VAL 2014: Centerpartiet – ”Personlig assistans ska skyddas från kriminalitet”

Rickard NordinRickard Nordin, som sitter i Socialutskottet för Centerpartiet, anser att kriminaliteten i assistansbranschen hotar assistansreformen. Han säger att han kan tänka sig fler kontrollåtgärder än de som klubbades igenom inför sommaren 2013.
– Vi följer noga utvecklingen.

Förfärligt det som hänt i Södertälje

Rickard Nordin anser att behovet att skydda assistansen från kriminalitet är en av de viktigaste frågorna som personlig assistans står inför idag. Han är positiv till de kontrollåtgärder som genomförts efter Susanne Billums utredning om fusk i assistans, att anordnarna ska rapportera om brukaren använder assistansersättning felaktigt och att IVO kan göra hembesök om anhöriga är assistenter. Han kan tänka sig fler, så vida de inte går ut över den personliga integriteten, säger han.
– Vi följer noga utvecklingen och är inte främmande för att det kan behövas fler kontrollåtgärder men vi har inga konkreta förslag. Kriminalitet måste stävjas. Inte minst det som hänt i Södertälje är förfärligt!

Fusket också en kränkning

Men omfattningen av fusket är omdiskuterat och Johanna Skinnari på Brå menar att den så kallade expertmetoden som FUT-Delegationen och Susanne Billum använt för att mäta fusk inte varit tillförlitlig. Det är dock inget som ändrar Rickard Nordins syn.
– Det är mycket svårt att uppskatta hur omfattande fusket eller kriminaliteten är. Billum gjorde en bedömning. Det finns även andra bedömningar. Oavsett vilken finns det fusk som tar pengar från det system och det behövande vi alla vill värna.
Det finns flera som anser att kontrollåtgärderna slår fel, att de skadar de assistansberättigades integritet. Blir det då inte ett problem om man använder sig av siffror som inte alls har vetenskapligt stöd?
–Man får tänka att alla pengar som går till fuskare är pengar som egentligen skulle gå till assistansanvändarna. Det är också en kränkning av deras rättigheter. Det måste göras en avvägning mellan hur mycket det skadar den personliga integriteten och hur effektiva de kontrollåtgärder man använder är. Det gäller att hitta så bra och effektiva kontrollåtgärder som möjligt.

Fler som får assistans idag

Sedan 2008 förlorar allt fler sin assistansersättning och 59 procent får avslag vid en nyansökan 2013 jämfört med 38 procent 2007. Men Rickard Nordin anser att procentuellt avslag på nyansökan är ett dåligt mått.
– Det varierar främst utifrån vilka som söker. Det är betydligt fler som får assistans i dag jämfört med tidigare. Antalet timmar per assistansberättigad har också ökat.
Inom brukarrörelsen är man skeptisk till det resonemanget. Många beskriver läget som katastrofalt med många personer som inte längre kan leva de liv de tidigare levt och till exempel Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet, tycker att det är viktigt att förändra paragraf 9a i LSS.
– Visst, det ska ju göras bedömningar enligt lagens intentioner. Men om Försäkringskassan gör en tuffare bedömning måste man fråga sig vad det beror på. Vi behöver mer information och ett bra underlag för att se om lagen behövs ändras. Lagstiftning tar sin tid och just nu har Isf, Inspektionen för Socialförsäkringen, i uppdrag att göra en översyn. När den är klar ska vi dra slutsatser.

Delar inte FNs kritik

Den fd människorättskommissarien Thomas Hammarberg anser att de förändrade bedömningarna av assistansersättning bryter mot FN-konventionen eftersom man backar från redan uppnådda rättigheter och FN har också kritiserat Sverige på samma grunder. Men Rickard Nordin tillbakavisar kritiken.
– Sverige har ett av världens mest generösa system för att stötta människor med svåra funktionsnedsättningar; LSS och Assistans. Det kan inte vara ett brott mot FN-konventionen. Om det visar sig att Försäkringskassan har gjort striktare bedömningar, då, i så fall, kan vi hålla med. Innan vi vet det kan vi inte dela den uppfattningen.

Sysselsättning viktigast

Rickard Nordin är tveksam också till Folkpartisten Maria Lundqvist Brömsters förslag om att det i LSS-lagstiftningen även bör förtydligas att assistans ska vara ett medel för att arbeta och/eller utöva föräldraansvar.
– Vi tycker att det är viktigare att i LSS garantera alla i Personkrets 3 sysselsättning än att utöka antalet timmar av assistans. Det är den prioritering som vi gör i första hand. Men sen måste man ju väga det mot andra delar, till exempel föräldraansvar.

Högre krav på kommunerna

//Rickard Nordin anser inte att personlig assistans borde förstatligas så att staten blir ensam huvudman. Han har heller inga synpunkter på den gräns på tjugo timmars behov av assistans som avgör om man får sin assistans betald av Försäkringskassan eller kommunen.//

Stycket ovan markerat med // är föremål för följande rättelse 2014-04-04 från Rickard Nordin:

Rickard Nordin anser att personlig assistans borde förstatligas så att staten blir ensam huvudman. Han anser även att den gräns på tjugo timmars behov av assistans som avgör om man får sin assistans betald av Försäkringskassan eller kommunen, kan sänkas.

Han tycker däremot att det ska ställas högre krav på kommunerna.
– Det viktiga är inte vilka som betalar utan att man själv får bestämma över sina timmar, hur man vill ha assistansen utförd.Hur ser du på Försäkringskassans tillämpning av minuträkning vid bedömningen av assistansersättning?
– Vi tycker att det arbete som Försäkringskassan bedriver för att vidareutveckla bedömningsinstrumenten är mycket bra. Men vi ser också behov av att vidareutveckla bedömningarna, både vid nybeviljande och vid tvåårsomprövningar. Besluten bör vara mer rättssäkra.

Rätten att välja viktig

På frågorna om privata vinstdrivande företag inom assistans, hur stora vinster som ska accepteras och riskkapitalföretag som ägare i assistansbranschen, svarar Rickard Nordin:
– Det är mycket viktigt att den assistansberättigade har rätt att välja. Vi ska inte med lag begränsa rätten till en viss typ av företag genom att ställa vissa krav på hur pengarna ska användas.
Om man låter marknaden styra, finns då inte risken att den svagaste gruppen assistansberättigade blir lättfångade byten för mindre seriösa bolag?
Det är viktigt att tillsynen är skarp, att det sker en uppföljning och att kvalitetskraven är höga. Över huvud taget gäller det att ha kontroll på att man håller en viss kvalité för allting som är skattefinansierat så att man får det man betalar för. Det gäller oavsett om det handlar om vägar eller om assistans. Sen sitter det ju oftast fler personer kring den här personen som också ser. Man ska ju inte lägga arbete i onödan på anhöriga men när man gör utvärderingarna måste man också lyssna på dem.

Har inte tagit ställning till schablonbeloppet

Under våren 2014 kom Agneta Rönns utredning om schablonbeloppet. Hon hade bland annat kommit fram till att assistansersättningen låg 22 kr för högt 2013. Utredningen innehåller även ett förslag på en tilläggsschablon för de som har mycket assistans på OB-tid och att sjuklöner ska ingå i assistansersättningen. Utredningen är nu skickad på remiss.
– Vi har inte tagit del av remissammanställningen och heller inte tagit ställning i sakfrågan, säger Rickard Nordin.
Vad anser du om att regeringen sedan 2014 drar tillbaka pengar vid uppräkningen av schablonersättningen därför att man anser att den ökat för mycket tidigare?
– Vi har stått bakom det eftersom bedömningen är att beloppet uppräknats för mycket tidigare.
Bland annat Lena Hallengren, Socialdemokraterna, menar att själva syftet med utredningen var att spara pengar och att den inte tagit hänsyn till risken att låsa assistenternas löner genom att sänka schablonbeloppet.
– Det synsättet delar inte jag. Poängen var att se över schablonbeloppet, om det är rättvist eller inte. Vad sedan utredningen har kommit fram till kan man ha olika synpunkter på och det är därför vi skickat ut det på remiss. Det är när vi får in remissvaren som vi kan ta ställning till vad som är rätt och fel. Vi behöver ju också få höra brukarnas åsikter.

För eller efterskottsbetalningar

Försäkringskassan vill under 2015 börja betala ut assistansersättningen i efterskott, istället för som idag, i förskott. Vårdföretagarna och KFO har uttryckt en oro för att det kan slå ut de små aktörerna på marknaden och Magnus Sjödahl, Kristdemokraterna, är oroad över att det kan bli en oligopol-situation i branschen. Rickard Nordin säger att Centerpartiet inte tagit ställning till frågan.
– Om den risken finns så delar vi självklart Magnus syn. Men vi har inte sett det som en politisk fråga.

Ge och ta i Alliansen

Rickard Nordin säger att samarbetet i Aliansen varit gott och att den politiska enigheten om assistansreformen har varit stor. Å andra sidan säger han också att det ligger kompromisser bakom samtliga regeringsbeslut men ser det som något naturligt.
– Vi får alltid både ta och ge. Slutresultatet är alltid något vi står för. Jag ser mycket goda förutsättningar att vi ska kunna samarbeta även i framtiden.
Känslan är ändå att Folkpartiet vill betydligt mycket mer och visar frågorna större intresse. Till exempel ställde de upp på den här intervjun IRL, bara Centerpartiet och Kristdemokraterna har svarat via mejlen.
Jag har svårt att få ihop mitt schema helt enkelt. Det är synd om det ser ur som att vi prioriterar de här frågorna mindre, så är inte fallet. Och jag tycker att vi inom alliansen har ett väldigt gott samarbete. Vi delar uppfattning om det mesta i olika frågor, sen kan vi ha lite olika infallsvinkel men det tror jag också är sunt för själva diskussionerna.

Rickard Nordin intervjuades av Erik Tillander 2014-08-11

Skicka sidan till: