Pia Steensland, Kristdemokraterna – ”Förvånande att socialministern inte tar avstånd från Expertmetoden”

Pia SteenslandForskning visar att Expertmetoden inte är lämplig för att bedöma omfattning av fusk i välfärdssystem. Den har även raserat förtroendet för assistansersättning hos allmänhet och beslutsfattare, säger Pia Steensland.

Pia Steensland ställde nyligen en skriftlig fråga till Socialminister Lena Hallengren vad hon anser om användandet av Expertmetoden för att bedöma omfattningen av fusk/kriminalitet i assistansersättning. Lena Hallengrens svar var att det är upp till myndigheter eller utredningar att själva bedöma vilka metoder de vill använda. Pia Steensland är besviken på svaret.
– Det förvånar mig att socialministern inte tar avstånd ifrån Expertmetoden och de uppskattningar av felaktiga utbetalningar som är framtagna med hjälp av den. Det hade jag förväntat mig. Ansedda forskare, och nu också Försäkringskassan, betonar att metoden är olämplig och skapar en överdriven bild av hur utbrett problemet med fusk och kriminellt utnyttjande inom assistansersättningen är. Det borde socialministern och regeringen ta intryck av.

Kvalificerade gissningar

Expertmetoden ”Expert elicitation” innebär att experter på området, tex inom Försäkringskassan, gör (i brist på konkreta fakta), kvalificerade gissningar av omfattningen av fusk/kriminalitet. Expertmetoden har använts av tex FUT–Delegationen 2007 och Ekonomistyrningsverket 2011, som ansåg att runt 11 % av all utbetald assistansersättning var felaktig. En statlig utredning av Susanne Billum 2012 bedömde omfattningen till 9–15 %. Samtidigt anser statsvetarna Niklas Altermark och Hampus Nilsson som forskat på området att metoden är olämplig för att bedöma fusk i socialförsäkringssystem. Det är anmärkningsvärt säger Pia Steensland.
– Forskning visar att uppskattningarna Expertmetoden är kraftigt överdrivna och att den inte lämpar sig för uppskattning av felaktiga utbetalningar inom välfärdssystem. Om den ska användas med någon trovärdighet måste det åtminstone vara oberoende experter, utan koppling till myndigheten som ansvarar för bedömning och utbetalning av assistansersättningen, som gör bedömningarna.

Brå har tagit avstånd

Johanna Skinnari på Brå, Brottsförebyggande rådet sade tidigare att hon var kritisk till hur metoden använts för att ge exakta bedömningar av fusk, och att tidsandan riskerar att påverka resultatet. Pia Steensland instämmer.
– Metoden bygger på att människor ska göra uppskattningar som i praktiken grundas på gissningar, inte väl underbyggda fakta. Eftersom människors tyckande och tänkande påverkas av sin omgivning och tidsanda så kan det inte uteslutas att också deras uppskattningen om överutnyttjandet skulle påverkas.

Försäkringskassan tar avstånd

Försäkringskassan tog nyligen avstånd från att använda Expertmetoden för att bedöma omfattningen av fusk/kriminalitet i assistansersättning. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten skrev särskilda yttranden till utredningen (sid 263) Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen där de kritiserar användandet av Expertmetoden.
– Det är positivt att myndigheterna har tagit intryck av forskningen om Expertmetoden. Förhoppningsvis kan deras avståndstagande bidra till att evidensbaserade metoder används i framtiden, säger Pia Steensland.
Vad anser du om att Expertmetoden användes 2019 i utredningen Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen?
– Jag beklagar att så är fallet. En fortsatt rapportering av överdrivna siffror riskerar ett raserat förtroende för assistansersättningen hos beslutsfattare och allmänhet.

”Skapat en överdriven bild”

Men felaktiga siffror riskerar inte bara allmänhetens förtroende för en livsavgörande rättighetsreform. Det gör också att den verkliga krisen inom assistansen inte får den uppmärksamhet den behöver, säger Pia Steensland.
– Det är svårt att uttala sig om omfattningen av påverkan, men eftersom dessa överdrivna siffror har använts i utredningar och i media–rapporteringen har det sannolikt påverkat både beslutsfattares och allmänhetens syn i en negativ riktning.

”Regeringen agerade oetiskt”

Per Hermanrud på Kalla Fakta ansåg att regeringen medvetet använt resultaten från Expertmetoden och medföljande fuskdebatt för att dölja besparingar inom assistans. Pia Steensland anser att regeringen har agerat oetiskt.
Hösten 2015 sade dåvarande, tillika nuvarande, socialdemokratiska finansministern Magdalena Andersson att besparing inom assistansersättningen var nödvändig för att klara kostnaden för flyktingmottagandet. Uttalandet följdes upp med det förödande regleringsbrevet 2016 som gav Försäkringskassan direktivet att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Det går inte att blunda för att regeringen samtidigt drev en hård retorik runt överutnyttjande i assistans. Ett effektivt retoriskt sätt att rättfärdiga nedskärningar på stödet till personer med omfattande funktionsnedsättning. I min värld var det ett oetiskt agerande.

Expertmetoden användes under alliansregeringens tid

Expertmetoden började dock användas under alliansregeringens tid av FUT delegationen 2007, Ekonomistyrningsverket 2011 och i Susanne Billums utredning 2012.
Hur ser du på att Expertmetoden började användas under alliansregeringens tid då Kristdemokraterna ingick i regeringen? Vilket ansvar har ni?
– Metoder som används måste alltid följas upp och utvärderas. Nu har det gjorts och forskare fastställer att Expertmetoden leder fel. Det hade varit önskvärt såväl tidigare som under senare år att metoderna hade haft bättre evidens. Nu när vi vet med säkerhet att evidens saknas så får vi inte hålla fast vid felaktiga metoder.

Fusket inte kostnadsdrivande

Kriminellt utnyttjande av välfärdssystemen måste alltid beivras, säger Pia Steensland. Hon vill dock inte göra en uppskattning av hur stor kriminaliteten är.
– Då skulle jag själv gå emot min princip om att använda evidensbaserade metoder. Men det skulle förvåna mig om överutnyttjandet inom assistansersättningen skulle ligga högre än inom andra välfärdssystem.
En av de få positiva sakerna med LSS–utredningen var att den, visade att det inte var fusket som varit kostnadsdrivande i assistansersättningen fortsätter Pia Steensland.
– Kostnadsökningen beror främst på politiska beslut, som att man behåller sin assistans efter 65, och att det femte grundläggande behovet har tagit in fler grupper i systemet, tex personer med autism.

Studera fusket och åtgärd systemfel

Det är avgörande att åtgärder mot fusk inte beskär de berättigades assistansersättning säger Pia Steensland.
– Det är viktigt att studera de tillvägagångssätt som har använts vid fusk och kriminellt överutnyttjande, och upptäcka systemfel som måste rättas till, säger Pia Steensland.

Pia Steensland intervjuades av Kenneth Westberg 2020-02-08

Skicka sidan till: