VAL 2014: Feministiskt initiativ – ”Inför en myndighet för mänskliga rättigheter”

Julia Bahner

Feministiskt initiativ har en rad förslag som i hög grad berör personlig assistans. Bland annat vill de se en myndighet för mänskliga rättigheter och en normkritisk pedagogik i skolan.
– Vissa kallar oss extrema men det är sådant som FN, skolverket och diskrimineringsombudsmannen rekommenderar, säger Julia Bahner, partiets talesperson i funktionshinderfrågor.

Feministiskt perspektiv på personlig assistans

En kort beskrivning av ett feministiskt perspektiv på frågor som rör personlig assistans är att det bottnar i ett motstånd mot förtryck och diskriminering.
– Vi sätter mänskliga rättigheter och antidiskriminering i fokus för hela politiken, att jämlikhetsperspektivet ska prägla alla förslag. Funktionshinderspolitiken är en mänsklig rättighetsfråga där personlig assistans är en viktig del, säger Julia Bahner.
Feministiskt initiativ talar gärna om funktionalitetspolitik vilket handlar om att bredda synen och normerna kring det som idag kallas funktionsnedsättning.
– Alla människor har en viss funktionalitet. Genom att inte sätta fokus på det som anses vara avvikande utan på normen som skapar hindret så inkluderar vi alla på sina egna villkor.

Normkritisk pedagogik i skolan

Julia Bahner menar att arbetet med att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning mänskliga rättigheter kräver insatser på flera samhällsnivåer. Som exempel tar hon skolan, det måste börja där, menar hon.
– Fördomar och diskriminering bottnar ofta i okunskap och segregering redan i barndomen. Vi vill därför införa en normkritisk pedagogik i skolan och förskolan så att funktonalitetsperspektivet blir genomgående från att barnen är små. Att de får lära sig allas lika värde, att alla är olika men att det inte betyder att vissa är bättre eller sämre. Vissa kallar oss extrema men detta är baserat på kunskaper som finns och som Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och även Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar.

Ekonomin styr, inte behoven

Sedan 2008 förlorar alltfler sin assistansersättning och alltfler får avslag vid nyansökningar på av assistansersättning. Detta menar Julia Bahner strider mot intentionerna i LSS och är ett resultat av att ekonomin styr och inte behoven. Hon instämmer i f.d. människorättskommissarien Thomas Hammarbergs kritik och säger att det inte ska vara möjligt att dra tillbaka redan beviljat stöd när behovet är oförändrat.
– FN föreslår medlemsländerna att inrätta mänskliga rättighetsmyndigheter och det vill vi göra i Sverige. Det skulle kunna stärka arbetet med konventionerna.
Borde LSS-lagstiftningen förtydligas om att assistans ska vara ett medel för att arbeta och/eller utöva föräldraansvar?
– Ja, det tycker vi absolut är viktigt. Det står också i FN-konventionen och borde kunna matchas med den.

Förslag på samverkanskrav

Feministiskt initiativ inte tagit beslut om personlig assistans borde förstatligas. Julia Bahner anser dock att det ligger i linje med Feministisk initiativs politik i övrigt och jämför med sjukvården:
– Partiet vill förstatliga sjukvården eftersom det är så olika mellan landstingen. Dessutom vill vi ha riksnormer för LSS-insatser så att det inte blir så olika mellan olika kommuner.
Ett argument mot ett förstatligande brukar vara att man i kommunerna har lokalkännedom och bättre koll på andra insatser, till exempel arbetsmarknaden. Vad säger du om det?
– Vi har ett förslag på samverkanskrav som gäller olika verksamheter så att man därigenom får en helhetssyn på personens situation. Även när det gäller andra försäkringar, ser vi att beslut står emot varandra och personer faller mellan stolarna. Men naturligtvis är det en fråga som måste utredas.

Helhetsperspektiv istället för minuträkning

Att Försäkringskassan tillämpar minuträkning vid bedömningen av assistansersättning tycker Julia Bahner är dåligt och hon menar att det inte bara är en bedömningsfråga utan också en ekonomisk fråga, som bottnar i kommunernas budget.
– Minuträknandet ser inte till hela behovet och tar inte hänsyn till individuella variationer. För enskilda personer kan behoven skifta från dag till dag.
Många anser att det är nödvändigt med någon sorts tidsräkning för att Försäkringskassan ska kunna göra rättvisa bedömningar. Hur ser du på det?
– Man ser ju vad personen gör och vad hon eller han behöver assistans till och då behöver man inte räkna på hur lång tid varje moment tar utan bara att det behövs assistans. Vi vill inte räkna viss tid som aktiv och annan tid som passiv. Det kan ju uppstå saker som inte går att förutse, och poängen med assistans är att det ska vara flexibelt. Individuella bedömningar kan inte alltid vara exakt likadana men med ett helhetsperspektiv kan man ändå få en likvärdig bedömning.

Schablonutredningen får följder för assistenterna

Julia Bahner ser en rad orsaker till att vara skeptisk till Agneta Rönns utredning om schablonbeloppet som kom fram till att assistansersättningen låg 22 kronor för högt 2013. Hon menar att det får följder för assistenterna.
– Idag saknas tillräckliga resurser för att erbjuda assistenter kompetensutveckling, kontinuerlig handledning eller att de ska få träffas och diskutera på arbetstid. De har låga löner och det kommer att förbli är ett lågstatusyrke om de inte hänger med i löneutvecklingen. Det är en viktig yrkesgrupp som det satsas för lite på.

Skattefusket mycket större än bidragsfusket

Julia Bahner säger att Feministiskt initiativ vill motverka lagförslag som ”tillåter integritetskränkningar av det slag som har varit de senaste åren” och syftar på de kontrollåtgärder som tillkom efter Susanne Billums ”fuskutredning”. Julia Bahner menar att man från borgerligt håll gärna talar om fusk och bedrägerier i personlig assistans men sällan om skattefusket i den finansiella sektorn.
– Det är otroligt mycket större belopp som vi går miste om, om man ska jämföra. De här debatterna kommer ofta när man vill göra neddragningar och inskränkningar och det blir ett sätt att motivera dessa.

Skillnaden mellan bidrag och försäkringar

Julia Bahner menar att assistansberättigade och även de som använder andra socialförsäkringsinsatser som försörjningsstöd, a-kassan, misstänkliggörs.
– Det är en tydlig politik när Alliansen säger ”bidrag” och inte ”försäkringar” som det egentligen är. Vi tror att alla människor vill bidra så mycket de kan. Många har kompetens för ett jobb men får det inte på grund av att det inte är anpassat, brist på kunskap hos arbetsgivare eller andra kringliggande faktorer.

Mot vinst men för mångfald

Feministiskt initiativ är negativa till privata vinstdrivande företag inom assistans. Men Julia Bahner säger att de å andra sidan positiva till en ”vitaliserande mångfald” och precis som Miljöpartiets Agneta Luttropp för hon SVB-bolag på tal.
– Det är en företagsform med vinstuttagsbegränsning som används väldigt lite idag. Den skulle ge möjlighet till de som har nyskapande idéer inom de här sektorerna. Vi ser inte det som något negativt men de ska inte klumpas ihop med riskkapitalbolagen som har vinstmaximering som sin huvudprincip.

Hårdare politisk styrning

Julia Bahner vill på det hela taget se en hårdare politisk styrning och säger att politik kan förändra. Ett exempel på det menar hon är bostadstandarden och hänvisar till Socialstyrelsens rapport Alltjämt ojämlik. Enligt rapporten har personer med stöd enligt LSS generellt sämre levnadsförhållanden än övriga befolkningen men med undantag just för boendestandard.
– Anledningen till det är att det finns riktade insatser och regleringar när det gäller boende. Så vill vi göra på alla områden, att helt enkelt jobba i enighet med artiklarna i FN-konventionen som vi förbundit oss till.

Vill höja ersättningsnivåerna

Begreppet medborgargolv är något som STIL arbetar med, ”för att säkerställa varje medborgares rätt till frihet, trygghet och jämlikhet”. Julia Bahner säger att de stödjer idén och att Feministiskt initiativ själva håller på att utarbeta förslag som innebär någon typ av grundtrygghet för alla, men att de inte har kommit längre än till idéstadiet.
– Vi har också förslag på att höja ersättningsnivåerna i Socialförsäkringarna; vissa har inte höjts på tio år eller mer. Ett alternativ är att kombinera det med medborgargolv eller liknande.

Positiva till att nybevilja assistans till personer över 65

Feministiskt initiativ anser att den assistansberättigade ska ha rätt att få behålla sin assistans vid sjukhusvistelse och att det ska gälla upp till sex månader. De är även positiva till att nybevilja assistans för personer över 65.
– Ja för det är skillnad på att ha en funktionsvariation och att bara vara gammal. Det passar med LSS intentioner, speciellt idag då vi lever längre och inte nödvändigtvis går i pension vid 65. Det finns många exempel på människor som inte alls får de insatser de har behov av egentligen.

Större kostnader

Julia Bahner sticker inte under stol med att Feministisk initiativs politik skulle innebära större kostnader för samhället.
– Ja, absolut. Det har skett omfattande skattesänkningar de senaste tio åren och vi vill återupprätta många av dem och ta bort orättvisa skattebidrag som RUT och ROT. RUT-avdraget är en skattesubvention som vi alla är med och betalar som går till privat städhjälp när det skulle vara bättre att subventionera vissa andra yrken inom vård och omsorg och satsa på välfärdsverksamheterna. Dessutom vill vi ta bort jobbskatteavdrag för de som tjänar mer än 30 000, införa fler miljöskatter plus olika skatter i finanssektorn.
Finns det en gräns för hur mycket personlig assistans får kosta trots att det är en rättighetslagstiftning?
– Vi tror ju at vi kan ge den välfärd som människor behöver men att vi måste prioritera om i statsfinanserna och höja skatteintäkterna.

Tagit ställning för en rödgrön regering

Julia Bahner säger att Feministiskt initiativ har tagit ställning för att stödja en rödgrön regering. De ser mest likheter med det rödgröna blocket och anser att Alliansens politik de senaste åren bidragit till sämre livsvillkor för ”den här gruppen och många andra marginaliserade grupper i samhället”.
– Men däremot utesluter vi inte samarbeten i enskilda frågor med till exempel Folkpartiet som har en hel del bra politik på just det här området.
I DN/Ipsos väljarundersökning som publicerades nu på morgonen låg Feministiskt initiativ över 4-procentspärren och skulle kunna bli ett regeringsparti…
– Om de vill ha oss.
Är det något ni pratar om?
– Vi diskuterar olika scenarion. Det är alltid svårt innan vi har varit i några förhandlingar och innan vi vet hur de andra ställer sig till oss. Det viktiga för oss är att få igenom vår politik. Då kan det vara strategiskt att sitta i regering, eller inte, beroende på hur förhandlingarna blir, säger Julia Bahner.

Julia Bahner intervjuades av Erik Tillander 2014-09-05


Skicka sidan till: