Vilhelm Ekensteen – Direktiven ser ut som regeringens dråpslag mot svårt funktionshindrade

Vilhelm Ekensteen

Jag hade önskat att beskeden från Socialdepartementet så sent som 16 december att LSS-utredningen - "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen" ska ha som huvudsyfte att värna och restaurera assistansreformens grundläggande värden självbestämmande, valfrihet och möjlighet att leva som andra kommit till uttryck i utredningsdirektiven. Som det nu är tolkas direktiven av många som S/MP-regeringens kallhamrade dråpslag mot svårt funktionshindrade.

Jag hoppas dock att en mer nyanserad tolkning ska vara möjlig. Självklart är också vi beredda att granska kostnader och besparingsmöjligheter, givetvis villkorat att konsekvenserna inte blir tragiska för de enskilda individerna.

Själva utredningsprocessen bär nu ett stort ansvar för detta. Jag vill gärna se det som positivt att Desirée Pethrus (KD) utsetts till utredare. Att denna inte hämtats ur det egna blocket borde understryka betydelsen av ett brett politiskt ansvarstagande för de omistliga framsteg som assistansreformen inneburit.

Först och sist är det viktigt att uppmärksamma att den statliga assistansersättningen som individuell rättighet är förutsättningen för att vi med de stora assistansbehoven ska kunna få dessa fullt ut tillgodosedda. Detta skedde aldrig då det var beroende av kommunal ekonomi och kommunala beslut. Men för oss är den tjugonde assistanstimmen lika avgörande som den första. Svik oss inte genom att åter ge oss identitet som tärande, utpekade budgetposter i vår sociala närmiljö. Glöm inte syftet med assistansreformen.

Vilhelm Ekensteen

Ordf Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

Skicka sidan till: