KU kritiserar regeringen för regleringsbrev

"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar" uppmanade regeringen Försäkringskassan i 2016 års regleringsbrev. Riksdagens konstitutionsutskott, KU, säger nu att formuleringar av detta slag riskerar att leda till felaktiga bedömningar i enskilda ärenden. KU välkomnar också att formuleringen ändrats i regleringsbreven för 2017 och 2018 till Försäkringskassan.

Liberalerna anmälde i oktober förra året regleringsbrevet till Kontitutionsutskottet som otillåten myndighetsutövning eftersom det bröt mot intentionerna i regeringsformen som reglerar myndigheternas oberoende. I en debattarikel i Aftonbladet sade Jan Björklund och Bengt Eliasson att uppmaningen att bryta timutvecklingen lett till att Försäkringskassan ändrat tillämpningen av lagen så att tex hjälp med andning plötsligt inte är ett grundläggande behov.
– Regeringen får inte genom regleringsbrev instruera en myndighet att tolka lagstiftningen på annat sätt, sade Jan Björklund och Bengt Eliasson.

Vidare läsning

Nedan uttalande från Riksdagens konstitutionsutskott, KU

Försäkringskassans handläggning av ansökningar om assistansersättning

KU har granskat om en formulering i ett regleringsbrev har inneburit att Försäkringskassan fått i uppdrag att minska antalet timmar inom assistansersättningen i strid med gällande rätt. Även om det inte är avsikten från regeringens sida och inte heller en rättskälla när myndigheterna ska fatta beslut går det inte att utesluta att formuleringar av detta slag i förlängningen riskerar att leda till felaktiga bedömningar i enskilda ärenden.

I granskningen har det dock inte framkommit att målet att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen har förutsatt åtgärder från Försäkringskassans sida som står i strid med lagen. I senare regleringsbrev har uppdraget till Försäkringskassan formulerats på ett annat sätt för att tydliggöra kopplingen mellan timutvecklingen och god kontroll, och utskottet ser fördelar med den nya formuleringen.


Skicka sidan till: