Sophie Karlsson, ordförande, IfA – ”Bra ekonomisk rapport om personlig assistans”

Sophie Karlsson
Sophie Karlsson, Ordförande i IfA

IfA välkomnar Grant Thorntons rapport om kostnadseffektivitet i personlig assistans. Men egentligen ska man inte behöva prata rättigheter utifrån ett ekonomiskt fokus, säger Sophie Karlsson.
– Men vi vet ju att det är det språket som ibland måste talas.

Grant Thorntons rapport ”Assistansens samhällskostnader” beskriver personlig assistans som generellt en kostnadseffektiv insats. Andra insatser kan ibland vara något billigare men med stora sociala konsekvenser som följd. Sophie Karlsson är mycket nöjd med rapporten.
Vilket budskap tycker du denna rapport ger till politikerna?
– Att det lönar sig att satsa på personlig assistans. Det är win-win för alla, säger Sophie Karlsson, ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Rättighetslagstiftningen är egentligen skäl nog

Sophie Karlsson anser att rättighetslagstiftningen I LSS (och CRPD) egentligen är skäl nog för att personlig assistans ska beviljas istället för tex hemtjänst/ledsagning till personer med stora behov.
– Enligt de konventioner som ratificerats ska staten se till att bekosta de rättigheter man skrivit under på. Egentligen ska man inte behöva prata rättigheter utifrån ekonomiskt fokus, men eftersom staten inte alltid lever upp till detta, vilket är en stor brist, är det ett språk som ibland måste talas.

Mest kostnadseffektivt vid stora behov

Rapporten kom fram till att personlig assistans är mest kostnadseffektivt vid stora behov, särskilt med mycket vårdbehov. Sophie Karlsson är inte förvånad.
– Personlig assistans beviljas egentligen inte för vård, men väl omvårdnadsbehov och behov som kräver goda kunskaper om personen där minst en personlig assistent finns närvarande hela tiden i personens närhet.
Hur blir det kostnadseffektivt?
– Om de berörda assistansberättigade hade någon annan form av insats skulle inte behoven vara mindre. Det skulle också ofta kräva mer utbildad och dyrare personal, eftersom det går delegera många uppgifter till assistenterna. Då blir assistansen det mest kostnadseffektiva alternativet.

Hemtjänst/ledsagning kan ibland vara billigare men…

Rapporten visar i några exempel att hemtjänst/ledsagning och gruppboende kan vara lite billigare än assistans. Sophie Karlsson anser här att en insats som är lite billigare kan ge andra kostnader.
– För den med behov av personlig assistans innebär ersättning av andra insatser, en försämrad livskvalitet.
Rapporten säger också att de alternativa insatserna kan bli dyrare än vad de räknat på ifall personerna inte mår bra och därför behöver andra insatser eller stöd.
– Det är rätt. Att behöva uppsöka sjukvården och få behandling för att man mår dåligt kan kosta mer än att bevilja personlig assistans, säger Sophie Karlsson.

De stora sociala konsekvenserna

Mats Fagerlund på Grant Thornton sade att man måste se till de stora sociala konsekvenserna om man ersätter assistans med tex hemtjänst/ledsagning, Sophie Karlsson håller med.
– Helt rätt. En insats som inte tillgodoser behovet får stora sociala konsekvenser. Att bli begränsad i sina levnadsvillkor av samhället är som att bli satt i fängelse.

Har sett hur assistansersättningen inte hänger med…

Rapporten säger att vinsten ligger på runt 3 % för de anordnare som granskats och om timbeloppet fortsätter höjas i samma takt kommer privata anordnare få problem. Sophie Karlsson säger att IfA länge sett hur assistansersättningen inte hänger med de kostnader och ökade krav som finns kring assistansen.
– Det är bland annat därför vi har kampanjen Rimliga villkor som kräver höjd assistansersättning. Om seriösa aktörer måste dra ner på kvaliteten eller lägga ner verksamheten ger det en sämre personlig assistans.
Vad vill du säga till de som beslutar om nivån på schablonbeloppet?
– Det är respektlöst mot assistansberättigade att inte lägga de resurser som behövs, det är som att signalera att vi assistansberättigade inte räknas.

Kommunerna skulle inte klara ta över assistansen

Sophie Karlsson berättar att anordnarna i IfAs nätverk för assistansanordnare, IfA Supporter, larmar om att assistansersättningen inte räcker.
– Man vrider och vänder på kostnader och tvingas vidta åtgärder med negativ effekt på kvaliteten, för att få verksamheten att fungera. Att tumskruvarna dras åt kommer så småningom knäcka assistansen, då får politikerna ett redigt kaos på halsen.
Vad sker om timschablonen fortsätter höjas som de senaste åren?
– Branschen riskerar kollapsa så att kommunerna snabbt skulle behöva utföra all assistans. Men det skulle inte vara genomförbart och får inte ske. Kommunerna vill det inte heller själva, deras kostnader för att utföra personlig assistans är ännu högre.

Assistansberättigade riskbedöms och assistenter får lägre löner...

Rapporten varnar för att assistansberättigade allt oftare riskbedöms av anordnare vid risk för återkrav och att allt fler riskerar väljas bort när ekonomin krymper.
– Det går emot hur det var avsett. Den enskildes valfrihet är en viktig grundprincip i den personliga assistansen, säger Sophie Karlsson.
Rapporten säger också att ingångslönerna blir lägre o lägre hos privata anordnare och att assistenter som jobbar lång tid blir olönsamma…
– Det stämmer att assistenter som arbetat länge har högre lön och på så sätt blir ”olönsamma”. Å andra sidan kan erfarna assistenter bidra till att hålla kostnader nere för sådant som en oerfaren assistent skulle kunna orsaka mer kostnader kring, så summa summarum är det viktigt med erfarna assistenter, det borgar för god kvalitet.

Bra att anhörigas arbete räknas

Rapporten räknar med anhörigas insatser som en kostnad i sammanhanget, detta ser Sophie Karlsson som en styrka i rapporten.
– Anhöriga gör ofta så mycket mer än det som syns på papperet eller i en tidrapport. Deras insatser glöms ofta bort, särskilt om det är så att man inte beviljas assistans alls och blir helt beroende av anhöriga.
Saknas det rapporter som ser på personlig assistans i större sammanhang?
– Ja, men det saknas framför allt rapporter om varför det finns en ovilja att förverkliga människors rättigheter, det handlar inte alltid om pengar. Jag vill se en rapport som vrider och vänder på maktstrukturer och hur människor med funktionsnedsättning inte inkluderas i samhället. Vi skulle kunna ha ett annat samhälle om vi ser till att människor får sina rättigheter fullt ut. Det vore intressant med en rapport om vilka vinster det skulle ge samhället, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2024-05-07

Vidare läsning

”Assistansens samhällskostnader” - rapport från Grant Thornton.


Skicka sidan till: