Försäkringskassan, Ingeborg Watz Forslund – ”Vanligaste orsak till avslag är att man hamnar under 20 timmarsgränsen”

Ingeborg Watz Forslund
Ingeborg Watz Forslund

Att avslag på förstagångsansökningar ökat från 50 till 80 % sedan 2008 beror till stor del på den förändrade rättspraxisen. Det skapar en osäkerhet som inte är bra, säger Ingeborg Watz Forslund.
LSS behöver en översyn så att tillämpningen blir mer konsekvent över tid.

Aug 2022 fick 80 procent avslag på sin förstagångsansökan av assistansersättning. Ingeborg Watz Forslund, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, säger att det finns många orsaker till att de sökande inte uppfyller kraven, vanligast är att den sökande inte når upp till 20-timmar grundläggande behov per vecka.
– En annan relativt vanlig orsak är att den som ansöker inte tillhör LSS personkretsar, då omfattas den sökande inte av lagstiftningen och får avslag. Ytterligare anledningar är att den som söker saknar försäkringstillhörighet, bor i gruppbostad/institution eller är över 65 år, då görs ingen prövning.

Fler beviljas efter flera ansökningar

Augusti 2022 hade 213 personer under senaste 12 månadersperioden fått assistansersättning via en beviljad förstagångsansökan. Under samma tidsperiod fick 386 personer assistansersättning beviljat.
Vad beror denna skillnad på?
– Bland totalt antal beviljade ansökningar ingår även ansökningar som inte är förstagångsansökningar, alltså även personer som fått avslag en eller flera gånger tidigare, säger Ingeborg Watz Forslund.

Sondmatning viktig orsak

Cirka 40 procent av dem som beviljades assistansersättning 2021 hade fått avslag på en ansökan om rätten till assistansersättning en eller flera gånger tidigare. Lagändringen om sondmatning 1 juli 2020 var en vanlig orsak till att assistansersättning slutligen beviljades, säger Ingeborg Watz Forslund.
– Nästan två tredjedelar av de barn och unga som beviljades assistansersättning när de ansökte igen 2021, beviljades tid för måltider i form av sondmatning.

Förändrad rättspraxis ger fler avslag idag än tidigare

Sedan LSS och personlig infördes 1994 har antalet avslag vid förstagångsansökan stigit dramatiskt. Under 1996 fick bara 32 % avslag, under 2008 fick 50 % avslag, och idag ligger siffran på 80 %. Det finns flera orsaker till detta, men den största orsaken är förtydliganden av rättspraxis, säger Ingeborg Watz Forslund.
– Sedan LSS infördes har det genom rättspraxis förtydligats vilket behov av hjälp som kan vara grundläggande behov enligt 9 a § LSS. Det har inneburit att behov som Försäkringskassan tidigare godtagit som grundläggande behov inte längre bedöms vara grundläggande behov enligt praxis. Det har i sin tur lett till att behov av hjälp med grundläggande behov i fler fall inte överstiger 20 timmar i veckan, vilket innebär att statlig assistansersättning inte beviljas.
Vad anser du om att rättspraxis ändrats på detta sätt?
– Vi inser att det skapar en osäkerhet bland de försäkrade som inte är bra. Det är därför vi varit tydliga med att hela LSS behöver en rejäl översyn för att bli tydligare och därmed leda till mer konsekvent tillämpning över tid.
Men bidrog inte Försäkringskassan själva till att ändra rättspraxis genom att införa nya bedömningar av grundläggande behov i nov 2007?
Försäkringskassan förtydligade 2006/2007 hur tre av de grundläggande behoven (personlig hygien, på- och avklädning och måltider) ska definieras och bedömas. Syftet med det var att öka kvaliteten i bedömningarna. Sedan dess har rättspraxis utvecklats efter avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen.

Ansökningar och beviljanden kommer öka 2023

Sedan 2021 har antalet nyansökningar minskat, från 1339 jan 2021 till 1133 i juli 2022, Ingeborg Watz Forslund kan inte säga vad det beror på.
– Vi vet inte varför antalet nyansökningar minskat och jag vill heller inte spekulera i vad det kan bero på. Däremot är vår bedömning att antalet ansökningar kommer att öka markant i och med den lagändring som kommer 1 januari 2023. Vi bedömer att detta kommer påverka både avslags– och beviljandefrekvensen.
Bedömer ni att antalet beviljanden kommer öka efter lagändringen och isåfall hur mycket?
Ja, det är vår bedömning. Lagändringen uppskattas leda till ca 2000 nya mottagare av assistansersättning, säger Inga Watz Forslund.

Ingeborg Watz Forslund intervjuades av Kenneth Westberg 2022-10-19


Skicka sidan till: