Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?

Riksdagspartiernas loggorEn promemoria på remiss föreslår att andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet. Men den föreslår samtidigt att det skrivs in i LSS lagtext att övriga grundläggande behov ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär", vilket innebär att de delas upp i integritetsnära delar.

Funktionsrättsrörelsen varnar för att detta permanentar dagens hårda rättspraxis.

Vad säger riksdagspartierna? Ja, L, KD, V och SD vill lagstifta om att alla grundläggande behov räknas i sin helhet. C och MP antyder att de vill det. S och M lovar inget.

Partirepresentanter som besvarar frågorna

logga Centerpartiet
Center­partiet
Sofia Nilsson
Ledamot
Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänster­partiet
Maj Karlsson
Ledamot
Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljö­partiet
Pernilla Stålhammar
Ledamot
Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna
Bengt Eliasson
Ledamot
Socialutskottet
logga Moderaterna
Moderaterna
Camilla Waltersson Grönvall
Ledamot
Socialutskottet
logga Kristdemokraterna
Krist­demokraterna
Pia Steensland
Socialutskottet
logga Sverigedemokraterna
Sverige­demokraterna
Carina Herrstedt
Ledamot
Socialutskottet
logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Mikael Dahlqvist
Ledamot
Socialutskottet

Frågor till riksdagspartierna

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

  1. Hur ser du på att promemorian föreslår att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov utan att delas upp i integritetsnära delar eller med avdrag för föräldraansvar?
  2. Hur ser du på att promemorian samtidigt föreslår att det ska skrivas in i LSS lagtext att grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär".
  3. Vilka konsekvenser skulle det få om det skrivs in i LSS lagtext att grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär".
  4. Hur ser du på kritiken från funktionsrättsrörelsen att den hårda rättspraxis som utvecklats efter 2009 permanentas om det skrivs in i lagtext att grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär"?
  5. Hur ser du på kritik mot att promemorian innebär att de grundläggande behoven kommunikation och ”ingående kunskap om den funktionshindrade” kommer att delas upp i integritetsnära delar, vilket inte görs i rättspraxis idag.
  6. Vill du ha en lagändring så att ALLA grundläggande behov räknas i sin helhet utan att delas upp i integritetsnära delar?
  7. Finns det andra lagändringar eller reformer ni anser behövs?
  8. Är det något du vill tillägga?

1. Hur ser du på att promemorian föreslår att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov utan att delas upp i integritetsnära delar eller med avdrag för föräldraansvar?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Dessa frågor rör ju en promemoria som just nu är ute på remiss. De politiska partierna i riksdagen, inklusive Socialdemokraterna, har därför ännu inte tagit ställning till innehållet i promemorian. Vi måste först se hur förslaget ser ut, när regeringen fattat beslut om propositionen. Svaren som jag ger här är därför mina bedömningar och inte ställningstagande från partiet, eftersom det ännu inte finns några förslag att ta ställning till.

Socialdepartementet har försökt hitta en lösning som ska ge dem som behöver assistans vid andning och sondmatning också ska få det och att det ska räknas in i det grundläggande behovet. Det ska heller inte i framtida lagprövning riskera att anses vara del i ett föräldraansvar. Jag har i dagsläget inga invändningar.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Anledningen till att man vill att just andning och sondmatning skall räknas i sin helhet är att samarbetspartierna vet att lagändringen annars skulle bli helt verkningslös. För oss bevisar det bara att domen från 2009 grundproblemet till det haveri vi ser inom den personliga assistansen idag.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Bra och viktigt - en förutsättning för att förslaget ska kunna genomföras.
logga Liberalerna
Liberalerna

Syftet med just det här förslaget är att andning och sondmatning ska bli assistansgrundande, varken mer eller mindre. Detta är bra och viktigt. Dels är det ett viktigt vallöfte som skall infrias, dels är det ett litet men ack så viktigt steg att återupprätta rätten till assistans för personer med stora behov.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Detta är en förändring Centerpartiet ser positivt på och som har sin grund i Januariavtalet. Vi har haft en tydlig ambition om att andning och sondmatning i sin helhet ska ge rätt till personlig assistans utan att delas upp i integritetsnära delar eller innebära avdrag för föräldraansvar. Vi anser att den rättspraxis som utvecklats varit för snäv då den inte tagit hänsyn till det för- och efterarbete som varit nödvändigt för att kunna ge hjälp med andning och sondmatning. I detsamma har den rättspraxis som utvecklats i förhållande till föräldraansvaret rörande fall där barn behöver hjälp med andning och sondmatning gjort att ett antal familjer förlorat personlig assistans vid behov av hjälp med andning och sondmatning. I enlighet med Januariavtalet har samarbetspartierna kommit överens om att personlig assistans för grundläggande behov i form av hjälp med andning och sondmatning ska återställas. För oss är det viktigt att lagen om rätt till stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) återgår till att uppfylla den ursprungliga intentionen om att vara en rättighets- och frihetslagstiftning.

logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna menar att regeringen måste fullfölja riksdagens beslut att ta fram ett lagförslag som säkerställer att behov av hjälp med andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov som ska ge rätt till personlig assistans. Det är olyckligt att regeringen är så långsam och oförberedd att förslagen fortfarande inte är genomförda på ett rimligt sätt.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det är anmärkningsvärt att nedskärningarna inom assistansersättningen har gått så långt att andning och sondmatning inte räknas som grundläggande behov. Men givet det läget är det positivt att lagändringen är på gång för att säkerställa att samtliga moment för andning och sondmatning ska räknas. Vi är dock kritiska till att lagändringen har dragit ut på tiden. S/MP-regeringen och dess samarbetspartier C och L har upprepade gånger tvingats backa på grund av brister i lagförslagen under processens gång. Människor med omfattande funktionsnedsättning tvingas nu vänta ytterligare ett år på stöd som de behöver för att klara sin vardag. Vi är också kritiska till att regeringen inte samtidigt säkerställer att helheten för samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande.
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi har sedan tidigare sagt att det är viktigt att säkerställa att alla moment vid samtliga grundläggande behov ger rätt till personlig assistans. De grundläggande behoven måste med självklarhet anses vara av integritetsnära karaktär; annars frångår man LSS grundläggande intentioner. Det är också ett begrepp som vi vill ta bort eftersom vår uppfattning är att grundläggande behov per definition är integritetsnära och av mycket personlig karaktär.

2. Hur ser du på att promemorian samtidigt föreslår att det ska skrivas in i LSS lagtext att grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär". (och då kunna delas upp i integritetsnära delar)

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Man kan inte i lag göra undantag från något som inte finns i lagen. Därför måste praxis kodifieras så att det går att göra undantag. Detta innebär inte en skärpning av praxis, utan bara att det som efter domar i HFD redan är praxis nu skrivs in så att det går att lagstifta om undantag.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Om ett sådant förslag skulle bli verklighet så är det slutet för den statliga assistansen. Att skriva in i lagtext den praxis som gör det i princip omöjligt att få assistans och som bidragit till ett mycket kränkande beslutsförfarande ser vi som en katastrof. Vad man i så fall gör från regeringens och C,L är att rädda ett drygt 100 tal genom att undanta för sondmatning och andning men slå undan benen för 1000-tals genom att lagstifta om praxis.

Det skulle dessutom betyda ett stort skifte i förhållningssättet från politiken när det kommer till den personliga assistansen. Den förra S ledda regeringen har försvarat sig med att ingen lagändring har gjorts som har förändrat bedömningarna. Man har bara följt praxis. Men nu skulle man då ändra genomföra en lagändring som i princip blir slutet för assistansen som den var tänkt. Det är väldigt allvarligt. Som jag ser det innebär det att man bryter mot Funktionsrättskonventionen eftersom det här innebär att Sverige fråntar människor rättigheter det en gång haft rätt till.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det anses vara en så kallad kodifiering av det rättsläge som redan råder och ska inte betydanågon annan skillnad än att det tydliggörs vad undantaget handlar om. Att det sedan är bekymmersamt med uppdelningen i olika typer av grundläggande behov och hur det hanteras håller jag och vi i mp helt med om. Vi skulle vilja ändra på detta, men det är en större fråga som dessvärre inte kan tas om hand här och nu.
logga Liberalerna
Liberalerna

Vi vet att det finns en stor oro för att det förslag som är aktuellt just nu istället kommer att försämra möjligheterna till assistans för andra grupper. Det är inte syftet men vi i Liberalerna tänker inte gå med på att det ens blir en oönskad effekt.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Den centrala principen om att hjälp med grundläggande behov ska vara av ”privat och integritetskänslig karaktär” för att beaktas, finns inte uttryckt i LSS idag utan är en del av den rättspraxis som utvecklats i tolkningen av lagen. Av avgörandet HFD 2018 ref. 21 framgår att sondmatning ska likställas med intag av måltid. Enligt denna dom bör enbart själva näringstillförseln – från påkoppling av sondslang till urkoppling av denna – innefattas i begreppet måltid, medan förberedelser och efterarbete, t.ex. rengöring av sondsprutan, faller utanför. Det är denna rättspraxis som gjort att personer som tidigare haft rätt till personlig assistans för hela momentet, inklusive för- och efterarbete kopplat till andning och sondmatning, har förlorat detsamma. Nu när det blir fråga om att reglera ett undantag från principen finns det anledning att kodifiera praxis i lag för att tydliggöra att undantaget innebär att tidigare rättspraxis inte kan appliceras i bedömningen av detta stödbehov (andning och sondmatning). Kodifieringen ska inte tolkas som en förändring i sak eller förändrad rättspraxis för andra delar av LSS. I ett fall där lagstiftningen inte hade tydliggjort undantaget av rättspraxis genom en kodifiering i lag finns risk för att myndigheter och domstol fortsatt skulle döma enligt tidigare rättspraxis genom att hänvisa till Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) tidigare
logga Moderaterna
Moderaterna
Det finns en stark oro från berörda att regeringens promemoria kommer innebära att i grunden välmenande förslag gällande hjälp och stöd med andning och sondmatning samtidigt medför att andra grundläggande behov hamnar i kläm avseende rätten till personlig assistans. Det är anmärkningsvärt att regeringen i statsbudgeten för år 2020 prognosticerar att antalet personer som är berättigade till assistansersättning ska minska från 14 596 år 2018 till 13 553 år 2022.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna

Regeringen menar att det är nödvändigt att föra in rådande rättspraxis angående mycket privat och integritetskänslig karaktär i lagen för att kunna göra undantag för andning och sondmatning. Samtidigt är det oroande att den rättspraxis som är orsaken till att många människor med omfattande funktionsnedsättning idag inte har rätt till personlig assistans nu föreslås skrivas in i lagen. Vi kristdemokrater vill istället se över andra lagtekniska möjligheter angående andning och sondmatning och lagstifta bort denna rättspraxis för att återupprätta intentionen med LSS. Det vore ett högt pris om rätten till assistans för andning och sondmatning räddas på bekostnad av övriga grundläggande behov.

logga sd
Sverigedemokraterna

Jag är emot det därför att jag menar att det är viktigt att upprätthålla de ursprungliga intentionerna med reformen, där det framgår att alla de grundläggande behoven är av mycket personlig karaktär. Jag vill snarare att det förtydligas att de grundläggande behoven i sig själva är kvalificerade och integritetskänsliga. Av förarbetena står följande gällande personlig assistans och ”grundläggande behov”:
Assistansen skall vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Avgörande bör vara att den enskilde behöver personlig hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig och klä av sig, för att inta måltider eller för att kommunicera med andra.


3. Vilka konsekvenser skulle det få om det skrivs in i LSS lagtext att grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär". (och då kunna delas upp i integritetsnära delar)

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Ja det innebär att det blir en kommunalisering av den personliga assistansen. Då är denna fantastiska frihetsreform faktiskt förlorad.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Detta måste juridisk expertis svara på.
logga Liberalerna
Liberalerna

Syftet med detta endast att det ska bli möjligt att förbättra för dem som behöver hjälp med andning och sondmatning, utan att det blir sämre för någon. Liberalerna har varit pådrivande för att detta ska vara tydligt i texterna. Det står t ex att ”Tillägget är endast en kodifiering av gällande rätt och någon ändring i sak är inte avsedd (se prop. 1992/93:159 s. 64 och 174 f., RÅ 2009 ref. 57 och HFD 2018 ref. 21).” (och liknande formuleringar på ett par ställen till).

Många funktionshinderorganisationer är ändå mycket oroliga att detta i praktiken ska innebära en skärpning av principen om integritetsnära. Även om domen från 2009 redan gäller lika tungt som lag har det ett symbolvärde att en dålig princip lyfts in i lagen, och de är oroliga över att det skulle det ännu svårare att ändra den.

De juridiska experter Liberalerna har varit i kontakt med menar att det inte finns någon sån risk. Men funktionshinderorganisationernas praktiska erfarenheter är också viktiga. Det är just därför alla lagförslag måste skickas på remiss innan de blir verklighet (och det är bland annat därför det tar så lång tid att ändra lagar). Vi kommer att lyssna noga på deras synpunkter i det fortsatta arbetet med att utforma det här lagförslaget. Om det behövs kommer vi att driva på för ännu tydligare skrivningar för att säkerställa att det här innebär förbättringar för några, men inga försämringar för någon annan.
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Kodifieringen av praxis innebär inte en förändring i sak, och ska inte innebära en tolkningsförändring för de som idag är beviljade personlig assistans enligt rådande praxis. Detta förtydligande i lag är till för att reglera ett undantag från praxis för de som förlorat sin personliga assistans för hjälp med andning och sondmatning. Kodifieringen i lagtext är en nödvändighet för att reglera detta undantag, varför detta nu skrivits in i den promemoria som gått ut på remiss. Centerpartiet kommer också att ta stor hänsyn till den remissomgång som nu genomförs för att lyssna in eventuella synpunkter. Är det så att lagförslaget kan komma att påverka ytterligare delar i LSS på ett oönskat sätt kommer vi självklart att se över hur detta kan förhindras.

logga Moderaterna
Moderaterna
Detta måste analyseras noggrant. LSS-reformens helhet får inte äventyras genom att olika förslag som syftar till att utveckla och förbättra den personliga assistansen samtidigt kan komma att riskera att andra delar av reformen försämras och leda till att ännu färre personer får rätt till personlig assistans i framtiden. Vi utgår ifrån att regeringen tar sitt helhetsansvar och utformar lagstiftning som säkerställer rätten till personlig assistans.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Konsekvenserna riskerar att bli förödande. Vi kristdemokrater anser att det strider emot intentionen med LSS att bryta upp de grundläggande behoven i små beståndsdelar på detta sätt. De grundläggande behoven i sig – i sin helhet - är av mycket privat och integritetskänslig karaktär. De som främst har drabbats av dagens tuffa lagpraxis, är de som ansöker om assistans för första gången och de som inte hade turen att räddades av stoppet av två-årsomprövningarna. Om det skulle föras in i lagtexten att grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans ska vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär i kombination med att två-årsomprövningarna återupptas skulle sannolikt tusentals av de personer med omfattande funktionsnedsättning som idag har personlig assistans hamna under 20-timmarsgränsen och därmed förlora sin statliga assistansersättning. Det vore förödande.
logga sd
Sverigedemokraterna
Det skulle kunna medföra att färre moment i de grundläggande behoven räknas som assistansgrundande och att den tid som trots allt räknas in därför inte rent praktiskt kan tillgodose det faktiska behovet.

4. Hur ser du på kritiken från funktionsrättsrörelsen att den hårda rättspraxis som utvecklats efter 2009 permanentas om det skrivs in i lagtext att grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär"? (och då kunna delas upp i integritetsnära delar)

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Jag förutsätter att man för in det i sina remissvar och sedan får departementet bedöma vad som behöver göras för att säkerställa att avsikten med förslaget genomförs. De här förbättringarna som genomförs ska ju inte få konsekvenser på andra bedömningar inom LSS:
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi delar den uppfattningen.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Jag kan förstå att det finns oro för att detta i praktiken skulle kunna få en betydelse, även om inte avsikten är sådan. Det är viktigt att sådana synpunkter och eventuella olika juridiska ställningstaganden i detta kommer fram under remissrundan. Självklart är inte avsikten att läget på något sätt ska försämras, tvärtom.
logga Liberalerna
Liberalerna

Vi har nästan dagliga kontakter med företrädare för funktionshinderorganisationer och assistansanordnare (och deras jurister), och vi lyssnar mycket noga på vad de säger. Vi lyssnar också på regeringskansliets opolitiska tjänstemän och på oberoende assistansjurister, men då en hel del av dessa samtal förs i förtroende kan jag inte redogöra för vem som sagt vad. Många verkar göra bedömningen att lagförslaget i sig inte skulle försämra för någon (eftersom praxis redan gäller lika tungt som lag), men en del, framförallt från funktionshinderorganisationer, befarar att det på sikt skulle göra det svårare att göra andra förbättringar av lagen.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Vi bedömer att den enda vägen för att frångå rådande praxis för de i behov av hjälp med andning och sondmatning, och återställa stödet till dessa, är genom att reglera ett undantag i lagstiftningen. Detta kräver en kodifiering av rådande praxis för att säkerställa att myndigheter inte kan applicera tidigare rättspraxis i framtida bedömningar av detta hjälpbehov. Då det är myndigheter och rättsväsende som har i uppgift att tolka lagen är den rättspraxis som utvecklas inte styrd av politiken. Politiken kan därför i lagstiftning enbart markera undantag från praxis eller förändra hela lagstiftningen på ett sådant sätt att rådande rättspraxis blir omöjlig att applicera. Det senare skulle kräva en större utredning vilket riskerar att förlänga processen ytterligare och skapa en osäkerhet för alla de som idag förlorat assistansen för hjälp med andning och sondmatning. Samtliga riksdagspartier har ställt sig bakom tillkännagivanden om att den personliga assistansen till personer som har rätt till hjälp med andning och sondmatning bör återställas skyndsamt, detsamma framgår även av januariavtalet, varför vi valt att föreslå ett undantag från praxis i lag. Centerpartiet vill dock vara tydliga med att vi framgent önskar ta ett helhetsgrepp om lagstiftningen för att se över i vilken mån lagstiftningen uppfyller sitt syfte med att vara en rättighets- och frihetslagstiftning. Vi ser dock också ett akut behov av att säkerställa assistansen till de i behov av hjälp med andning och sondmatning idag.

logga Moderaterna
Moderaterna
Vi uppfattar att funktionsrättsrörelsen vill att regering och riksdag säkerställer att samtliga grundläggande behov ska anses vara av integritetsnära karaktär i sin helhet vid bedömningen av den enskildes rätt till personlig assistans. Därtill att funktionsrättsrörelsen anser att detta vore ett avgörande steg i strävan att återupprätta intentionerna i LSS-lagstiftningen gällande rätten till personlig assistans.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi kristdemokrater instämmer i kritiken och delar oron. Vi gör vårt yttersta för att uppmärksamma regering och riksdag på detta genom motioner och interpellationer.
logga sd
Sverigedemokraterna

Det var inte så det var tänkt från början och det är politikens uppgift att ta kommando över frågan för att upprätthålla lagens ursprungliga intentioner, att de grundläggande behoven per definition är såväl kvalificerade som integritetsnära.
Jag hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och lyssnar på den massiva kritik som redan finns och återkommer med ett omarbetat och väl genomtänkt förslag där det framgå att alla de grundläggande behoven ska ses som kvalificerade och integritetskänsliga

5. Det har även kritiserats att promemorian innebär att de grundläggande behoven kommunikation och ”ingående kunskap om den funktionshindrade” kommer att delas upp i integritetsnära delar, vilket inte görs i rättspraxis idag, Hur ser du på det?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Har inte kollat närmare på det men min spontana reaktion är att jag inte begriper hur det ska mätas. För mig låter det som att det helt enkelt inte längre kommer vara assistansgrundande med ingående kunskap om den funktionshindrade.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Jag har inte någon uppfattning om det finns risk för detta. Men om det är så vore det mycket olyckligt. Men självklart kommer alla aspekter som lyfts i remissrundan noga gås igenom.
logga Liberalerna
Liberalerna

Liberalerna har inte "godkänt lagförslaget", vi har godkänt att lagförslaget skickas på remiss så att fler (framförallt funktionshinderorganisationerna) får möjlighet att påverka det så att det fyller sitt syfte. Syftet med just det här förslaget är att andning och sondmatning ska bli assistansgrundande, varken mer eller mindre. (sen finns det, som jag beskrivit mer utförligt i den pm du kommenterar, andra förslag på gång som syftar till större förbättringar för fler). Sista ordet är verkligen inte sagt.

Vi kommer att ta all den hjälp vi behöver för att säkerställa att vi kan göra det som utlovats i januariavtalet -- i detta steg, att rätten till assistans vid behov av andning och sondmatning ska återställas.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Syftet med kodifiering av rådande rättspraxis är inte att förändra lagtolkning för några andra delar än för andning och sondmatning, och ska inte innebära en förändring i sak, vilket också förtydligas i promemorian. Centerpartiet vill även vara tydliga med att remissomgången är till för att lyssna in åsikter och synpunkter som kan vara relevanta i bedömningen av lagändringen, och kommer att titta vidare på kommentarer som berör huruvida lagändringen kan komma att påverka några ytterligare delar i assistanslagstiftningen.

logga Moderaterna
Moderaterna
Detta måste analyseras noggrant. LSS-reformens helhet får inte äventyras för att olika förslag som syftar till att utveckla och förbättra den personliga assistansen samtidigt kan komma att riskera att andra delar av reformen försämras. Vi utgår ifrån att regeringen tar sitt helhetsansvar.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi har svårt att se hur detta ska kunna förenas med karaktären på dessa grundläggande behov. Om lagförslaget skulle gå igenom skulle det sannolikt medföra omfattande tillämpningsproblem. Dessa grundläggande problem är främst till för personer mer psykisk funktionsnedsättning och risken är att tillämpningen kommer medföra än mer restriktiv och oförutsägbar rätt till assistans för dessa människor än vad den är idag.
logga sd
Sverigedemokraterna
Jag har full förståelse för den kritiken. Intentionerna och tidigare beslut säger att den som behöver hjälp med grundläggande behov även ska ha rätt till insatsen för andra kvalificerade personliga behov i sin livsföring om dessa inte tillgodoses på annat sätt. (bet. 1995/96:SoU15)
Meningen har således varit att de grundläggande behoven per definition är såväl kvalificerade som integritetsnära och därför är någon ytterligare prövning utöver grundläggande behov helt överflödig.


6. Vill du ha en lagändring så att ALLA grundläggande behov räknas i sin helhet utan att delas upp i integritetsnära delar? När bör den isåfall införas?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Absolut. Det har vi drivit aktivt i 10 år nu sedan funktionshinderrörelsen uppmärksammade konsekvenserna av domen från 2009 och tolkningen av den. Vi vill återgå till det som var grundtanken med lagen. Att människors behov ska ses i en helhet och insatsen bedömas för att ge möjlighet till lika levnadsvillkor. Det borde skett för längesedan.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Personligen skulle jag vilja det. Det optimala är ju att varje människas enskilda situation ska ge rätt till det stöd som just den enskilda unika individen behöver. Och att slippa fyrkantiga bedömningsinstrument som inte blir bra.
Stöd och insatser skulle behöva utformas så att det känns bra, tryggt och begripligt hur ens liv ska fungera i vardagen. Att få tillgång till så bra hjälpmedel som möjligt gör också att självständighetsgraden kan öka på ett sätt som tidigare var omöjligt. En väldigt viktig del.

logga Liberalerna
Liberalerna

Ja, självklart. Liberalerna har krävt det så länge den funnits, sedan 2009. Men det kräver att man gör om hela LSS i grunden och det är ett arbete som skulle ta lång tid – samtidigt som det inte finns tillräckligt stort stöd för bland andra partier att sedan få igenom förändringarna. Därför har vi valt att nu medverka till de stegvisa förbättringar som det finns ett brett stöd för, som kan genomföras snabbare.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet vill att assistanslagstiftningen ska vara en rättighets- och frihetslagstiftning. Detta innebär att vi önskar se en lagstiftning som uppfyller sitt syfte med att garantera stöd och service till de i behov av hjälp med grundläggande behov i sin helhet. Den rättspraxis som utvecklats har på flera sätt visat sig resultera i för snäva tolkningar av det hjälpbehov som ska grunda rätt till assistans. Centerpartiets ambition är att driva på för lagändringar, både inom ramen för det som är överenskommet i januariavtalet, och det som faller utanför, för att garantera att lagstiftningen uppfyller sitt ursprungliga syfte. Centerpartiet vill bevaka utfallet av de tidigare inrättade utredningarna, och i det fall dessa inte bedöms ge tillräckligt med underlag, driva på för en ny utredning där assistanslagstiftningens ändamålsenlighet i sin helhet kan undersökas. Även detta bör göras så snart som möjligt.
logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna vill säkerställa assistansreformens långsiktiga hållbarhet. I valrörelsen 2018 lovade Socialdemokraterna att ta initiativ till en bred politisk överenskommelse. Men hittills har ingen sådan inbjudan nått oss. Vi förespråkar en bred politisk överenskommelse som långsiktigt kan säkerställa villkoren för rätt till personlig assistans.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja! Vi kristdemokrater driver på i riksdagen för att denna livsnödvändiga lagändring ska komma tillstånd så snart om möjligt. Vi har även budgeterat för det i vår skuggbudget inför 2020.

logga sd
Sverigedemokraterna
Ja, eftersom jag ställer mig bakom de ursprungliga intentionerna att de grundläggande behoven per definition är såväl kvalificerade som integritetsnära så borde alla moment vid samtliga grundläggande behov också ge rätt till personlig assistans, precis som det från början var tänkt. I och med det menar vi också att begreppet integritetsnära är helt överflödigt och skapar mer problem än vad det skapar tydlighet.

7. Vill du se andra lagändringar när det gäller personlig assistans, vilka isåfall?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Med tanke på historiken kring LSS och praxis behövs förändringar som garanterar att stödet och hjälpen finns där för de människor som behöver det. Det vore bra om vi kunde använda utredningen ”översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” som grund. Jag vill samtidigt understryka att vi inte delar alla förslag till ändringar. Men min personliga uppfattning är att det vore önskvärt att få in remissvar och därifrån i bred dialog komma vidare. Att stifta nya lagar tar tid och då är vissa delar i utredningen bra för att snabbare komma vidare.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Vi vill att lagen ses över utifrån alla de domar från 2009 och fram tills idag. Därefter vill vi att lagen justeras så att vi återgår till det som var grundintentionen med lagen. Vi vill också att den personliga assistansen förstatligas.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Barnkonventionen träder snart i kraft och det är viktigt att göra en genomlysning av en rad olika samhällsfunktioner i ljuset av barnkonventionen. Så även assistansen.
logga Liberalerna
Liberalerna

Ja, vi vill se en rad förändringar. Bl. a. vill vi att staten tar ansvaret för hela den personliga assistansen. Vi vill införa en behovsprövning istället för personkretsarna och att betydligt fler behov skall bli assistans-berättigande. Detta och annat är inget som kan införas över en natt utan kräver ett gediget lagstiftningsarbete med en helt ny och modern LSS-lag.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Centerpartiet har som ambition att återställa assistanslagstiftningen till dess ursprungliga intention. Assistanslagstiftningen är i grunden till för att garantera en rättighetslagstiftning, och denna är sprungen ur en tydlig frihetsreform. Centerpartiet vill se till att lagstiftningen återgår till att uppfylla detta syfte. Om ytterligare lagändringar behövs för att återgå till dessa grundintentioner är vi beredda att se över samtliga av dessa.

logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna förespråkar att staten ska ta över huvudmannaskapet för personlig assistans. Det är tydligt att ingen idag tar det helhetsansvar som är nödvändigt. Det är politikens uppgift att säkerställa att de som har rätt till personlig assistans också ska få det. Det ansvaret kan vi inte överlåta till domstolar.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja, vi beskriver helheten runt vår syn på den personliga assistansen i KDs kommittémotion i riksdagen ”2019/20:3320, En värdig och medmänsklig funktionshinderpolitik”. Vi vill bland annat att staten ska vara ansvarig för assistansersättningen, återupprätta rätten till assistans för kommunikation som grundläggande behov samt att arbete och utövande av föräldraskap ska anses vara grundläggande behov.

logga sd
Sverigedemokraterna
Jag vill vänta och se hur regeringens förslag landar.

8. Är det något du vill tillägga?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Dessa frågor rör ju en promemoria som just nu är ute på remiss. De politiska partierna i riksdagen, inklusive Socialdemokraterna, har därför ännu inte tagit ställning till innehållet i promemorian. Vi måste först se hur förslaget ser ut, när regeringen fattat beslut om propositionen. Svaren som jag ger här är därför mina bedömningar och inte ställningstagande från partiet, eftersom det ännu inte finns några förslag att ta ställning till.

Att den unika rättighetslagen ska värnas. Jag ser kommande förslag om andning och sondmatning som ett steg på vägen. Men mer återstår att göra.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Vi är oändligt trötta på den här smyg nedmonteringen som successivt sker med den personliga assistansen. I två mandatperioder i rad har den S, MP ledda regeringen nu tillsammans med C och L låtit assistansen haverera. När kritiken sen blivit för hård har de ljutit lite olja på vågorna för att dämpa den värsta kritiken men sen i nästa steg fortsätt sänka den här rättighetslagstiftningen.

Det är fullständigt inhumant att låta 1000-tals människor liv och rättigheter slås i spillror på det här sättet utan att agera för långvarig förändring.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Nej, inte i nuläget.
logga Liberalerna
Liberalerna

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Centerpartiet vill framgent även se över huvudmannaskapet för hela assistansen. Det finns en uppenbar problematik i att assistanslagstiftningen idag har ett delat huvudmannaskap. Centerpartiet skulle vilja se ett statligt huvudmannaskap för hela assistansen.

logga Moderaterna
Moderaterna
Moderaterna värnar om att lagstiftningen gällande personlig assistans ska utformas så att de människor som behöver samhällets stöd allra mest också ska få det. Hjälp och stöd med andning och sondmatning är det mest grundläggande behov som finns och dessa ska berättiga till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ingenting annat duger. Att detta tar så lång tid att genomföra är orimligt och skapar oro hos berörda personer vilket är djupt olyckligt.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi upplever att personlig assistans mer och mer ses som en vård- och omsorgsinsats. Vi kristdemokrater anser att det är viktigt att LSS återgår till grundintentionen. LSS ska fortsatt vara en frihetsreform som ska säkerställa att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället på sina egna unika villkor. Det handlar om mänskliga rättigheter och vilket samhälle som vi vill ha.
logga sd
Sverigedemokraterna
Det är viktigt att inte luta sig allt för mycket på rättspraxis utan nu är det läge att forma och förtydliga lagen utifrån hur den var tänkt och även göra de förbättringar som behövs. Kan lagen en gång tolkas fel så kanske förtydliganden är på sin plats.


Skicka sidan till: