det bör det göra eftersom det finns register över verksamheterna i de LSS-insatser som har tillståndskrav idag.

Skälen till övergången från länsstyrelserna

Bakgrunden till att tillsynen lagts på Socialstyrelsen är utredningen Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten 2007:82 av enmansutredaren Kjell Stridsman, som ledde till propositionen Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten 2008/09:160. Det konstaterades att de 21 lokala länsstyrelserna skiljde sig för mycket i sina beslut enligt Katarina Pihl.
- Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas områden var till viss del desamma, vilket gör att det finns samordningsvinster att sammanföra tillsyn av hälso-sjukvård och socialtjänst.
Tillsynen har nu fått en definition som innebär att tillsyn är granskning av att verksamheter i LSS och SoL uppfyller de krav och mål som framgår av lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Regeringens principiella utgångspunkter för en stärkt och tydligare tillsyn är att skapa en tillsyn över socialtjänsten och LSS som är "stark, tydlig, mindre sårbar, samordnad, strukturerad och effektiv" berättar Katarina Pihl.
- Tillsynsavdelningen har blivit mer renodlad och arbetar med tillsyn och viss tillståndsgivning medans andra avdelningar på Socialstyrelsen ansvarar för exempelvis tolkning av lagstiftning genom framtagande av allmänna råd och handböcker, säger Katarina Pihl.

Katarina Pihl intervjuades av Kenneth Westberg 2010-01-28

Vidare läsning

information från Socialstyrelsen om tillsyn

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten SOU 2007:82

Proposition "Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten" 2008/09:160


Skicka sidan till: