Daniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB – ”Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestatistik”

Daniel Widegren Foto:Monica Holmberg
Daniel Widegren Foto:Monica Holmberg

Grundtimlönen för personliga assistenter i privat sektor var i genomsnitt 133,30 kr/tim (eller ca 22 900 kr omräknat till månadslön) 2014. I kommunal sektor var den fasta månadslönen i genomsnitt 21 600 kr/månad. Detta framgår av SCB:s nya lönestatistik där personliga assistenter för första gången är en egen kategori.

Personliga assistenter egen kategori

SCB har tidigare haft yrket personlig assistent i samma kategori som vårdbiträden, men sedan 20 maj 2015 finns yrket personlig assistent i yrkeskoden 5343, Personliga assistenter, i den yrkeskategorisering som SCB använder, SSYK 2012. Lönerna kan nu jämföras dels för kommunalt anställda och dels privat anställda. Daniel Widegren på Enheten för löne- och arbetskostnadsstatistik berättar att inom kategorin Personliga assistenter 5343 ryms yrkesbeteckningarna ”Personlig assistent”, ”Handikappassistent”, ”Handikappvårdare”, Ledsagare” och ”ADL-assistent”.
Hur stor andel är yrket personliga assistenter?
– Det kan jag inte säga. Vi får ingen mer detaljerad information här än vad som ligger under kategori 5343, men kategorin som helhet heter personliga assistenter.

Vilka uppgifter tar SCB in?

De uppgifter som SCB själv eller via en arbetsgivarorganisation samlar in från privata företag är bland annat, tid och prestationslön (grundtimlön före olika tillägg) lön för arbetad tid (grundtimlönen plus tex OB-ersättning) och totallön (den totala lönen inklusive traktamente och alla förmåner) Lönen gäller september 2014. I kommunal sektor tar man in bland annat grundmånadslön. SCB tar även in uppgifter om tjänstgöringsgrad, kön, ålder och geografisk region i Sverige. Det redovisas däremot inte några skillnader mellan kollektivavtal eller arbetsgivarorganisationer säger Daniel Widegren.
– Det gör att det inte går att se löneskillnader mellan olika privata arbetsgivarorganisationer, skillnader hos företag som inte är med i någon arbetsgivarorganisation eller mellan HÖK och PAN-anställda inom kommunen.

Privat sektor ligger en dryg tusenlapp högre i månadslön

För gruppen personliga assistenter i kommunal sektor var den genomsnittliga grundmånadslönen 21 600 kr/mån(sep 2014). Den genomsnittliga månadslönen inklusive OB-ersättning var 25 100 kr/mån.
Privat anställda personliga assistenter ligger högre i lön. Här var medeltimlönen 133,30 kr/timme(sep 2014), vilket motsvarar en genomsnittlig månadslön på (timlön*172) 22 927 kr/mån om omräkningstalet 172 i de privata kollektivavtalen används. Den genomsnittliga lönen inklusive OB-ersättning för privat anställda assistenter var 147,50 kr/timme.

Små skillnader mellan kön

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor i gruppen personliga assistenter är låga. I privat sektor är grundtimlönen 133 kr för kvinnor jämfört med 133,80 för män. I kommunal sektor har kvinnor en högre månadslön på 21 700 jämfört med männens 21 100 kr.
Detta skiljer sig starkt mot genomsnittet bland arbetare i Sverige. Om man tex söker på genomsnittlig grundtimlön (tid och prestationslön) för samtliga yrken hade kvinnliga arbetare en grundtimlön på 134,50 kr jämfört med männens 152,50 kr.
Hur ser på de att det är små skillnader mellan män och kvinnor här?
– Det är svårt att säga varför kvinnorna har lite lägre lön än sina manliga kollegor i privat sektor. Men undersökningen i privat sektor är en urvalsundersökning vilket medför en viss osäkerhet. Men det kan även bero på andra faktorer som inte vi mäter i lönestrukturstatistiken som tex arbetsledande ställning, yrkeserfarenhet m.m. Detta påverkar också individens lön, säger Daniel Widegren.

Löneskillnader mellan åldersgrupper

SCB redovisar också skillnader mellan olika åldersgrupper. I kommunal sektor är den genomsnittliga månadslönen i kommunen 19 100 i åldersgruppen 18-24 år för att sedan stiga successivt till 22 700 i åldern 55 -59 år. I privat sektor är grundtimlönen 124,90 i åldern 18-24 år och stiger successivt till 137,10 kr i åldern 45-49 år, därefter stagnerar den till skillnad mot kommunalt anställda. En annan iakttagelse är att lönen sjunker något när kommunalt anställda kommer upp i åldern 65-66 år medan den då tvärtom stiger i privat sektor. Enligt Daniel Widegren på SCB är det dock relativt få som jobbar vidare efter 65 år är.

Löneskillnader i olika delar av Sverige

SCB redovisar även löneskillnader mellan olika regioner (NUTS-indelningen). För kommunal sektor varierar den genomsnittliga månadslönen från 21 200 i Östra Mellansverige upp till 22 000 i Småland med öarna. I privat sektor är det något större skillnader, grundtimlönen ligger högst i Övre Norrland med 138,50 kr i grundtimlön och därefter kommer Stockholm med 135,60. I botten ligger Östra Mellansverige med 129,60 kr i grundtimlön. Daniel Widegren säger att det kan finnas en viss osäkerhet här då framför allt i privat sektor.
– Eftersom vi inte stratifierar vårt urval efter region blir redovisningen fördelat på regioner lite osäker. Alla företag klarar inte att redovisa sina anställda i korrekt region utan kan tex lägga alla anställda på sitt huvudkontor.

Tjänstgöringsgrad

När det gäller tjänstgöringsgrad, dvs hur många procent av en heltid de anställda i genomsnitt arbetar framgår det att sysselsättningsgraden i kommunal sektor i genomsnitt är 70 %, (71 % för kvinnor och 67 % för män). SCB har inte publicerat motsvarande siffror för privat sektor.

Antal anställda och genomsnittlig ålder

I kommunal sektor är andelen kvinnor 79,5 % av totalt 21 500 anställda inom SCB:s kategori personliga assistenter. I privat sektor är motsvarande siffra 69,3 % av totalt 50 100 anställda. (Här bör det dock åter tilläggas att inom gruppen personliga assistenter ryms även tex ledsagare och ADL-assistenter.) I kommunen är den genomsnittliga åldern i gruppen personliga assistenter 41 år (42 för kvinnor och 38 för män) I privat sektor är den genomsnittliga åldern något lägre, 38 år (38 för kvinnor och 39 för män).

Hur SCB samlar in uppgifterna

Medlingsinstitutet, (MI) är statistikansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. SCB sköter insamlingen. MI och SCB har ett särskilt samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting, för uppgifter om anställda i kommunal sektor som är en del av den offentliga sektorn.
– När det gäller SKL är det ingen urvalsundersökning, där får vi alla anställda, så här finns det ingen problematik med osäkerhet eller urvalsfel.
Statistiken för privat sektor grundar sig på ett urval där SCB slumpmässigt valt ut företag grupperat efter näringsgren och antal anställda på företaget. Alla företag med minst 1 anställd kan komma med i urvalet och alla med fler än 500 anställda kommer alltid med, berättar Daniel Widegren.
– Alla får samma enkät. Urvalsmodellen innebär att vi endast väljer ut 2-3 % av alla företag med minst 1 anställd men samtidigt undersöker ca 50 % av alla anställda i privat sektor. Vi får in uppgifter från företag via olika arbetsgivarorganisationer, tex KFO och KFS, som vi samarbetar med, vi samarbetar däremot inte med Vårdföretagarna eller PACTA.
Varför det?
– MI har inget avtal med dem, företag som ingår där samlar vi själva in uppgifter från.
Hur görs siffrorna representativa för alla?
– För att kunna uttala oss för hela sektorn använder vi uppräkningsfaktorer, dvs att de företag som är utvalda får representera ett visst antal andra företag. Det är en vedertagen statistikmetod som gör att urvalet blir representativt för hela populationen, men eftersom det är ett urval finns det alltid en viss osäkerhet, säger Daniel Widegren.

Daniel Widegren intervjuades av Kenneth Westberg 2015-05-21


Vidare läsning

Kommunal sektor: Genomsnittlig månadslön, lönespridning, skillnader mellan ålder och kön, antal anställda och tjänstgöringsgrad

Kommunal sektor: Genomsnittlig månadslön, skillnader mellan region och kön samt antal anställda

Privat sektor: Genomsnittlig timlön, skillnader mellan region och kön samt antal anställda

Privat sektor, Genomsnittlig timlön, skillnader mellan ålder och kön samt antal anställda

Fakta om hur lönestrukturstatistiken för privat sektor görs


Skicka sidan till: