ISF-rapport om assistansersättningens timschablon

Bild på rapportenDagens system med en timschablon lika för alla bör ersättas av en differentierad prissättning där kostnaderna sätts mer efter de enskilda brukarnas behov, säger ISF i en ny rapport. ISF hänvisar till en grupp forskare som presenterat en matematisk lösning för en ny prissättning.

ISFs rapport Timschablonen inom assistansersättningen - en analys av förutsättningarna att prissätta den personliga assistansen är svar på ett regeringsuppdrag där ISF haft i uppdrag att kartlägga och analysera timschablonen. ISF ser stora problem med att dagens timschablon är lika för alla.

Problem med en fast timschablon (enligt ISF)

  • Kostnaderna för att utföra den personliga assistansen kan variera mycket mellan olika individer.
  • Privata anordnare kan välja bort de brukare som de anser är för kostsamma, vilket ger en kostnadsövervältring till kommunerna.
  • Anordnare med vinstintresse tjänar på att ha en högre andel personliga assistenter med relativt låga löner. Assistenterna får ett implicit lönetak – en brytpunkt när de inte längre är ekonomiskt lönsamma för sina arbetsgivare

Slutsatser i rapporten

  • Kostnaderna för assistansersättningen bör knytas till individen i en mer differentierad prissättning som baseras på detaljerad kunskap om brukarnas förutsättningar och behov.
  • Prissättningen ska grundas i befintliga registerdata, exempelvis om brukarnas egenskaper och de personliga assistenternas arbetsmarknad.
  • En differentierad prissättning gör att övervältringen till kommunerna kan stoppas genom att anordnarna inte tjänar på att välja bort vissa brukare.
  • En differentierad prissättning kan sättas oberoende av politiska beslut, säger ISF men anslagen till assistansersättningen kan även i fortsättningen att vara en fråga om politiska prioriteringar, förhandlingar och avgöranden.
  • ISF hänvisar till en teoretisk matematisk modell av forskare vid Lunds universitet som i en vetenskaplig artikel anser att man kan utnyttja registerdata och skapa en mer samhällsekonomiskt motiverbar prissättning av personlig assistans.

Vetenskaplig artikel från forskare vid Lunds Universitet

Den matematiska modell som ISF hänvisar till redovisas i den vetenskapliga artikeln Multiple Pricing for Health Care Services, skriven av forskare (bland annat Tommy Andersson) vid Lunds universitet. Artikeln redogör för en matematisk lösning som syftar till att införa priser som speglar variationen av omsorgsbehov hos olika brukare inom personlig assistans. Modellen bygger på att olika brukare har olika behov av personlig assistans.

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

ISF-rapport: Timschablonen inom assistansersättningen - en analys av förutsättningarna att prissätta den personliga assistansen (2021:11)

Multiple Pricing for Health Care Services. Vetenskaplig artikel från Lund universitet av Tommy Andersson m.fl. forskare

Skicka sidan till: