Lena Hallengren, Socialminister – ”Personliga assistenter är nu prioriterade för testning för Coronavirus”

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Foto: Ninni Andersson

Kostnadsfri handsprit, skyddsutrustning vid akuta behov och ersättning för ”Coronarelaterade” kostnader. Det kan privata assistansanordnare få tillgång till men de behöver söka via kommunen, säger Lena Hallengren.

Skyddsutrustning från Socialstyrelsen

Alla arbetsgivaren är ansvariga för att personalen har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning mot smitta av tex Coronavirus, säger Lena Hallengren.
– Men nu befinner vi oss dock i ett läge där det är svårt för arbetsgivare att få tag på utrustning på den öppna marknaden. Därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fungera som nationell inköpscentral för bland annat skyddsutrustning. Kommunerna kan rapportera in akuta behov för de närmaste 24–48 timmarna via länsstyrelserna enligt Lena Hallengren.
– Socialstyrelsen skickar sedan ut utrustningen till kommunerna.
Hur kan privata utförare få del av detta?
– Kommunerna har ett ansvar att även inkludera dem i sin rapportering. Hur detta praktiskt går till varierar och beror på förutsättningar i den enskilda kommunen. En privat utförare behöver vända sig till brukarens hemkommun för information.

Kostnadsfri handsprit

Privata assistansutförare kan även få tillgång till kostnadsfri handsprit vilket Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att erbjuda kommunalt finansierad vård och omsorg.
– Kommunerna har ansvar att se till att det även kommer de privata utförarna till del.

Ersättning för ”Coronarelaterade kostnader”

Regeringens beslut att ersätta alla arbetsgivare för sjuklönekostnader fram till juli 2020 gäller även assistansanordnare som normalt ersätts för detta av kommunen. Privata utförare kan även få ersättning för andra Coronarelaterade kostnader enligt förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso– och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid–19, säger Lena Hallengren.
– Ansökningar ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 november 2020. Ersättning ges till regioner och kommuner för merkostnader inom hälso– och sjukvården och omsorgen till följd av coronaviruset. Det är kommunerna och regionerna som söker stödet men det ska inte spela någon roll i vilken regi verksamheten utförs. För att få tillgång till det behöver en privat utförare vända sig till brukarens hemkommun för vidare information.
Vilka kostnader räknas som Coronarelaterade?
– Det kan vara extra kostnader för personal och utrustning vid smittskyddsåtgärder, informationsinsatser, för skyddsutrustning och andra anpassningar i verksamheten som behöver göras.

Assistenter nu prioriterade för testning för Coronavirus

Personliga assistenter ingår nu i prioriterad grupp 2 hos Folkhälsomyndigheten för Provtagningsindikation för covid–19” vid testning bekräftar Lena Hallengren.
– Personal i LSS–boenden och personliga assistenter ingår i grupp 2. Regionerna ansvarar för testningen och samordning med kommuner och länsstyrelser. Man har kommit olika långt men testkapaciteten ökar för varje vecka. Regionerna har i den mest akuta perioden prioriterat patienterna, men nu utvidgas testningen till personal inom vård och omsorg. Regeringen har avsatt totalt en miljard kr för ökad testning.
Hur gör en assistansanordnare som vill låta testa sin personal?
– Regionerna har i de flesta fall tagit på sig beställarfunktionen men det ser lite olika ut i respektive region. Det bästa är att kontakta den inom kommunen man har kontakt med kring covid-19 relaterade kostnader och därifrån få vidare instruktioner.
Kommer personliga assistenter att kunna göra test för immunitet mot Corona?
– Det är för tidigt att svara på.
Ska personliga assistenter vara en av de första grupper som får vaccin mot Corona–Covid 19 om/när det kommer ett sådant? Bör det ges kostnadsfritt?
Hur vaccineringen ska gå till och hur prioritering av målgrupper kommer att se ut får vi återkomma till, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg 2020–05–19

Skicka sidan till: