Lena Hallengren intervjuas om lagförslaget om andning och sondmatning

Lena HallengrenAndning och sondmatning ska inte delas upp i integritetsnära delar utan vara assistansgrundande i sin helhet. Regeringen har däremot inga planer på att göra likadant med andra grundläggande behov utan vill tvärtom skriva in i lagtexten att de ska vara "av mycket privat och integritetskänslig karaktär".
– Man kan inte i lag göra undantag från något som inte finns i lagen. Detta innebär inte en skärpning av praxis, säger Lena Hallengren.

Regeringen har i en promemoria föreslagit att andning och sondmatning som ingår i det grundläggande behovet måltider, ska räknas som grundläggande i sin helhet från 1 juli 2020. Enligt ett tidigare lagförslag ska andning bli ett grundläggande behov från 1 nov 2019. Lena Hallengren säger att det nya lagförslaget innebär att hela tiden för andning och sondmatning räknas med vid bedömningen om en person har 20 timmar grundläggande behov/vecka.
– Det handlar kort och gott om att hela momentet ska vara grundande för assistans, inte bara den del som räknas som integritetsnära.

Inget ska kunna räknas som föräldraansvar

Även hjälpbehov vid andning/sondmatning som ryms inom normalt föräldraansvar ska kunna ge rätt till personlig assistans, fortsätter Lena Hallengren.
Betyder det att ingen del av behov för andning och sondmatning ska kunna räknas som föräldraansvar?
– Ja.

”mycket privat och integritetskänslig karaktär" skrivs in i LSS

Promemorian föreslår samtidigt att det ska skrivas i LSS lagtext att grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär". Brukarorganisationer som STIL, JAG, IfA, KFO och Funktionsrätt är mycket kritiska till detta och anser att dagens restriktiva tillämpning permanentas om detta skrivs in i LSS.
Varför vill ni skriva in i LSS att de grundläggande behoven (förutom sondmatning/andning) är av mycket privat och integritetskänslig karaktär?
– Man kan inte i lag göra undantag från något som inte finns i lagen. Därför måste praxis kodifieras så att det går att göra undantag. Detta innebär inte en skärpning av praxis, utan bara att det som efter domar i HFD redan är praxis nu skrivs in så att det går att lagstifta om undantag, säger Lena Hallengren.

”bekräftar bara den rättspraxis som redan gäller”

I promemorian står det på sig 21: ”Den centrala principen att hjälp med grundläggande behov ska vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär för att beaktas finns inte uttryckt i LSS. När det nu blir fråga om att reglera ett undantag från principen finns det anledning att ta in huvudregeln i lagen.” Lena Hallengren menar att detta bara innebär är en bekräftelse av gällande rättspraxis.
– Detta i fråga är endast en kodifiering av gällande rätt och är inte avsedd att innebära någon ändring i sak.

Inga planer på att fler grundläggande behov ska räknas i sin helhet

Att andning och sondmatning inte ska kunna delas upp i integritetsnära delar gör att de skiljer ut sig från övriga grundläggande behov, som alltså fortfarande ska delas upp i integritetsnära delar i Försäkringskassans bedömning.
Vill du även ändra lagen så att ALLA grundläggande behov räknas i sin helhet?
– Det skulle betyda en mycket stor förändring och kräva ett omfattande utredningsarbete. Det är inget vi har planerat för nu, utan vi kommer i nästa steg ta oss an att säkra rätt till assistans för egenvård, för tillsyn och dessutom ett arbete med att generellt smalna av föräldraansvaret. Efter det kommer vi också titta över frågan om huvudmannaskapet, säger Lena Hallengren.
Behövs det en ny utredning om huvudmannaskapet?
– Lagändringar kräver alltid beredningsunderlag, genom exempelvis en utredning som sedan remitteras.

Berör ett hundratal personer

Lagförslaget är ett resultat av januariavtalet mellan S-MP-regeringen och Liberalerna och Centern, säger Lena Hallengren. Lagändringen 1 nov om att andning blir ett grundläggande behov antas leda till att ett femtiotal kommer att beviljas assistansersättning
Hur många fler bedömer du kan få assistans efter lagändringen 1 juli 2020?
– Det är väldigt svårt att bedöma eftersom det inte finns några register på vem som har behov av vad, men vi tror att det kanske handlar om något hundratal.

Utredning tillsätts innan året är slut

Lena Hallengren säger att regeringen snart kommer att tillsätta en utredning som ska behandla rätt till assistans för egenvård, tillsyn och en avsmalning av föräldraansvaret.
– Den kommer innan året är slut.

Kan utvecklingen vändas?

Regeringens förslag till lagändringar för andning och sondmatning antas beröra totalt runt 150 personer. Samtidigt har antalet assistansberättigade minskat med nästan 2000 sedan okt 2015, och minskningen fortsätter månad för månad. Fler än åtta av 10 som söker assistans första gången får avslag.
Kommer lagändringarna i nov 2019 och juli 2020 att ändra på detta eller kommer det fler åtgärder?
– Det behövs många steg för att stärka assistansen. Det här kommer hjälpa en liten grupp med mycket stora behov, och är därför mycket viktigt. Men sedan behöver vi göra mer, exempelvis kring egenvård och tillsyn, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg 2019-10-11

Vidare läsning

Stark kritik från Brukarrörelsen mot regeringens lagförslag

Promemoria: Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Pressmeddelande Socialdepartementet

Proposition 2018/19:145 - Personlig assistans för hjälp med andning

Skicka sidan till: